Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор       Солтик О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2019
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05470288
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький, 29016, Хмельницький, Тернопiльська,19
5. Міжміський код, телефон та факс
0382773424 0382773424
6. Електронна поштова адреса
metropol@ukrpost.ua
 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2019
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http:/patkation.km.ua в мережі Інтернет 26.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
д/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 673 120 0000 00078
3. Дата проведення державної реєстрації
25.11.1994
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
635179.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
26.11 Виробництво електронних компонентiв;
26.20 Виробництво комп’ютерiв i периферiйного устатковання;
10. Органи управління підприємства
загальнi збори,наглядова рада, директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ХОУ АТ “Державний ощадний банк України”
2) МФО банку
315784
3) поточний рахунок
26001301011320
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства машинобудування,вiйськово-промислового комплексуi конверсiї України(наказ № 338 вiд 04.03.1994 року) д/н д/нУкраїна м.Київ д/н 0
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0
 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Валерiй Гаррiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 15.04.2019
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.04.2018р. (протокол №27), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв Головою наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича,володiє 0,000006% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Людмила Ярославiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 15.04.2019
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статут та Положеннi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.04.2018р. (протокол №27), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну, володiє 38,046763% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Фiнансовий директор ТОВ ТД “Бартерсервiс”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлiк Надiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
сер. спецiальна
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник АГВ ВАТ “Катiон”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 15.04.2019
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi та Положеннi товариства. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.04.2018р. (протокол №27), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну,володiє 0,016609% акцiй товариства. Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади – Начальник АГВ ВАТ “Катiон”.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дьяченко Олена Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катiон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервiс-7»; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 15.04.2019
9) Опис
Повноваження та обов”язки визначенi в Статутi та в контрактi. Згоди на оприлюднення винагороди та паспортних даних не надано.Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 15.04.2018р. (протокол №27), обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; володiє 36,325907% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала:з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катiон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервiс-7»; в даний час – фiзична особа-пiдприємець. Не обiймає посад в iнших юридичних особах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солтик Олексiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 5 рокiв працював: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катiон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катiон», енергетик.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2017 5
9) Опис
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 29.06.2017р., протокол №29-06-17 29.06.2017 року обрано Директор ПАТ «Катiон»Солтик Олексiй Вiкторович. Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства та контрактi. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дiм «Бартерсервiс», енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервiс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катiон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катiон», енергетик.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бороховська Раїса Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 15.04.2019
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було. Протягом останнiх 5 рокiв – пенсiонер. Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 1000 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйноi комiсii
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бороховська Раїса Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було. Протягом останнiх 5 рокiв – пенсiонер. Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 1000 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Люлько Тетяна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Капiтал-10», архiварiус
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має.Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було. З березня 2014р. – безробiтна. Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 1050 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ватажук Надiя Гнатiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Агропромислова компанiя «Самобранка», касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 5
9) Опис
Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. З сiчня 2014 р. – пенсiонер. Змiн в персональному складi посадових осiб в поточному роцi не було.Не обiймає посад в iнших юридичних особах. Володiє 14175 шт. iменних простих акцiй ПАТ «Катiон».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович 2 0.000006 2 0 0 0
Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна 12083262 38.0466763 12083262 0 0 0
Член наглядової Ради Павлiк Надiя Михайлiвна 5275 0.016609 5275 0 0 0
Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна 11536736 36.325907 11536736 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Бороховська Раїса Миколаївна 1000 0.0031 1000 0 0 0
Член наглядової ради Бороховська Раїса Миколаївна 1000 0.0031 1000 0 0 0
Член ревiйної комiсiї Люлько Тетяна Сергiївна 1050 0.003306 1050 0 0 0
Директор Солтик Олексiй Вiкторович 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Ватажук Надiя Гнатiвна 14175 0.044633 14175 0 0 0
Усього 23641500 74.440374 23641500 0 0 0
 1. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Дьяченко Олена Валерiївна 11536736 36.325907 11536736 0
Дьяченко Людмила Ярославiвна 12083262 38.0466763 12083262 0
Усього 23619998 74.372671 23619998 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2018
Кворум зборів** 97.78
Опис Перелiк питань, що розглядалися:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Затвердження рiчного звiту ПАТ «Катiон» за 2017 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства.
3.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Катiон» за 2017 рiк.
4.Обрання членiв наглядової ради ПАТ «Катiон»; затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з ними; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради.
5.Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катiон».
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1-му питанню: Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 осiб: голова комiсiї – Михайловська Наталiя Юрiївна; члени комiсiї – Повар Надiя Миколаївна, Люлько Тетяна Сергiiвна.
По 2-му питанню: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Катiон» за 2017 рiк; дивiденди за результатами фiнансово-економiчної дiяльностi ПАТ “Катiон” в 2017роцi не нараховувати i не сплачувати.
По 3-му питанню: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї ПАТ «Катiон» за 2017 рiк.
По 4-му питанню: Обрати членами наглядової ради ПАТ «Катiон» Дьяченко Валерiя Гаррiйовича, Дьяченко Людмилу Ярославiвну, Павлiк Надiю Михайлiвну, Дьяченко Олену Валерiївну, Бороховську Раiсу Миколаiвну; затвердити умови контрактiв з членами наглядової ради; встановити, що члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi; секретарю Загальних Зборiв Соколик Т.В. надати повноваження на пiдписання зi сторони ПАТ “Катiон” контрактiв з членами наглядової ради.
По 5-му питанню: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катiон», обраної рiчними загальними зборами 15.03.2017 року.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22599983
Місцезнаходження 46001 Україна Тернопільська Тернопiльський м. Тернопiль вул. Замкова 5/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 0768
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2018
Міжміський код та телефон 25-39-36
Факс 25-39-36
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Здiйснює аудиторськi послуги

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Киiвський м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України. Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi? для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товаристо з Обмеженою Вiдповiдальнiстю “ФК “ЕМIСIЯ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження 69006 Україна Запорізька Запорiзький м.Запорiжжя вул. 40 рокiв Радянської України, 6, оф. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581170
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2018
Міжміський код та телефон 061-222-11-40
Факс 061-222-11-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010 24/22/1/10 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР UA4000080337 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.02 31758975 635179.5 100
Опис Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.Акцiї у звiтному перiодi не випускались.Лiстинг/делiстинг не проходили. Участь в торгах не приймали. Акцiї власного випуску не викуплялись емiтентом та не продавались.
 
 1. Опис бізнесу
Емiтент – вiдкрите акцiонерне товариство «Катiон», код ЕДРПОУ 05470288. створене згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 04.03.1994р. № 338 шляхом перетворення державного пiдприємства – заводу «Катiон» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.1993 року. Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994р., свiдоцтво №05470288 про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi видано виконкомом Хмельницької мiської Ради народних депутатiв. В 2011 роцi, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», змiнено тип акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне. Публiчне акцiонерне товариство «Катiон» є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства «Катiон». Емiтент розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19.
 
Органiзацiйна структура емiтента єдина, без подiлу на стуктурнi пiдроздiли.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2018 роцi –1 особа; позаштатних та за сумiсництвом – 0 особи, фонд оплати працi – 81,0 тис. грн.. Фонд оплати працi в 2018 роцi збльшився вiдносно 2017 року на 11,0 тис.грн. Перiодично проводиться пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
 
Емiтент не належнiть до будь-яких об’єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного перiоду будь-якихi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не було.
 
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб’єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк. Змiна облiкової полiтики вiдбувається, якщо: – змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України або МСФЗ та МСФО; – змiняться статутнi вимоги пiдприємства; – новi (запропонованi й об’рунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрн вiдображення господарських операцiй. Основними принципами складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є : – принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому), – принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть товариства складається вiдповiдно до принципiв фiнансової звiтностi МСБО: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть.Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО або середньозваженою.Товариство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки». Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.
 
Тимчасово виробнича дiяльнiсть не здiйснюється.
 
Станом на 31.12.2018 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 14276 тис. грн. Знос основних засобiв складає — 2382 тис. грн., залишкова вартiсть -11894 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. Транспортнi засоби: – ; 4. Iншi: -. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди – 100% 2. Машини та обладнання – % 3. Транспортнi засоби – %; 4. Iншi – %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за звiтнiй перiод: залишкова вартiсь основних засобiв зменшилась на 879 тис.грн. у порiвняннi з попереднiм перiодом. Обмежень щодо використання основних засобiв немає. На балансi емiтента облiковуються основнi засоби, придбанi у груднi 2016 роцi (будiвлi i обладнання) вартiстю 12782 тис. грн.; мiсцезнаходження – м.Хмельницький, вул.Тернопiльська, 19.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiжемiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку – не було
 
До складу основних засобiв в Товариства зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.На балансi емiтента облiковуються основнi засоби, придбанi у груднi 2016 роцi (будiвлi i обладнання) вартiстю 12782 тис. грн. Об’єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об’єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя), пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду, в якому вони були понесенi;
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi й розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об’єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, амортизується окремо.Термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об’єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства.
Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19.
 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть мiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень – вiдсутнiсть державної, митної та iншої пiдтримки українських виробникiв телевiзiйної технiки не дає можливостi вiдновити виробництво телевiзорiв; важки умови кредитування не дають реальної можливостi перепрофiлювання пiдприємства.
 
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства – не було
 
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента – самофiнансування
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду – немає
 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому) – в стадiї розробки
 
У звiтньому перiодi дослiдження та розробки не виконувалися.
 
Судовi справи:
господарська справа №924/1105/14 про визнання незаконним та скасування п.2 рiшення Шаровечькiвської сiльської ради №4 вiд 06.10.1999р. та визнання права на постiйне користування земельною дiлянкою площею 100,6 га; вiдкриття провадження у справi – 04.08.2014р.; подана касацiйна скарга до Вищого господарського суду України;
господарська справа №910/23935/16 про скасування технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Хмельницького 2000 року та 2009 року; дата вiдкриття провадження у справi – 28.12.2016р.; розглядається в першої iнстанцiї господарським судом м.Києва.
 
iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента не має

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12700 11894 0 0 12700 11894
будівлі та споруди 12670 11819 0 0 12670 11819
машини та обладнання 30 75 0 0 30 75
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12700 11894 0 0 12700 11894
Опис Станом на 31.12.2018 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 14276 тис. грн. Знос основних засобiв складає — 2382 тис. грн., залишкова вартiсть -11894 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами – основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 20 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. Транспортнi засоби: – ; 4. Iншi: -. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди – 100% 2. Машини та обладнання – % 3. Транспортнi засоби – %; 4. Iншi – %. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за звiтнiй перiод: залишкова вартiсь основних засобiв зменшилась на 879 тис.грн. у порiвняннi з попереднiм перiодом. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.
 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -10183 -9507
Статутний капітал (тис. грн.) 635 635
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 635 635
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв визначено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв.Розрахункова вартiсть чистих активiв (- 10183 тис. грн.) є меншою статутного капiталу (635 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Вiн не може бути меншим розмiру, встановленого законом. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (- 10183 тис. грн.) є меншою статутного капiталу (635 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу необхiдно привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України у разi неможливостi приведення у вiдповiднiсть – провести лiквiдацiю товариства.
 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 22166 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 22168 X X
Опис: д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.04.2018 23.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 22599983
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46001, м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 001221 28.04.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0768
29.03.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф
Враховуючи полiтичне протистояння, визваного вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної республiки Крим привело до затяжної економiчної кризи. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi залежить вiд проведення Урядом України комплексних структурних реформ, зокрема, вiд впровадження сукупностi адмiнiстративних, економiчних, фiскальних, правових та iнших заходiв. Тому, сьогоднi у зв’язку з невизначенiстю перелiку та термiнiв впровадження таких заходiв, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї в Українi на майбутню дiяльнiсть Товариства. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту №1/19-ХМ
27.12.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 25.03.2019
01.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 01.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 12000
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Катiон» станом на 31.12.2018 р.
Головi правлiння та акцiонерам
ПАТ «Катiон»

РОЗДIЛ 1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Катiон» (надалi – Товариство), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), фiнансова звiтнiсть Товариства, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та чинного законодавства України.
Основа для думки iз застереженням
На дату балансу Товариство не створювало резерву сумнiвних боргiв та резерву вiдпусток, як того вимагають МСФЗ. Також, Товариство на дату рiчного балансу не проводило оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв та не визначає очiкуваного вiдшкодування вiдокремлено для кожного активу.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi – МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора).
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був проведений iншим аудитором, який надав звiт незалежного аудитора, датований 27 березня 2018 р., i висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi щодо наступного питання: у зв’язку з тим, що договiр на аудит складений пiсля проведення iнвентаризацiї, аудитори не мали змоги бути присутнiми при проведенi iнвентаризацiї майна, запасiв та дебiторської заборгованостi на кiнець року.
Протягом звiтного року ми не надавали Товариству послуг, заборонених чинним законодавством України.
Iншi питання – обсяг аудиту
Аудиторська перевiрка проводилася нами в бухгалтерiї ПАТ «Катiон» у перiод з «25» березня 2019 р. по «01» квiтня 2019 р. на пiдставi договору про надання аудиторських послуг №1/19-ХМ вiд «27» грудня 2018 року з врахуванням вимог Законiв України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року №514-VI (iз змiнами i доповненнями), «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами i доповненнями), «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996-XIV (iз змiнами i доповненнями), «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2016-2017 рокiв (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, затверджених для обов’язкового застосування з 01 липня 2018 року в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.05.2018р. № 361 та iнших законодавчих i нормативних документiв.
МСА вимагають вiд нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого перiоду часу та за обґрунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень, властивих внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) за 2018 рiк за винятком Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною цього звiту, була отримана до дати аудиторського звiту незалежного аудитора. Iнша iнформацiя не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом незалежного аудитора щодо неї.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, якщо приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом свого завдання з аудиту. Крiм того, ми:
– iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
– отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
– оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
– доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора) до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
– оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

РОЗДIЛ 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I
НОРМАТИВНИХ АКТIВ
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Катiон».
2. Код за ЄДРПОУ – 05470288.
3. Мiсцезнаходження – 29016, вул. Тернопiльська, 19, м. Хмельницький.
4. Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994 р.
5. Основнi види дiяльностi – надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, виробництво електронних компонентiв, виробництво комп’ютерiв i периферiйного устаткування, оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, неспецiалiзована оптова торгiвля.
6. Середня кiлькiсть працiвникiв – 1.
2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
2.2. Виконання вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV
Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi – Iнша iнформацiя).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.
Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов’язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi – Закон України «Про цiннi папери та фондовий ринок).
Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту незалежного аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Нашим обов’язком вiдповiдно до вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» також є надання висновку (звiту) про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод.
Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння
На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Вiдповiдно до додаткових вимог Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:
– опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;
– перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
– будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства;
– про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
– повноваження посадових осiб Товариства узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 р.
Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме:
– посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
– про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
– про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю Товариства.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ПАТ «Катiон» достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ «Катiон».
Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом Товариства для запобiгання та виявлення шахрайства.
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2018 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «Катiон» за 2018 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Чистi активи ПАТ «Катiон» станом на 31.12.2018 р. за даними фiнансової звiтностi становлять -10183 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України.
Значнi правочини в Товариствi протягом 2018 року не вчинялися.
Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.
РОЗДIЛ 3. IНШI ЕЛЕМЕНТИ
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс»
Iдентифiкацiйний код 22599983
Мiсцезнаходження, телефон 46001, м. Тернопiль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37;
т. 25-39-36
Реєстрацiйнi данi Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi зареєстрований Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних депутатiв 12.07.1995р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550
Номер реєстрацiї аудиторської фiрми в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0804
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво № 0768 видане Аудиторською палатою України 29.03.2018р. (рiшення АПУ № 356/4 вiд 29.03.2018р.).
Керiвник Щирба Маркiян Теодорович, сертифiкат аудитора № 001221, виданий АПУ 28.04.1994 р. (рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994 р.), термiн дiї якого продовжено до 28.04.2023р. (рiшення АПУ № 355/2 вiд 22.02.2018 р.).
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), є аудитор Щирба Маркiян Теодорович.
Директор
ТОВ АФ «Галичина-аудитсервiс» М.Т. Щирба
Сертифiкат аудитора № 001221 вiд 28.04.1994 р.

Адреса аудиторської фiрми: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова, 5/37.
Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора): 01 квiтня 2019 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 1 0
2 2017 1 0
3 2016 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства позачерговi збори не проводились
Інше (зазначити) д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 5
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

комiтетiв немає
не було засiдань

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Так Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
Територія за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 96,09
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 35 35 0
Основні засоби: 1010 12700 11894 0
первісна вартість 1011 14203 14276 0
знос 1012 1503 2382 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 12735 11929 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 9 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 5 200.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 0 5 0
з бюджетом 1135 5 3 0.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 2 7.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 37 4.4
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 6 56 212.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 12741 11985 212.9

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 635 635 635
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10142 -10818 -3082.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -9507 -10183 -2447
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13120 13003 97.3
за розрахунками з бюджетом 1620 4 2 247
за у тому числі з податку на прибуток 1621 4 2 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 3 4
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 9124 9160 2311.6
Усього за розділом IІІ 1695 22248 22168 2659.9
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 12741 11985 212.9

 

Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер непередбачено

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1102 264
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -1085 ) ( -110 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 17 154
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 101 118
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -251 ) ( -332 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( -530 ) ( -1586 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( -663 ) ( -1646 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -13 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( -676 ) ( -1646 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( -676 ) ( -1646 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -676 -1646

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 81 73
Відрахування на соціальні заходи 2510 20 17
Амортизація 2515 879 1525
Інші операційні витрати 2520 769 171
Разом 2550 1749 1786

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 31758975 31758975
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер не передбачено

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 1102 264
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 118
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -1085 ) ( -51 )
Праці 3105 ( -81 ) ( -73 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -20 ) ( -17 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( -2 ) ( -644 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -590 ) ( -1243 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -676 -1646
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6931 1658
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 707 14
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 6930 23
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 708 1649
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 32 3
Залишок коштів на початок року 3405 5 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 37 5

 

Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер не передбачено

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

 

Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер не передбачений

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 635 0 0 0 -10142 0 0 -9507
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 635 0 0 0 -10142 0 0 -9507
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -676 0 0 -676
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 635 0 0 0 -10818 0 0 -10183
Залишок на кінець року 4300 635 0 0 0 -10818 0 0 -10183

 

Примітки д/н
Керівник Солтик О.В.
Головний бухгалтер не передбачено

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА 2018 РIК
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Назва: Публiчне акцiонерне товариство «Катiон»; код за ЄДРПОУ – 05470288. \
Мiсцезнаходження емiтента: 29016, вул. Тернопiльська, 19, м. Хмельницький.
Пiдприємство зареєстроване Виконавчим комiтетом хмельницької мiської ради 25.11.1994 р. за №16731200000000789. Нова редакцiя статуту ПАТ «Катiон» затверджена на загальних зборах акцiонерiв протоколом №25 вiд 15.03.2017 р.
Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994 р.
Предметом дiяльностi товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, виробництво електронних компонентiв, виробництво комп’ютерiв i периферiйного устаткування, оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, неспецiалiзована оптова торгiвля
2. ОСНОВА НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
Товариство визначило дату переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2014 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2013 р, Товариство здiйснювало пiдготовку, складання та подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Перша попередня фiнансова звiтнiсть за МСФЗ за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть за 2018 р. складена на основi достовiрностi подання, безперервностi дiяльностi, розгорнутого подання активiв та зобов’язань, нарахування, перiодичностi та послiдовностi в поданнi.
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi є гривня.
Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Повний комплект фiнансової звiтностi товариства охоплює такi звiти:
– Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2018 р.
– Звiт про сукупний дохiд за 2018 р.;
– Звiт про рух грошових коштiв за 2018 р.;
– Звiт про власний капiтал за 2018 р.
– Примiтки до фiнансової звiтностi за 2018 р.
Дата затвердження фiнансової звiтностi 20.02.2019 р.

Продовження тексту приміток

 1. ОПИС ОБРАНОЇ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
  При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припу¬щення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлума¬ченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
  Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

  Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
  Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визна¬ються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
  Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: фiнансовий актив, доступний для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення, дебiторська заборгованiсть, фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв.
  Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi вит¬рати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
  Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
  Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.
  Дебiторська заборгованiсть
  Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розра¬хунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням ме¬тоду ефективного вiдсотка.
  Фiнансовi активи, доступнi для продажу
  До фiнансових активiв доступних для продажу Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20 %. Пiсля первiсного виз¬нання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибу¬ток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
  Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вар¬тiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуван¬ням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
  Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
  До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утриму¬вати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективної ставки вiдсотка, за вираху¬ванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
  Фiнансовi зобов’язання (кредити банкiв)
  Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї за¬позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
  Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
  Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юри¬дичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно
  Основнi засоби
  Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
  Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
  Подальшi витрати
  Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв вит¬рати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар¬тостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задоволь¬няють критерiям визнання активу.
  Амортизацiя основних засобiв
  Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утриму¬ваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
  Нематерiальнi активи
  Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi ак¬тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, аморти¬зуються протягом термiну чинностi цих прав.
  Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
  На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що ко¬риснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очi¬куваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке змен¬шення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для виз¬начення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшен¬ня корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
  Iнвестицiйна нерухомiсть
  До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в зви¬чайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля виз¬нання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в при¬бутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
  Оренда
  Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiс¬тю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу пе¬рiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.
  Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
  Податки, на прибуток
  Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розрахо¬вуються з використанням податкових, ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
  Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
  Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тим¬часових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковува¬ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
  Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
  Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
  Забезпечення
  Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме виб¬уття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов’язання.
  Виплати працiвникам
  Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
  Пенсiйнi зобов’язання
  Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
  Доходи та витрати
  Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання по¬слуг на дату балансу.
  Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
  Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
  Витрати за позиками
  Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiварттостi цього активу.
  Операцiї з iноземною валютою
  Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
  Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Продовження тексту приміток

 1. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ СТАНДАРТIВ
  При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змi¬ненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2018 року.
  5. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
  Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований капiтал Товариства становить 635 тис. грн. Зареєстрований капiтал товариства складається iз 31758975 простих iменних акцiй вартiстю 0,02 грн. кожна.
  6. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ
  Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним.
  7. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
  Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза, а згодом полiтична та економiчна ситуацiя в Українi через вiйськовi дiї на Донбасi, призвели до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та погiршення умов кредитування в України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства.
  Вартiсть чистих активiв Товариства вiд’ємна (-10183 тис. грн.), при цьому рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i зареєстрованим капiталом станом на 31.12.2017 р. становить 10818 тис. грн. Це може вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”. Крiм того, вище вказанi обставини свiдчать про наявнiсть умов, якi викликають сумнiви у можливостi подальшого функцiонування акцiонерного товариства, принаймнi 12 мiсяцiв вiд дати фiнансової звiтностi.

  8. ОПОДАТКУВАННЯ
  У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкове законодавство України постiйно змiнюються. Трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

  9. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
  Ризик капiталу
  Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому. Незважаючи на чистий прибуток Товариства, його власний капiтал є вiд’ємним, що свiдчить про неплатоспроможнiсть Товариства i незбалансованiсть його власного та залученого капiталу. Це може вплинути на безперервнiсть дiяльностi Товариства в майбутньому.
  Ризик лiквiдностi .
  Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариством не достатньо контролюється i управляється. Товариство не може гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
  10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
  Ця фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, була затверджена до надання Зборам Акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою “20” лютого 2019 р.
  Директор:Солтик Олексiй Вiкторович
  Головний бухгалтер: не передбачено

Продовження тексту приміток