Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

                                                                                                                        Додаток 5
                                                                                                                        до Положення про розкриття
                                                                                                                        інформації емітентами
                                                                                                                        цінних паперів
                                                                                                                        (пункт 5 глави 1 розділу III)
  1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 1 500 12 833 12,7
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.; термін дії згоди – протягом одного року з дати прийняття рішення; вчинення значних правочинів, на які надана згода, здійснювати за рішенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

 

  1. Відомості про прийняття рішення про надання згоди

на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 64,89892 12 833 0,5
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення – нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу 1/20 частини будівлі корпусу 1-А та їдальні на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 січня 2017 року між ТОВ «Хмельницький завод Катіон» (продавець) та ПАТ «Катіон» (покупець). Договір зареєстрований в реєстрі за № 84. Правочини вчинено за рішенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.