Звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії

Звіт т.в.о. директора АТ «Катіон» за 2023 рік

Розміщено: 15.03.2024 р.

 Результати фінансово-економічної діяльності за 2023 рік зазначені в балансі АТ «Катіон» станом на 31.12.2023 року і у звіті про фінансові результати АТ «Катіон» за 2023 рік, з якими акціонери мали можливість ознайомитись до зборів.

Фінансову звітність Товариства складено відповідно до національних стандартів фінансової звітності.

Валюта  балансу  складає  16 млн. 744,2 тис. грн., з  них:

– по необоротних  активах – 5 млн. 254,3 тис. грн.;

– по  оборотних  активах  – 11 млн. 489,9 тис. грн.

За 2023 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився і склав 5 млн. 998,4 тис. грн. Частина цих коштів була витрачена на сплату податків, погашення заборгованості, поточні господарські і інші видатки.

Поточна кредиторська заборгованість порівняно з попереднім роком збільшилась на 58,9 тис. грн. і станом  на  31.12.2023 року складає 10 млн. 399,6 тис. грн. за придбання основних засобів.

Інша  поточна  заборгованість, яка утворилася за  рахунок позик від юридичних і фізичних осіб, складає 7 млн. 210,8 тис. грн.

Непокритий збиток складає 1 млн. 504,8 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 року власний капітал Товариства складає – 869,8 тис. грн., тобто вартість чистих активів Товариства стала більшою, ніж розмір його статутного капіталу.

За результатами 2023 року Товариство отримало збиток в розмірі 355,8 тис. грн.

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г. пропонує збиток за 2023 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З метою покращення фінансового стану в 2024 році і покриття збитків за минулі періоди Товариство планує продовжити надавати складські послуги наявним контрагентам, і залучати нових контрагентів для надання послуг. Також Товариство планує в 2024 році збільшити виробництво м’яких меблів.

 

Т.в.о. директора                               Валерій ДЬЯЧЕНКО

 

 

Звіт наглядової ради АТ «Катіон» за 2023 рік

Розміщено: 15.03.2024 р.

 Діючий склад наглядової ради обраний загальними зборами Товариства 22.04.2021 року на строк три роки у складі 3-х осіб: Дьяченко Людмила Ярославівна, Дьяченко Олена Валеріївна, Степанов Анатолій Михайлович. Рішенням наглядової ради від 22.04.2021 року головою наглядової ради обрано Дьяченко Л.Я.

Постійні або тимчасові комітети наглядовою радою не утворювалися.

За звітний період наглядовою радою проведено 14 засідань, на яких розглядалися питання організації річних загальних зборів і господарської діяльності Товариства.

Оцінку компетентності і ефективності роботи голови наглядової ради і наглядової ради в цілому мають надати загальні збори.

Оцінка компетентності і ефективності роботи членів наглядової ради:

– Дьяченко Л.Я. приймала активну участь у всіх засіданнях, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень, вела всю документарну роботу пов’язану з діяльністю наглядової ради;

– Дьяченко О.В. приймала участь у більшості засідань, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень;

– Степанов А.М. приймав участь у меншості засідань, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень.

Наглядова рада в досить складному звітному періоді у значній мірі виконала поставлені цілі щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

За 2023 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився і склав 5 млн. 998,4 тис. грн. Частина цих коштів була витрачена на сплату податків, погашення заборгованості, поточні господарські і інші видатки.

Поточна кредиторська заборгованість порівняно з попереднім роком збільшилась на 58,9 тис. грн. і станом  на  31.12.2023 року складає 10 млн. 399,6 тис. грн. за придбання основних засобів.

Інша  поточна  заборгованість, яка утворилася за  рахунок позик від юридичних і фізичних осіб, складає 7 млн. 210,8 тис. грн.

Непокритий збиток в 2023 році складає 1 млн. 504,8 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 року власний капітал Товариства складає – 869,8 тис. грн., тобто вартість чистих активів Товариства стала більшою, ніж розмір його статутного капіталу.

В 2023 році ніякі винагороди членам наглядової ради не виплачувалися.

 

Голова наглядової ради                             Людмила ДЬЯЧЕНКО

 

 

 

 

Звіт т.в.о. директора АТ «Катіон» за 2022 рік

 Результати фінансово-економічної діяльності за 2022 рік зазначені в балансі АТ «Катіон» станом на 31.12.2022 року і у звіті про фінансові результати АТ «Катіон» за 2022 рік, з якими акціонери мали можливість ознайомитись до зборів.

Фінансову звітність Товариства складено відповідно до національних стандартів фінансової звітності.

Валюта  балансу  складає  16 млн. 411,6 тис. грн., з  них:

– по необоротних  активах – 7 млн. 341,5 тис. грн.;

– по  оборотних  активах  – 9 млн. 70,1 тис. грн.

За 2022 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) знизився і склав 2 млн. 443 тис. грн. Частина цих коштів була витрачена на сплату податків, погашення заборгованості, поточні господарські і інші видатки.

Поточна кредиторська заборгованість порівняно з попереднім роком зменшилася на 545,1 тис. грн. і станом  на  31.12.2022 року складає 10 млн. 340,7 тис. грн. за придбання основних засобів.

Інша  поточна  заборгованість, яка утворилася за  рахунок позик від юридичних і фізичних осіб, складає 6 млн. 584,9 тис. грн.

Непокритий збиток складає 1 млн. 149 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року власний капітал Товариства складає – 514 тис. грн., тобто вартість чистих активів Товариства стала меншою, ніж розмір його статутного капіталу.

За результатами 2022 року Товариство отримало збиток в розмірі 1 млн. 186,2 тис. грн.

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г. пропонує збиток за 2022 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З метою покращення фінансового стану в 2023 році і покриття збитків за минулі періоди Товариство планує продовжити надавати складські послуги наявним контрагентам, і залучати нових контрагентів для надання послуг. Також Товариство планує в 2023 році збільшити виробництво м’яких меблів.

 

Т.в.о. директора                               В.Г. Дьяченко

 

 

Звіт наглядової ради АТ «Катіон» за 2022 рік

 Діючий склад наглядової ради обраний загальними зборами Товариства 22.04.2021 року на строк три роки у складі 3-х осіб: Дьяченко Людмила Ярославівна, Дьяченко Олена Валеріївна, Степанов Анатолій Михайлович. Рішенням наглядової ради від 22.04.2021 року головою наглядової ради обрано Дьяченко Л.Я.

Постійні або тимчасові комітети наглядовою радою не утворювалися.

За звітний період наглядовою радою проведено 12 засідань, на яких розглядалися питання організації річних загальних зборів і господарської діяльності Товариства.

Оцінку компетентності і ефективності роботи голови наглядової ради і наглядової ради в цілому мають надати загальні збори.

Оцінка компетентності і ефективності роботи членів наглядової ради:

– Дьяченко Л.Я. приймала активну участь у всіх засіданнях, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень, вела всю документарну роботу пов’язану з діяльністю наглядової ради;

– Дьяченко О.В. приймала участь у більшості засідань, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень;

– Степанов А.М. приймав участь у більшості засідань, обговоренні питань порядку денного і прийнятті рішень.

Наглядова рада в досить складному звітному періоді у значній мірі виконала поставлені цілі щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

За 2022 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) знизився і склав 2 млн. 443 тис. грн. Частина цих коштів була витрачена на сплату податків, погашення заборгованості, поточні господарські і інші видатки.

Поточна кредиторська заборгованість порівняно з попереднім роком зменшилася на 545,1 тис. грн. і станом  на  31.12.2022 року складає 10 млн. 340,7 тис. грн. за придбання основних засобів.

Інша  поточна  заборгованість, яка утворилася за  рахунок позик від юридичних і фізичних осіб, складає 6 млн. 584,9 тис. грн.

Непокритий збиток в 2022 році складає 1 млн. 149 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року власний капітал Товариства складає – 514 тис. грн., тобто вартість чистих активів Товариства стала меншою, ніж розмір його статутного капіталу.

В 2022 році ніякі винагороди членам наглядової ради не виплачувалися.

 

Голова наглядової ради                        Л.Я.Дьяченко

 

 

Інші звіти наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії за інші періоди містяться в протоколах загальний зборів Товариства за відповідні періоди.

Рішенням загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.04.2019 року (протокол №27) припинені повноваження членів ревізійної комісії.