Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 13.04.2020р. о 14.00 год. в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 13.04.2020р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07.04.2020р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 4. Внесення змін до статуту ПАТ «Катіон».
 1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами поточного року.
 2. Зміна назви дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого акціонерного товариства «Катіон».
 3. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного:

По п.1:  Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія

Юріївна; члени комісії Повар Надія Миколаївна, Ватажук Надія Гнатівна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2019 рік та заходи за

                  результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт директора про фінансово-економічну діяльність ПАТ

                  «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2019 рік

       та заходи за результатами його розгляду.                                                   

По п.3:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не

              затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.4:   1. Затвердити статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту ПАТ «Катіон» в новій редакції

        2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних зборів.

 1. Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон» наступними видами

                   (код КВЕД, назва):

  10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
          50.30  Пасажирський річковий транспорт;
          55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

              причепів;

   93.19  Інша діяльність у сфері спорту;

   93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг.

По п.5:   1. Для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами

       поточного року обрати ТОВ Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс».

 1. Укладення договору з вказаною аудиторською фірмою доручити директору

        ПАТ «Катіон» Солтику О.В.

По п.6:  Змінити назву дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого  

              акціонерного товариства «Катіон» на дочірнє підприємство «Катіон-Транспорт» 

   публічного акціонерного товариства «Катіон». 

По п.7:  1. Затвердити статут дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного 

       акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту дочірнього підприємства

    «Катіон‑Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон» в новій  

     редакції 2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних  

     зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • від дати  надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх

проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

 • кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту

порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

 • у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів,

які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її уповноваженим органом (ст.39).

                                                                                                 Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 11164 11975
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11014 11894
Запаси 9  
Сумарна дебіторська заборгованість 115 56
Гроші та їх еквіваленти 37 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10381 -10818
Власний капітал -9746 -10183
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення 7879 9160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 437 -676
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01 -0,00002

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.02.2020 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975.

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775.

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.02.2020 Дьяченко Людмила Ярославівна 38,046763 74,372645
Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Людмила Ярославівна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 38,046763% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 49,989138% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  74,372645 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,717234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 Відомості

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
 1 24.02.2020 р. Дьяченко Олена Валеріївна 36,325907 0,000025

 

Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Олена Валеріївна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 36,325907% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 47,728129% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  0,000025% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,000033 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.