Головна

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р.

 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

_________________

Солтик О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

          16.04.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (0382) 77-34-24
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2019
(дата)

 

 

2. Повідомлення опубліковано у*

                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на  сторінці в мережі Інтернет

                                                                                    (адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018}

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата

вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2019 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович 2075102678 0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконував повноваження з 20.04.2018р.; паспорт 003149941 від 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 2215703967 38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

2084004465 0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надії Михайлівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р.Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

3124911543 36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олени Валеріївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НВ 014129, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 27.09.2001р.; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Бороховська

Раїса

Миколаївна

1751601528 ­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Бороховської

Раїси Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович 2075102678 0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки  членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт 003149941 від 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15», з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7», з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.04.2019р. ( протокол №19-04-15) обраний головою наглядової ради.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 2215703967 38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

2084004465 0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

3124911543  36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Степанов

Анатолій

Михайлович

1856609555 0,004959
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Степанова Анатолія Михайловича; паспорт  75 7585824, виданий  МВС 12001 РФ 18.04.2018 року; володіє 0,004959% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; військовий пенсіонер з 1996 року; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – інженер ТОВ «Капітал-10», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – інженер ТОВ «Сервіс‑7».
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії

Бороховська

Раїса

Миколаївна

1751601528 ­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Бороховської

Раїси Миколаївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Ватажук Надія Гнатівна 0,044633
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Ватажук Надії Гнатівни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 423216, виданий 14.02.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,044633%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Люлько Тетяна Сергіївна 0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Люлько Тетяни Сергіївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 418569, виданий 17.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє ­­0,003306%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Члени ревізійної комісії не обрані у зв’язку із внесенням змін до розділу XIV «Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» (зміни набули чинності 01.05.2018 року).

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОBЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «КАТІОН»

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 15.04.2019р. о 14.00 год. вприміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.04.2019р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2019р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.
 4. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 6. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 7. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
 8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного

(крім питання, рішення з якого приймаються кумулятивним голосуванням):

По п.1:  Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Михайловська Наталія Юріївна; члени

              комісії – Повар Надія Миколаївна, Люлько Тетяна Сергіївна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і

                  збитків товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік та заходи за результатами

                  його розгляду.

По п.3:  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.

По п.4:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не затверджувати,

              оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.6:  1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»;

                  встановити, що контракти з ними є безоплатними.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради ПАТ «Катіон» секретарю

                  загальних зборів Соколик Т.В.

По п.7:  Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами

               20.04.2018 року.

По п.8:  Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон», обраної річними загальними

              зборами 20.04.2016 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 11 985 12 741
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 894 12 700
Запаси  —  —
Сумарна дебіторська заборгованість 56 6
Гроші та їх еквіваленти 37  —
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10 818 -10 142
Власний капітал -10 183 -9 507
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  —  —
Поточні зобов’язання і забезпечення 9 160 9 124
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -676 -1 646
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 758 975 31 758 975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,00002 -0,00518

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.                                                                                                                                          

Директор ПАТ «Катіон» Солтик О.В.                       

11.03.2019р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор Солтик Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.03.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05470288
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький, 29016, Хмельницький, Тернопiльська,19
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 671605 (0382) 671605
6. Електронна поштова адреса
metropol@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http:\\patkation.km.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До будь-яких об’єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об’єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами) емiтент не належить.Лiцензiй(дозволiв) на окремi види дiяльностi немає. Рейтингова оцiнка не визначалась, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Дивiденди не нараховувались i не сплачувались.Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Привiлейованi акцiї емiтентом не випускались. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного року на дату подання звiту не приймалось. Процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, а також iншi цiннi папери, в тому числi похiднi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї), емiтентом не випускались. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї емiтентом не викупались. Товариство випуск власних акцiй не здiйснювало, власнi акцiї не викуповувало.Товариство не має зобов’язань за кредитами, облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи емiтентом не випускались.Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН емiтент не здiйснював. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi емiтентом не випускались. Не заповненi роздiли “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї”, “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Звiт про стан об’єкта нерухомостi не подається в зв’язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№ 05470288
3. Дата проведення державної реєстрації
25.11.1994
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
635179.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.11 Виробництво електронних компонентiв
26.20 Виробництво компьютерiв i периферiйного устатковання
46.43 Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку
10. Органи управління підприємства
загальнi збори,наглядова рада, директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ХОУ АТ “Державний ощадний банк України”
2) МФО банку
315784
3) поточний рахунок
26001301011320
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ХОУ АТ “Державний ощадний банк України”
5) МФО банку
315784
6) поточний рахунок
26001301011320

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства машинобудування,вiйськово-промислового комплексуi конверсiї України(наказ № 338 вiд 04.03.1994 року) -Україна м.Київ – 0
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Валерiй Гаррiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2017 до чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича,володiє 0,000006% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Людмила Ярославiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2017 до чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статут та Положеннi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну, володiє 38,046763% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Фiнансовий директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлiк Надiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
сер. спецiальна
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник АГВ ВАТ “Катiон”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2017 до чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi та Положеннi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну,володiє 0,016609% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Начальник АГВ ВАТ “Катiон”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бороховська Раїса Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було. Протягом останнiх 5 рокiв – пенсiонер. Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 1000 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Люлько Тетяна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Капiтал-10», архiварiус
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має.Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було. З березня 2014р. – безробiтна. Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 1050 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солтик Олексiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 5 рокiв працював: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катiон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катiон», енергетик.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2017 5 рокiв
9) Опис
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 29.06.2017р., протокол №29-06-17 29.06.2017 року обрано Директор ПАТ «Катiон»Солтик Олексiй Вiкторович. Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства та контрактi. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катiон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катiон», енергетик.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ватажук Надiя Гнатiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Агропромислова компанiя «Самобранка», касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. З сiчня 2014 р. – пенсiонер. Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було.Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 14175 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Олена Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катiон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервiс-7»; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2017 до чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi та в контрактi. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; володiє 36,325907% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала:з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катiон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервiс-7»; в даний час – фiзична особа-пiдприємець. Не обiймає посад в iнших юридичних особах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобко Анатолiй Францович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер з 2011р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2017 до чергових рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi та Положеннi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Бобко Анатолiя Францовича; володiє 0,003306% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2011р.Не обiймає посад в iнших юридичних особах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович 2 0.000006 2 0 0 0
Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна 12083262 38.0466763 12083262 0 0 0
Член наглядової Ради Павлiк Надiя Михайлiвна 5275 0.016609 5275 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бороховсько Раїса Миколаївна 1000 0.0031 1000 0 0 0
Член ревiйної комiсiї Люлько Тетяна Сергiївна 1050 0.003306 1050 0 0 0
Директор Солтик Олексiй Вiкторович 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Ватажук Надiя Гнатiвна 14175 0.044633 14175 0 0 0
Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна 11536736 36.325907 11536736 0 0 0
Член наглядової ради Бобко Анатолiй Францович 1050 0.003306 1050 0 0
Усього 236442550 74.4435433 236442550 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
дIн дIн дIн дIн дIн дIн дIн 0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзична особа 11536736 36.325907 11536736 0
Фiзична особа 12083262 38.0466763 12083262 0
Усього 23619998 74.372671 23619998 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.03.2017
Кворум зборів** 97.78
Опис Перелiк питань, що розглядалися:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Катiон» за 2016 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства.
3.Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ «Катiон» за 2016 рiк.
4. Внесення змiн до Статуту ПАТ «Катiон».
5. Обрання членiв наглядової ради ПАТ «Катiон», затвердження умов контрактiв з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради.
6.Припинення повноважень членiв наглядової ради ПАТ «Катiон».
7.Схвалення значних правочинiв, укладених ПАТ «Катiон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного – не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1-му питанню:
Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 осiб: голова комiсiї – Михайловська Наталiя Юрiївна; члени комiсiї – Лисенко Нiла Володимирiвна, Михайловський Iван Адамович.
По 2-му питанню:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Катiон» за 2016 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства..
По 3-му питанню:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ «Катiон» за 2016 рiк..
По 4-му питанню:
Затвердити Статут ПАТ «Катiон» в новiй редакцiї 2017 року.
По 5-му питанню:
Обрати членами наглядової ради ПАТ «Катiон» Дьяченко Валерiя Гаррiйовича, Дьяченко Людмилу Ярославiвну, Павлик Надiю Михайлiвну, Дьяченко Олену Валерiївну, Бобко Анатолiя Францовича.
По 6-му питанню:
У зв’язку переобранням до нового складу наглядової ради ПАТ «Катiон» Дьяченко Валерiя Гаррiйовича, Дьяченко Людмили Ярославiвни, Павлiк Надiї Михайлiвни, повноваження вказаних членiв наглядової ради не припиняти.
По 7-му питанню:
-Схвалити значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення – нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 сiчня 2017 року мiж ТОВ «Хмельницький завод Катiон» (продавець) та ПАТ «Катiон» (покупець). Договiр зареєстрований в реєстрi за № 84.
-Попереднє надати згоду на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення; вчинення значних правочинiв, на якi надається згода, здiйснювати за рiшенням наглядової ради товариства.
Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма “Система-Аудит”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21337005
Місцезнаходження 29000 Україна Хмельницька Хмельницький Хмельницький Гагарiна,5 оф.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (038)2788273
Факс (038)2788273
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Здiйснює аудиторськi послуги
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України. Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi? для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ТОВ “ФК “ЕМIСIЯ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження 69006 Україна Запорізька д/н м.Запорiжжя вул. 40 рокiв Радянської України, 6, оф. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581170
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2011
Міжміський код та телефон 061-222-11-40
Факс 061-222-11-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010 24/22/1/10 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР UA4000080337 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.02 31758975 635179.5 100
Опис Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.Акцiї у звiтному перiодi не випускались.Лiстинг/делiстинг не проходили. Участь в торгах не приймали. Акцiї власного випуску не викуплялись емiтентом та не продавались.

XI. Опис бізнесу

Емiтент – вiдкрите акцiонерне товариство «Катiон», код ЕДРПОУ 05470288. створене згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 04.03.1994р. № 338 шляхом перетворення державного пiдприємства – заводу «Катiон» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.1993 року. Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994р., свiдоцтво №05470288 про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi видано виконкомом Хмельницької мiської Ради народних депутатiв. В 2011 роцi, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», змiнено тип акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне. Публiчне акцiонерне товариство «Катiон» є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства «Катiон». Емiтент розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19.
Органiзацiйна структура емiтента єдина, без подiлу на стуктурнi пiдроздiли.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2017 роцi –1 особа; позаштатних та за сумiсництвом – 0 особи, фонд оплати працi – 73,0 тис. грн.. Фонд оплати працi в 2017 роцi збльшився вiдносно 2016 року на 55,0 тис.грн. Перiодично проводиться пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Емiтент не належнiть до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом звiтного перiоду будь-якихi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не було.
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб’єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк. Змiна облiкової полiтики вiдбувається, якщо: – змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України або МСФЗ та МСФО; – змiняться статутнi вимоги пiдприємства; – новi (запропонованi й об’рунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрн вiдображення господарських операцiй. Основними принципами складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є : – принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому), – принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть товариства складається вiдповiдно до принципiв фiнансової звiтностi МСБО: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть.Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО або середньозваженою.Товариство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки». Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.
Тимчасово виробнича дiяльнiсть не здiйснюється.
Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 14203 тис. грн. Знос основних засобiв складає — 1503 тис. грн., залишкова вартiсть -12700 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. Транспортнi засоби: – ; 4. Iншi: -. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди – 100% 2. Машини та обладнання – % 3. Транспортнi засоби – %; 4. Iншi – %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за звiтнiй перiод: залишкова вартiсь основних засобiв зменшилась на 82 тис.грн. у порiвняннi з попереднiм перiодом. Обмежень щодо використання основних засобiв немає. На балансi емiтента облiковуються основнi засоби, придбанi у груднi 2016 роцi (будiвлi i обладнання) вартiстю 12782 тис. грн.; мiсцезнаходження – м.Хмельницький, вул.Тернопiльська, 19.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiжемiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку – не було
До складу основних засобiв в Товариства зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.На балансi емiтента облiковуються основнi засоби, придбанi у груднi 2016 роцi (будiвлi i обладнання) вартiстю 12782 тис. грн. Об’єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об’єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя), пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду, в якому вони були понесенi;
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi й розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об’єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, амортизується окремо.Термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об’єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства.
Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть мiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень – вiдсутнiсть державної, митної та iншої пiдтримки українських виробникiв телевiзiйної технiки не дає можливостi вiдновити виробництво телевiзорiв; важки умови кредитування не дають реальної можливостi перепрофiлювання пiдприємства.
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства – не було
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента – самофiнансування
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду – немає
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому) – в стадiї розробки
У звiтньому перiодi дослiдження та розробки не виконувалися.
Судовi справи:
господарська справа №924/1105/14 про визнання незаконним та скасування п.2 рiшення Шаровечькiвської сiльської ради №4 вiд 06.10.1999р. та визнання права на постiйне користування земельною дiлянкою площею 100,6 га; вiдкриття провадження у справi – 04.08.2014р.; подана касацiйна скарга до Вищого господарського суду України;
господарська справа №910/23935/16 про скасування технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Хмельницького 2000 року та 2009 року; дата вiдкриття провадження у справi – 28.12.2016р.; розглядається в першої iнстанцiї господарським судом м.Києва.
iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента не має

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12782 12700 0 0 12782 12700
будівлі та споруди 12742 12670 0 0 12742 12670
машини та обладнання 40 30 0 0 40 30
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12782 12700 0 0 12782 12700
Опис Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 14203 тис. грн. Знос основних засобiв складає — 1503 тис. грн., залишкова вартiсть -12700 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. Транспортнi засоби: – ; 4. Iншi: -. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди – 100% 2. Машини та обладнання – % 3. Транспортнi засоби – %; 4. Iншi – %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за звiтнiй перiод: залишкова вартiсь основних засобiв зменшилась на 82 тис.грн. у порiвняннi з попереднiм перiодом. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -9507 -7861
Статутний капітал (тис. грн.) 635 635
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 635 635
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв визначено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв.Розрахункова вартiсть чистих активiв (- 9507 тис. грн.) є меншою статутного капiталу (635 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Вiн не може бути меншим розмiру, встановленого законом. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (- 9507 тис. грн.) є меншою статутного капiталу (635 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу необхiдно привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України у разi неможливостi приведення у вiдповiднiсть – провести лiквiдацiю товариства.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 22244 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 22248 X X
Опис: д/н

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15.03.2017 Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) 1500 12833 12.7 попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення 16.03.2017 http:\\patkation.km.ua
Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення; вчинення значних правочинiв, на якi надана згода, здiйснювати за рiшенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства: 24171775; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 23634175; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 23634175; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: немає.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15.03.2017 Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) 64.89892 12833 0.5 договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ 16.03.2017 http:\\patkation.km.ua
Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення – нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 сiчня 2017 року мiж ТОВ «Хмельницький завод Катiон» (продавець) та ПАТ «Катiон» (покупець). Договiр зареєстрований в реєстрi за № 84. Правочини вчинено за рiшенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства: 24171775; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 23634175; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 23634175; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.03.2017 16.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.03.2017 16.03.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
15.03.2017 16.03.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.06.2017 30.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватна аудиторська фiрма “Система – Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 21337005
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 5, оф. 339
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0287 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 266/4
04.04.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) вiдсутннiй
Номер та дата договору на проведення аудиту
14.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.03.2018
27.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 27.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватна аудиторська фiрма
“Система-Аудит”
тел. 78-82-73
Свiдоцтво №21337005 м.Хмельницький лiцензiя №000287 серiя АБАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства “Катiон” за перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року
Адресат – акцiонери, керiвництво публiчного акцiонерного товариства “Катiон”, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
– повне найменування емiтента – публiчне акцiонерне товариство “Катiон”
– скорочене найменування – ПАТ “Катiон”
– дата державної реєстрацiї – № Витягу з Єдиного державного реєстру: серiя АА № 481290. Реєстрацiйний номер юридичної особи в ЄДР 16731200000000789 (дата проведення первинної державної реєстрацiї – 25.11.1994 року)
– код за ЄДРПОУ – 05470288
– мiсцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
Опис аудиторської перевiрки Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема до МСА 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”. Ми провели аудит фiнансових звiтiв Товариства, якi включають баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Об’єктом аудиту є рiчна фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства, яка пiдлягає офiцiйному оприлюдненню та рiчнi звiтнi данi, що подаються до НКЦПФР. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: – Закон України “Про аудиторську дiяльнiсть” №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; – Закон України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”; – Закон України “Про цiннi папери та фондовий ринок”; – Закон України “Про акцiонернi товариства”; – Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; – Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; – Закон України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; – Положення “Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку” №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; – “Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй” №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями; – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Згiдно Закону України “Про акцiонернi товариства”, Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826{Iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1250 вiд 23.09.2014, №1713 вiд 16.12.2014, №1348 вiд 01.09.2015, №410 вiд 12.04.2016, №923 вiд 14.09.2016, №1154 вiд 24.11.2016, №603 вiд 10.08.2017, №786 вiд 07.11.2017, №850 вiд 28.11.2017}були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
– вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 року;- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”); – виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”;
– iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”;- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”.
Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996 вiд 16.07.1999р. з урахуванням змiн та доповнень, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi.
Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства “Катiон” за 2017 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки, а саме:.
– Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
– Застосування обґрунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв; – Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi товариства;
– Пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;- Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов’язаними сторонами; – Облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування чи розкриття;- Розкриття всiх претензiй у зв’язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; – Достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
– Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi;- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України; – Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв товариства; – Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Вважаю, що отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки. Пiдстава для висловлення думки iз застереженням.
Формулювання думки аудитора розглядає МСА 700 “Формулювання думки та надання звiту що до фiнансової звiтностi”. На думку аудитора: 1. Достовiрно i об’єктивно у всiх iстотних аспектах вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, на 31.12.2017 р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2017р. по 31.12.2017 р.; 2. У всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку; 3.Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. У зв’язку з тим, що договiр на аудит складено пiсля дати проведення iнвентаризацiї аудитори не мали змоги бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї майна, запасiв та дебiторiв на кiнець року. Аудиторам надавалися до перевiрки акти звiрок з дебiторами та кредиторами, також аудитори виконали альтернативнi процедури для пiдтвердження залишкiв на рахунках дебiторської та кредиторської заборгованостi. В зв’язку з вищевказаним аудитором може бути висловлена думки iз застереженням
ВИСНОВОК. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства “Катiон”, станом на 31.12.2017 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення – Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Не змiнюючи думки стосовно фiнансової звiтностi, звертаю увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на економiчну ситуацiю в Українi, яка впливала та може впливати на дiяльнiсть Товариства. В ходi перевiрки аудитори отримали свiдчення щодо можливої загрози безперервностi дiяльностi Товариства. На думку аудитора, за винятком впливу про якi вiдображено в параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», в цiлому повний пакет фiнансової звiтностi вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства, станом на 31 грудня 2017 року, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в України, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.
1. Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 року.
Аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями, щодо визначення вартостi чистих активiв, згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв (- 9507 тис. грн.) є меншою статутного капiталу (635 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Вiн не може бути меншим розмiру, встановленого законом. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Органiзацiйна структура акцiонерного товариства. Основною дiяльнiстю ПАТ “Катiон” є: – виробництво електронних компонентiв;
– виробництво комп’ютерiв i периферiйного устаткування;
– оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й вiдображення;
– оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
– неспецiалiзована оптова торгiвля; – iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодавству. Узагальненi фiнансовi результати Не змiнюючи думки, звертаю увагу на звiт про фiнансовi результати, у якому зазначається, що акцiонерне товариством одержано чистий збиток в сумi 1646 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 року. Непокритий збиток складає 10142 тис. грн., за результатами фiнансової звiтностi, який перебуває пiд контролем суб’єкта господарювання. Данi про зайнятiсть та оплату працi. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв – 1особа. Фонд оплати працi: всього – 73 тис. грн.
Особлива iнформацiя в поточному роцi: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента:
1.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв: членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича; членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну; членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну; членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; членом наглядової ради Бобко Анатолiя Францовича.
2. Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 29.06.2017р., протокол №29-06-17 обрано на посаду директора ПАТ «Катiон» Солтик Олексiй Вiкторович з 30.06.2017р. на строк 5 рокiв.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення – нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 сiчня 2017 року мiж ТОВ «Хмельницький завод Катiон» (продавець) та ПАТ «Катiон» (покупець). Договiр зареєстрований в реєстрi за № 84. Правочини вчинено за рiшенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення; вчинення значних правочинiв, на якi надана згода, здiйснювати за рiшенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства
3. Виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ “Про акцiонернi товариства”.
До значних правочинiв, згiдно Закону України “Про акцiонернi товариства”, вiдносяться правочини, вчиненi товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення – нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 сiчня 2017 року мiж ТОВ «Хмельницький завод Катiон» (продавець) та ПАТ «Катiон» (покупець). Договiр зареєстрований в реєстрi за № 84. Правочини вчинено за рiшенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення; вчинення значних правочинiв, на якi надана згода, здiйснювати за рiшенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства
4. Стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України “Про акцiонернi товариства”. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю емiтента, вважає за необхiдне зазначити наступне: система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження; бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв емiтента, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль: керiвництво не в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Отримано докази, на пiдставi яких сформоване судження про те, що товариство не вiдповiдає в повнiй мiрi Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI щодо стану корпоративного управлiння. Своєчасне розкриття повної i достовiрної iнформацiї про дiяльнiсть товариства здiйснюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР. Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” забезпечує акцiонерам можливiсть користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разi порушення цих прав. Право акцiонерiв на участь в управлiннi Товариством реалiзується через їхню участь у загальних зборах акцiонерiв – вищого органу управлiння Товариства. Для подальшого пiдвищення ефективностi керування Товариством керiвництву необхiдно бiльше уваги придiляти прогнозуванню фiнансових ризикiв, внутрiшньому контролю та аналiзу фiнансово – господарського стану Товариства. 5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi. Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь), пiдготовлених управлiнським персоналом; проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”), не встановлено.
Фiнансовий стан товариства на 31.12.2017 року характеризується наступними показниками:
З метою оцiнки загального фiнансового стану Товариства на звiтну дату, розраховано вiдповiднi показники, якi викладено нижче у Довiдцi про фiнансовий стан Товариства.
Довiдка про фiнансовий стан Товариства
№ Найменування показника Формула розрахунку показника Коди рядкiв фiнансової звiтностi Значення на Значення на Змiна Орiєнтовне граничне значення показника
початок звiтного перiоду кiнець звiтного перiоду граничне значення
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) : Поточнi зобов’язання форма №1
рядки (1165+1160) : рядок 1695 0,0002 0,0000 0,2 – 0,25
2 Коефiцiєнт поточної(загальної) лiквiдностi(покриття) К2 = Оборотнi активи пiдприємства : Поточнi зобов’язання форма №1
рядок 1195 : рядок 1695 0,0008 0,0002 не <1,5
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) К3 = Власнi кошти пiдприємства : Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) форма №1
рядок 1495 : рядок 1300 (-0,6126) (-0,7462) 0,25 – 0,50
4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом К4 = (Короткостроковi зобов`язання + Довгостроковi зобов`язання) : Власний капiтал форма №1
рядки (1695+1595) : рядок 1495 (-2,6325) (-2,3402) не >1,00
5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Прибуток, або збиток (пiдсумок активу балансу на початок + на кiнець звiтного перiоду):2 Форма№2 р.2350 (або ряд.2355)
Форма№1(ряд. 1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4)):2 (-0,1287) Опис показникiв фiнансового стану та висновки:
К1 – Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує, яка частка короткострокових (поточних) зобов’язань Товариства можлива бути сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв (негайну готовнiсть пiдприємства погасити свої борги). Коефiцiєнт показує, наскiльки найбiльш термiновi (поточнi) зобов’язання покритi найбiльш лiквiдними активами, тобто спроможнiсть пiдприємства негайно погасити свою короткотермiнову кредиторську заборгованiсть. Теоретичне оптимальне значення цього показника становить приблизно 0,2 – 0,25. Значення показника на звiтну дату не вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про низький рiвень абсолютної лiквiдностi.
К2 – Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує загальну оцiнку лiквiдностi Товариства, або iншими словами – те, наскiльки обсяг поточних кредиторських зобов’язань Товариства можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Цей показник дозволяє встановити у скiльки разiв оборотнi активи перекривають поточнi зобов’язань. Значення показника на звiтну дату не вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про низький рiвень загальної лiквiдностi.
К3 – Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, або автономiї) свiдчить про питому вагу власних коштiв Товариства (його статутного капiталу, iншого капiталу, фондiв, прибутку, тощо) у загальнiй сумi активiв, авансованих в його бiзнес. Цей показник характеризує незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi (автономiї) Товариства на звiтну дату не вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про дуже низький рiвень фiнансової стiйкостi.
К4 – Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом – це показник, який загалом свiдчить про фiнансову залежнiсть Товариства вiд заємних коштiв. Цей коефiцiєнт розраховується як спiввiдношення загальної суми залучених та власних коштiв. Значення коефiцiєнту покриття зобов’язань власним капiталом на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про домiнування власного капiталу над залученим.
К5 – Коефiцiєнт рентабельностi активiв – це показник який свiдчить про ефективнiсть використання активiв Товариства. Його основна концепцiя: вiдношення прибутку (- збитку), одержаного в результатi вкладення активiв в оборот, до середньорiчної вартостi саме цих активiв. Аналiз рентабельностi товариства дозволяє визначити ефективнiсть вкладення коштiв у пiдприємство та рацiональнiсть їхнього використання. На звiтну дату коефiцiєнт має вiд’ємне значення (-0,1287) за рахунок отриманого збитку.
На пiдставi значень розрахованих вище коефiцiєнтiв можливо в цiлому охарактеризувати загальний фiнансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, як не стабiльний. Значення показникiв на звiтну дату балансу дозволяє свiдчити про низький рiвень як абсолютної, так i загальної лiквiдностi, не високий рiвень покриття зобов’язань власним капiталом та фiнансової стiйкостi (автономiї).
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва: Приватна аудиторська фiрма “Система – Аудит”.
Код ЄДРПОУ 21337005
Мiсцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 5, оф. 339
Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма “Система – Аудит”, зареєстрована Хмельницьким мiськвиконкомом 02 серпня 1994 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року № 287 чинне до 24 грудня 2020 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане Аудиторською палатою України № 266/4 вiд 04.04.2013 року
Контактний телефон (0382) 78-82-73Дата i номер договору на проведення аудиту – 12.02.2018 року № 6а
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту – 22.03.2018 року – 27.03.2018 року
Директор-аудитор
Аудиторської фiрми “Система – Аудит” В.I. ЖуракiвськийДата аудиторського висновку: 27.03.2018 року
д/н
д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства позачерговi збори не проводились
Інше (зазначити) д/н
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення черговi збори проводились
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачерговi збори не проводились

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 5
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) не проводила самооцiнку
д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н
комiтетiв немає
не було засiдань
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Так Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» за ЄДРПОУ 05470288
Територія за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.11
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 35 35 0
Основні засоби: 1010 12782 12700 0
первісна вартість 1011 12782 14203 0
знос 1012 0 1503 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 41 12817 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 0 200.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 0 0 0
з бюджетом 1135 0 5 0.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 1 7.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 0 4.4
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 10 0
Усього за розділом II 1195 16 6 212.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 12833 12741 212.9
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 635 635 635
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8496 -10142 -3082.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -7861 -9507 -2447.0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 12782 12782 97.3
за розрахунками з бюджетом 1620 714 4 247
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 4 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1 0 4.0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7197 9124 2311.6
Усього за розділом IІІ 1695 20694 22248 2659.9
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 12833 12741 212.9
Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 264 20
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 110 ) ( 20 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 154 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 118 548
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 332 ) ( 14 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1586 ) ( 1376 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 1646 ) ( 842 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 1646 ) ( 842 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 1646 ) ( 842 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1646 -842
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 73 14
Відрахування на соціальні заходи 2510 17 3
Амортизація 2515 1525 1
Інші операційні витрати 2520 171 1372
Разом 2550 1786 1390
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 31758975 31758975
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00518 -0.00003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.00518 -0.00003
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 264 38
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 118 837
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 51 ) ( 38 )
Праці 3105 ( 73 ) ( 18 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17 ) ( 4 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 644 ) ( 1722 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1243 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1646 -907
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 12782
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 12782 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1658 1274
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 11 298
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 23 665
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1646 904
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 2 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5 5
Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 1272.70 766.0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 38.4 121.9 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1272.7 1276.7 887.9 887.9
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 4.0 0 0
Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 635 0 0 0 -8496 0 0 -7861
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 635 0 0 0 -8496 0 0 -7861
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1646 0 0 -1646
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 635 0 0 0 -10142 0 0 -9507
Залишок на кінець року 4300 635 0 0 0 -10142 0 0 -9507
Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства “КАТIОН” за 2017 рiк
1) Загальна iнформацiя про пiдприємство:
Публiчне акцiонерне товариство “КАТIОН” є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства “КАТIОН” створеного згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 04.03.1994р. № 338 шляхом перетворення державного пiдприємства – заводу «Катiон» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.1993 року. Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994р., свiдоцтво №05470288 про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi видано виконкомом Хмельницької мiської Ради народних депутатiв. В 2011 роцi, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», змiнено тип акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне. Публiчне акцiонерне товариство “КАТIОН” знаходится за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська,19. Реєстрацiйний номер юридичної особи в ЄДР 16731200000000789.
Основною дiяльнiстю ПАТ “КАТIОН” є: – виробництво електронних компонентiв; – виробництво комп’ютерiв i периферiйного устаткування; – оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й вiдображення; – оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; – неспецiалiзована оптова торгiвля;- iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодавству.
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов’язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що, безумовно, впливає i буде впливати на дiяльнiсть пiдприємств, якi займаються бiзнесом в Українi.Податкове, валютне та митне законодавство в Українi дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
2). Основа для пiдготовки
а) Вiдповiднiсть МСФЗ
З 01.01.2012 року в Українi передбачений обов’язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), тому з цiєї дати основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти. Перший комплект МСФЗ звiтностi Товариства поданий за 2012 рiк.
Цей фiнансовий звiт пiдготовлений вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов’язковою за МСФЗ.Показники цiєї фiнансової звiтностi наведенi в тисячах гривень з округленням до цiлих тисяч.
(б) Функцiональна валюта i валюта звiтностi
Нацiональна валюта України – українська гривна (UAH), яка є функцiональною валютою Товариства та валютою, в якiй вiдображенi показники цiєї звiтностi.
(в) Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
За 2017 рiк Товариство отримало чистий збиток в сумi 1646 тис. грн.
На дату затвердження звiтностi Товариства функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов’язано з кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного середовища на лiквiднiсть та доходи Товариства, його стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Товариства обслуговувати та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в пiдсумку такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
(г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. Ця звiтнiсть була пiдготовлена в вiдповiдностi з принципом оцiнки за первинною вартiстю, за виключенням окремих класiв необоротних активiв та окремих фiнансових активiв та зобов’язань
3). Суттєвi облiковi полiтики та основнi принципи бухгалтерського облiку
3.1.Основнi принципи бухгалтерського облiку
При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи:
– послiдовностi подання i класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
– достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв;
– повноти в усiх суттєвих аспектах;
– нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
– вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
– згортання статтi доходiв i витрати за подiбними (однаковими) операцiями, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим;
– розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi до попереднього перiоду.
а) Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнi валютi не проводяться.
б) Термiн корисного використання основних засобiв.
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. Термiни корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi.
в) Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi.
Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi не створюється Товариством по торговiй дебiторськiй заборгованостi та iншiй заборгованостi у зв’язку iз вiдсутнiстю сумнiву вiдносно її погашення. У разi виникнення сумнiву щодо погашення боргiв, Товариство буде використовувати метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв).
Резерв зменшення вартостi дебiторської заборгованостi буде створюватися у випадках:
– якщо дебiтору пред’явлена претензiя;
– дебiтору пред’явлений позов до суду;
– отримана iнформацiя про банкротство боржника або про припинення його дiяльностi як юридичнi особи у зв’язку з лiквiдацiєю;
-несплати дебiторської заборгованостi в термiн бiльше 2 рокiв.
д) Судовi спори.
У вiдповiдностi до МСФЗ Товариство визнає резерви тiльки у випадках iснування поточного зобов’язання по минулих подiях, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, коли цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов’язання, яке не було визнане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовi звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування даних принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ вимагає вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних та юридичних питань за межами його контролю.
3.2.Суттєва облiкова полiтика та облiковi оцiнки
а) Основнi засоби
До складу основних засобiв в Товариства зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов’язанi iз доведенням об’єкту основного засобу до робочого стану. Вiдсотки по банкiвським кредитам капiталiзуються у випадку визнання активу квалiфiкацiйним.
Об’єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об’єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя), пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду, в якому вони були понесенi;
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi й розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об’єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, амортизується окремо.
Термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об’єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства.
г) Зменшення корисностi
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку основних засобiв на наявнiсть ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду.
При наявностi ознак, що визнанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились, розраховується сума вiдшкодування, на яку збiльшується вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi. При цьому, отримана сума перевищує балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), по якiй даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi.
д) Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною контрактних положень щодо цього iнструмента. Фiнансовi активи не визнаються якщо термiн дiї договiрних прав Товариства у вiдношеннi фiнансового активу спливає,чи якщо Товариство передає фiнансовий актив другiй сторонi, не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Звичайнi покупка та продаж фiнансових активiв зараховуються в день продажу, тобто на дату, яку Товариство само визначило для покупки чи продажу активу. Товариство вилучає фiнансове зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання згортаються у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням чистої суми у випадках, коли Товариство має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум i має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi чи продати активи й одночасно погасити зобов’язання.
Вiдповiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» фiнансовi активи класифiкуються на наступнi категорiї:
– фiнансовi активи чи фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток
чи
– фiнансовi активи, переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток
– позики та дебiторська заборгованiсть;
– iнвестицiї, утримуванi до погашення;
– фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи чи фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансового активу за справедливою вартiстю з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу i являється таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток, якщо Товариство управляє такими iнвестицiями i приймає рiшення про покупку чи продаж на основi справедливої вартостi у вiдповiдностi з прийнятим управлiнням ризиками чи iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, якi мають вiдношення до проведення угоди, визнаються в прибутках чи збитках по мiрi виникнення. Фiнансовi активи, переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток, оцiнюються по справедливi вартостi. Вiдповiднi змiни визнаються прибутками чи збитками.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть – непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання позики i дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням скидок чи премiй, якi виникли при придбаннi, включаючи комiсiйнi, якi являються невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки та затрат по здiйсненню угод. Доходи та витрати, якi виникли в результатi того, що актив перестав визнаватись у фiнансовiй звiтностi при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.
При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, яка визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, у випадку якщо вони значно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки по виданiй позицi. В майбутньому позики оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням метода ефективного вiдсотку. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв i сумою погашеної позики вiдображається як вiдсотки отриманi на протязi термiну, на який видавалась позика. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь яких витрат, пов’язаних зi здiйсненням операцiї та любого дисконту чи премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв включають баланс готiвкових коштiв та депозити до вимоги. Заборгованостi банку, якi пiдлягають оплатi на вимогу i формують невiд’ємну частину управлiння грошовими коштами, з метою формування звiту про рух грошових коштiв, включаються як компоненти грошових коштiв.
Справедлива вартiсть
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань визначаться з використанням iнформацiї про ринки i пiдходящi методи оцiнки. Проте, для iнтерпретацiї маркетингових даних, з метою оцiнки справедливої вартостi, необхiдно квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов’язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на дiючому ринку. Використання рiзних маркетингових дослiджень i припущень чи методiв оцiнки може значною мiрою вплинути на припущену справедливу вартiсть.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання Товариства включають грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов’язання та позики. На протязi року Товариство не використовувало нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв та форвардних контрактiв.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов’язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi. Вiдсотковi зобов’язання, якi пiдлягають сплатi за поточними короткостроковими зобов’язаннями, облiковуються в складi зобов’язань в балансi та в компонентi фiнансових витрат у звiтi про фiнансовi результати.
ж) Запаси
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
До запасiв вiдносяться активи у формi сировини i матерiалiв, якi призначенi для використання в ходi виробництва готової продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також готова вироблена продукцiя, незавершене виробництво та товари придбанi з метою перепродажу.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання.
Витрати на виробництво кожного виду продукцiї, для робiт та послуг – замовлення, визначаються окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу.
Застосовування методiв оцiнки запасiв при вибуттi: при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).
Визначення середньозваженої собiвартостi одиницi запасiв вiдбувається на кожну дату списання таких запасiв i визначається за середньозваженою собiвартiстю подiбних одиниць на початок перiоду i середньозваженою собiвартiстю подiбних одиниць, що були виготовленi до дати списання таких запасiв (або вартiстю подiбних запасiв, придбаних до дати списання).
4). Суттєвi оцiночнi значення i допущення
4.1.У вiдповiдностi з МСФЗ Товариство признає забезпечення тiльки у випадках iснування поточного зобов’язання по минулим подiям, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, при яких цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов’язання, яке не було признане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
4.2 Оцiночнi значення
Оцiночнi значення на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року вiдповiдають оцiночним значенням на цi ж дати, прийнятим згiдно з НП(С)БО (пiсля коригувань, з урахуванням вiдмiнностей в облiковiй полiтицi), за винятком таких статей, оцiночнi значення щодо яких не були потрiбнi згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Оцiночнi значення вiдповiдно до МСФЗ застосованi на дату переходу на МСФЗ, якi не вимагалися на цю дату за попереднiми НП(С)БО. Для досягнення послiдовностi з МСБО 10, цi попереднi оцiнки вiдповiдно до МСФЗ вiдображають умови, що iснували на дату переходу на МСФЗ. Зокрема, попереднi оцiнки на дату переходу на МСФЗ ринкових цiн, ставок вiдсотку вiдображають ринковi умови на цю дату.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства здiйснює попереднi оцiнки i формує ряд припущень, пов’язаних з вiдображенням активiв i зобов’язань, а також з розкриттям iнформацiї про умовнi активи та зобов’язання Товариства. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Найбiльш значнi оцiночнi данi й iстотнi припущення, використовуванi керiвництвом Товариства при пiдготовцi фiнансової звiтностi, включають в себе наступне.
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв
Об’єкти основних засобiв вiдображаються за первиною вартiстю за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї. Амортизацiя на об’єкти основних засобiв нараховується на протязi термiнiв корисного використання. Термiни корисного використання основних засобiв ґрунтуються на оцiнках керiвництва Товариства того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi.
Оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань
Первiсно всi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються Товариством за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов’язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань визначаться з використанням iнформацiї про ринки i вiдповiднi методи оцiнки. Використання рiзних дослiджень i припущень чи методiв оцiнки може значною мiрою вплинути на припущену справедливу вартiсть.
5). Стандарти, що випущенi, але ще не вступили в силу
На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi.
Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства.
6). Операцiї зi зв’язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв’язаними сторонами визнаються сторони, одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони, або якi находяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» .
Зв’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводились би помiж не зв’язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не зв’язаними сторонами.
Зв’язанi сторони включають:
• Ключовий управлiнський персонал та близькi члени їх сiмей;
• Товариства, якi перебувають пiд контролем чи находяться пiд впливом власникiв.
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом
Ключовий управлiнський персонал представлений директором, головою наглядової ради та членами наглядової ради, якi надiленi повноваженнями керiвництва та контролю за дiяльнiстю Товариства,який здiйснюються безпосередньо.
7). Податковi ризики
Українське законодавство та чиннi нормативнi акти, якi регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, включаючи контроль обмiнного курсу валют та митнi правила, постiйно змiнюються. Положення законiв та нормативних актiв досить часто носять нечiтке формулювання i їх трактовка залежить вiд позицiй мiсцевих регiональних та державних органiв. Випадки рiзного трактування норми законодавства не одиничнi.
На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан, i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства й нормативних актiв в сферi оподаткування.
8). Припущення щодо функцiонування Товариства
На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, пов’язаному з економiчною кризою. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi будуть здiйснюватися урядом України. У той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде приймати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз споживачами та постачальниками. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми боргами, в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
9). Нестабiльнiсть на ринку України
Враховуючи економiчне, полiтичне становище України, проведення АТО, падiння економiчної,дiлової активностi в галузях економiки, зокрема, будiвельнiй, зростання цiн на енергоносiї, матерiали, що використовуються в виготовленнi продукцiї, втрату покупцiв з регiонiв проведення АТО, можуть виникнути об’єктивнi обставини, що вплинуть на здатнiсть Товариства здiйснювати господарську дiяльнiсть, проводити розрахунки з робiтниками, постачальниками, бюджетом тощо.
Незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.
10).Економiчне середовище
Товариства здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства.
11). Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Управлiння капiталом
Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариства здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства
Судовi справи:
Господарська справа №924/1105/14 про визнання незаконним та скасування п.2 рiшення Шаровечькiвської сiльської ради №4 вiд 06.10.1999р. та визнання права на постiйне користування земельною дiлянкою площею 100,6 га; вiдкриття провадження у справi – 04.08.2014р.; подана касацiйна скарга до Вищого господарського суду України;
господарська справа №910/23935/16 про скасування технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Хмельницького 2000 року та 2009 року; дата вiдкриття провадження у справi – 28.12.2016р.; розглядається в першої iнстанцiї господарським судом м.Києва.За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого «проїдання» капiталу.За 2017 рiк виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшилась i склала 264 тис. грн. Крiм того, отримано iнших доходiв на суму 118 тис. грн. Вказанi кошти були використанi для погашення заборгованостi по земельному податку.Поточна кредиторська заборгованiсть порiвняно з попереднiм роком зменшилась i станом на 31.12.2017 року складає 13 млн. 120 тис. грн., в тому числi:
– перед бюджетом – 4 тис. грн.;
– за придбання основних засобiв – 12 млн. 782 тис. грн.;
Iнша поточна заборгованiсть, яка утворилась за рахунок позик вiд юридичних та фiзичних осiб складає 9 млн. 124 тис. грн.З метою покращення фiнансового стану та зменшення збиткiв в 2018 роцi планується продовжити дiяльнiсть по збiльшенню прибуткiв вiд надання в оренду основних засобiв (нерухомого майна), в т.ч. залучити в якостi орендарiв iноземнi компанiї.

Продовження тексту приміток

9) Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
1. Облiк необоротних активiв. Необоротнi активи в Товариствi складають 12735 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 35 тис. грн., основнi засоби – 12700 тис. грн. На балансi товариства облiковуються основнi засоби придбанi у 2017 роцi – будiвлi i обладнання вартiстю 12782 тис. грн.
2. Облiк оборотних активiв. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має у своєму розпорядженнi:
– оборотнi активи загальною сумою 6 тис. грн.,
– станом на кiнець звiтного року запаси в сумi 0 тис. грн.,
– розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами у сумi 0 тис.грн.,
– за розрахунками з бюджетом – 5 тис. грн.,
– iнша поточна дебiторська заборгованiсть пiдтверджуються бухгалтерськими документами у сумi1 тис. грн.
3. Облiк довгострокових зобов’язань. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має у своєму розпорядженнi довгострокових зобов’язань. Поточнi зобов’язання за 2017 рiк змiнились таким чином ( тис.грн.): 01.01.17 31.12.17 вiдхилення
– кредиторська заборгованость за товари роботи, послуги 12782 13120 +338
– розрахунки з бюджетом 714 4 -710
– по страхуванню 0 0 0
– з оплати працi 1 0 -1
– за одержаними авансами 0 0 0
– iншi поточнi зобов’язання 7194 9124 +2000
Усього поточних зобов’язань 20694 22248 +1554

Продовження тексту приміток

10) Iнша iнформацiя – суттєвi подiї
1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2017 роцi:
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4 Змiна складу посадових осiб Товариства:Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента:
4.1.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв: членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича; членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну; членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну; членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; членом наглядової ради Бобко Анатолiя Францовича;
4.2.Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 29.06.2017р., протокол №29-06-17 обрано на посаду директора ПАТ «Катiон» Солтик Олексiй Вiкторович з 30.06.2017р. на строк 5 рокiв.
5.1.Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рiшення про його вчинення – нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу 1/20 частини будiвлi корпусу 1-А та їдальнi на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 сiчня 2017 року мiж ТОВ «Хмельницький завод Катiон» (продавець) та ПАТ «Катiон» (покупець). Договiр зареєстрований в реєстрi за № 84. Правочини вчинено за рiшенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства.
5.2.Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон» вiд 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв щодо купiвлi нерухомого майна граничною сукупною вартiстю 1 500 000 грн.; термiн дiї згоди – протягом одного року з дати прийняття рiшення; вчинення значних правочинiв, на якi надана згода, здiйснювати за рiшенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фiнансового стану товариства
6 Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв: не було
7 Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8 Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9 Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
10. Iншi важливi подiї не було
11) Про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску
№ з/п Перелiк подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2017 роцi вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на звiтну дату не було не було
4 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7 Оголошення дивiдендiв не було не було
12) Подiї пiсля дати балансу:
(п. 22 МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»).
Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Директор:Солтик Олексiй Вiкторович

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор Солтик Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Катiон»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
29016, м.Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
4. Код за ЄДРПОУ
05470288
5. Міжміський код та телефон, факс
(03822) 2-11-05 (03822) 2-11-05
6. Електронна поштова адреса
metropol@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку”
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http:\\patkation.km.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки) (дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ«Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);виконував повноваження з 15.03.2017р.; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославiвни(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна
36.325907
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 36.325907% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Бобко Анатолiй Францович
0.003306
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Бобко Анатолiй Францович(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконував повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,003306% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: директор з фiнансiв ТОВ АПК «Самобранка»; директор з фiнансiв ТОВ «Хмельницький завод Катiон».
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з сiчня 2011р.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Бороховська Раїса Миколаївна
0.00315
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Бороховську Раїсу Миколаївну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);володiє 0.00315% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2003 року
20.04.2018 обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працював: заступник директора ПАТ «Катiон»; заступник директора ТОВ «Сервiс-7»; заступник директора ТОВ «Капiтал-15»; заступник директора ТОВ «Сервiс 7»; з 26.10.2016р. – пенсiонер. Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 20.04.2018р.(протокол № 18-04-20) обраний головою наглядової ради.

Інформація про загальну кількістьакцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на 16квітня 2018р.( на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість простих акцій: 31758975 штук, кількість голосуючих  акцій 24171775  штук.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.
Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018р.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
4. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
5. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):
По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Степанов Анатолій Михайлович, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Михайловський Іван Адамович.
По п.2:
1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Затвердити висновки зовнішнього незалежного аудита за 2017 рік.
4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Катіон» в 2017 році не здійснювати.
По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
По п.5: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 15.03.2017 року.
З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год. Довідки за тел. (0382) 67-16-05.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);
у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:\\patkation.km.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 12741 12833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12700 12782
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 16
Гроші та їх еквіваленти 0 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10142 -8496
Власний капітал -9507 -7861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 9124 7197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ( 1646 ) ( 842 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.00518 -0.00003

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій:
31758975штук, кількість голосуючих акцій 24171775 штук.
Наглядова рада ПАТ «Катіон»