Головна

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 р.

2021 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2021 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 22.04.2021р. о 14.00 год. в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися 22.04.2021р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2021р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.
 3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
 1. Припинення повноважень діючого складу наглядової ради Товариства.
 2. Зміна типу Товариства.
 3. Зміна найменування Товариства.
 1. Внесення змін до Статуту Товариства.
 1. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 2. Затвердження умов контрактів з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 3. Доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

По п.1:   Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії

               Соколик Тетяна Василівна, Ватажук Надія Гнатівна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-економічну

                  діяльність Товариства  за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік і заходи за результатами його

    розгляду.                                                  

По п.3:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  Товариства  не  складати і не затверджувати, оскільки контракти    

               з ними є безоплатними.

По п.4:   Достроково припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства, обраної загальними

                зборами 15.04.2019 року.

По п.5:  Затвердити рішення про зміну типу Товариства – визначити тип Товариства як приватне акціонерне

               товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По п.6:   Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

    – нове повне найменування Товариств – акціонерне товариство «Катіон»;

    – нове скорочене найменування Товариства – АТ «Катіон».

     Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій   редакції.

По п.7:   1. Затвердити Статут акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року.

 1. Надати повноваження на підписання Статуту акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції

                     2021 року від імені всіх акціонерів голові і секретарю загальних зборів.

По п.8:    Обрати членами наглядової ради Товариства Дьяченко Людмилу Ярославівну, Дьяченко Олену Валеріївну,

                Степанова Анатолія Михайловича.

По п.9:   1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства секретарю

       загальних зборів Соколик Т.В.

По п.10:   Доповнити види економічної діяльності Товариства: включити до Єдиного державного реєстру юридичних

                 осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності (код

                  КВЕД, назва):

27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;

32.91 Виробництво мітел і щіток;

32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

38.32 Відновлення відсортованих відходів;

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;  

74.30 Надання послуг перекладу;    

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;  

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована   

          допоміжна офісна діяльність;

82.92 Пакування;

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • від дати  надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство

повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

 • кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання і/або проекту рішення (ст.38);
 • у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її уповноваженим органом (ст.39).

                                                                                                                                                       Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9501

11164

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8606

11014

Запаси  

9

Сумарна дебіторська заборгованість

860

115

Гроші та їх еквіваленти

1

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9900

-10381

Власний капітал

-9265

-9746

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

635

635

Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення

6461

7879

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

481

437

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31758975

31758975

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0,01

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2021 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975.

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775.

 

 

 

 

 

2020 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 07.04.2020 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 13.04.2020р. о 14.00 год. в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 13.04.2020р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07.04.2020р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 4. Внесення змін до статуту ПАТ «Катіон».
 1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами поточного року.
 2. Зміна назви дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого акціонерного товариства «Катіон».
 3. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного:

По п.1:  Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія

Юріївна; члени комісії Повар Надія Миколаївна, Ватажук Надія Гнатівна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2019 рік та заходи за

                  результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт директора про фінансово-економічну діяльність ПАТ

                  «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2019 рік

       та заходи за результатами його розгляду.                                                   

По п.3:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не

              затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.4:   1. Затвердити статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту ПАТ «Катіон» в новій редакції

        2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних зборів.

 1. Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон» наступними видами

                   (код КВЕД, назва):

  10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
          50.30  Пасажирський річковий транспорт;
          55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

              причепів;

   93.19  Інша діяльність у сфері спорту;

   93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг.

По п.5:   1. Для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами

       поточного року обрати ТОВ Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс».

 1. Укладення договору з вказаною аудиторською фірмою доручити директору

        ПАТ «Катіон» Солтику О.В.

По п.6:  Змінити назву дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого  

              акціонерного товариства «Катіон» на дочірнє підприємство «Катіон-Транспорт» 

   публічного акціонерного товариства «Катіон». 

По п.7:  1. Затвердити статут дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного 

       акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту дочірнього підприємства

    «Катіон‑Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон» в новій  

     редакції 2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних  

     зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • від дати  надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх

проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

 • кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту

порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

 • у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів,

які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її уповноваженим органом (ст.39).

                                                                                                 Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника                                             Період
звітний попередній
Усього активів 11164 11975
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11014 11894
Запаси 9  
Сумарна дебіторська заборгованість 115 56
Гроші та їх еквіваленти 37 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10381 -10818
Власний капітал -9746 -10183
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення 7879 9160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 437 -676
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01 -0,00002

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.02.2020 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975.

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775.

 

 

 

 

 

2019 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.04.2019 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.04.2019р. о 14.00 год. вприміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.04.2019р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2019р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.
 4. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 6. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 7. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
 8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім питань, рішення з яких приймаються кумулятивним голосуванням):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії – Повар Надія Миколаївна, Люлько Тетяна

Сергіївна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 2. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.

По п.4: Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.6:1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановити, що контракти з ними є безоплатними.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради ПАТ «Катіон» секретарю загальних зборів Соколик Т.В.

По п.7: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2018 року.

По п.8: Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2016 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника                                           Період
звітний попередній
Усього активів 11 985 12 741
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 894 12 700
Запаси  —  —
Сумарна дебіторська заборгованість 56 6
Гроші та їх еквіваленти 37  —
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10 818 -10 142
Власний капітал -10 183 -9 507
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  —  —
Поточні зобов’язання і забезпечення 9 160 9 124
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -676 -1 646
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 758 975 31 758 975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,00002 -0,00518

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.02.2019 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 

 

 

 

 

2018 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2018 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
 4. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 5. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Степанов Анатолій Михайлович, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Михайловський Іван Адамович.

По п.2:

 1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 3. Затвердити висновки зовнішнього незалежного аудита за 2017 рік.
 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Катіон» в 2017 році не здійснювати.

По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.

По п.5: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 15.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)

Найменування показника                                                        Період
звітний попередній
Усього активів 12741 12833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12700 12782
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 16
Гроші та їх еквіваленти 0 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10142 -8496
Власний капітал -9507 -7861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 9124 7197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ( 1646 ) ( 842 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    -0.00518          -0.00003

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2018 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 

 

 

 

 

2017 рік

 

  ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.03.2017р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований по вул. Тернопільській, 19 у м. Хмельницькому.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.03.2017р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.03.2017р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2016 рік.
 4. Внесення змін до Статуту ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон», затвердження умов контрактів з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 6. Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 7. Схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Повар Надія Миколаївна, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Ярина Юрій Віталійович.
 2. Затвердити річний звіт ПАТ «Катіон» за  2016  рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.
 1. 1) Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон», включивши в основні види діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». При цьому виключити з основних видів діяльності товариства вид «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

2) Затвердити Статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2017 року.

 1. Схвалити значні правочини, укладені ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надати згоду на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (03822) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів   12833 152
Основні засоби   12782 6
Довгострокові фінансові інвестиції   35 35
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість   11 109
Грошові кошти та їх еквіваленти  5 2
Нерозподілений прибуток  -8496 -7589
Власний капітал  -7861 -6954
Статутний капітал  635 635
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання  7197 7106
Чистий прибуток (збиток)  -907 -1395
Середньорічна кількість акцій (шт.)  31758975 31758975
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 4

 

 

 

 

2016 рік

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошую Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2016р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – 14.04.2016р.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2016р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2015 рік.
 4. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника        період
звітний попередній
Усього активів   152 129
Основні засоби   6 7
Довгострокові фінансові інвестиції   35 35
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість   109 87
Грошові кошти та їх еквіваленти  2
Нерозподілений прибуток  -7589 -6194
Власний капітал  -6954 -5559
Статутний капітал  635 635
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання  7106 5688
Чистий прибуток (збиток)  -1395 -986
Середньорічна кількість акцій (шт.)  31758975 31758975
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 4