Повідомлення про проведення загальних зборів за 15.03.2017р

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»

Повідомлення про проведення загальних зборів

   1. Річні загальні збори відбудуться 15.03.2017р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

   2. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 10.04.2016р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

   3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – 09.03.2017р.

  4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1) Обрання лічильної комісії.

2) Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.

3) Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2016 рік.

4) Внесення змін до Статуту ПАТ «Катіон».

5) Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон», затвердження умов контрактів з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.

6) Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Катіон».

7) Схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів.

      Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1) Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Повар Надія Миколаївна, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Ярина Юрій Віталійович.

2) Затвердити річний звіт ПАТ «Катіон» за  2016  рік, розподіл прибутку і збитків товариства.

3) Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

4.1) Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон», включивши в основні види діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». При цьому виключити з основних видів діяльності товариства вид «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

4.2) Затвердити Статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2017 року.

5) Схвалити значні правочини, укладені ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх

вчинення, та попереднє надати згоду на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі

нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.

 5. З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год. Довідки за тел. (0382) 2-11-05.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період
звітний попередній
Усього активів   12833 152
Основні засоби   12782 6
Довгострокові фінансові інвестиції   35 35
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість   11 109
Грошові кошти та їх еквіваленти  5 2
Нерозподілений прибуток  -8496 -7589
Власний капітал  -7861 -6954
Статутний капітал  635 635
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання  7197 7106
Чистий прибуток (збиток)  -907 -1395
Середньорічна кількість акцій (шт.)  31758975 31758975
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 4
  1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» 03.02.2017р. №23.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.    

Директор ПАТ «Катіон» Кросса І.Є.                        

08.02.2017р.