ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

            Директор

             (посада)

________________

__Солтик О.В.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
  м.п.

           

              ХХ.06.2017

    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   ХХ.06.2017  
(дата)  
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

 

 
                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)  

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

 

в мережі Інтернет

 

 

 

                                                                             (адреса сторінки)

 

(дата)
                   

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2017р. Звільнено Директор ПАТ «Катіон»

Кросса

Ігор

Євгенович

НА 760780, 08.09.1999р.,

Хмельницький МУ УМВС України в Хмельницькій області

0,0033

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 звільнено з посади директора ПАТ «Катіон» з 29.06.2017р. за згодою сторін.

29.06.2017р. Обрано Директор ПАТ «Катіон»

Солтик

Олексій Вікторович

НВ 271222,

02.08.2003р., Хмельницьким МВ

УМВС України в Хмельницькій області

0

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 обрано на посаду  директора ПАТ «Катіон» з 30.06.2017р. на строк 5 років. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ «Катіон» не володіє. Останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катіон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катіон», енергетик.