Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

2024 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Розміщено: 15.03.2024 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

1 2
Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 05470288
Місцезнаходження Україна, 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
Дата і час початку проведення загальних зборів 09.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний

1. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

5. Затвердження Положення про Наглядову раду.

6.  Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

7.  Про обрання членів наглядової ради Товариства.

8.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та  членів наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

10. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

11. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

 

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 5, 6, 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

7. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.

8. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. З питання 1 проекту порядку денного:

Прийняти до відома звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2023 рік задовільною.

2. З питання 2 проекту порядку денного:

Прийняти до відома  звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

3. З питання 3 проекту порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. З питання 4 проекту порядку денного:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. З питання 5 проекту порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду.

6. З питання 6 проекту порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Дьяченко Л.Я., Дьяченко О.В., Степанова А.М.

7. З питання 7 проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

8. З питання 8 проекту порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

Встановити, що розмір винагороди голови та членів наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства) підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

9. З питання 9 проекту порядку денного:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 694 820,50 грн. шляхом додаткової емісії 131 741 025 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

10. З питання 10 проекту порядку денного:

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

11. З питання 11 проекту порядку денного:

Здійснити емісію акцій у кількості 131 741 025 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

12. З питання 12 проекту порядку денного:

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

13. З питання 13 проекту порядку денного:

Надати директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово виконуючому обов’язки директора Товариства), або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”” http://patkation.km.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів на електронну адресу Товариства: kation.khm@gmail.com.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Шевчук Ольга Володимирівна, телефон (0382)77-34-24, (096)766 4724.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України “Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

– участі та голосування на річних  загальних зборах – до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;

– ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;

– ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом  річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

– внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Інші права використовуються акціонерами протягом строку встановленого законодавством.

 

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Акціонери, а також наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером на адресу: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах і голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 09.04.2024 року та завершується о 18-00 19.04.2024 року.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, які акціонер має самостійно скачати з веб-сайту Товариства, заповнити і надіслати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://patkation.km.ua/

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09.04.2024 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 15.04.2024 року.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 19.04.2024 року (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти kation.khm@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації і верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера (уповноваженій особі акціонера юридичної особи) також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до договору укладеного між акціонером і такою депозитарною установою і/або законодавством про депозитарну систему і/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Початок: 09.04.2024 11:00

Завершення: 19.03.2024 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру
Інші відомості, передбачені законодавством

Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із  Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 19.04.2024 року 18-00.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення №1/2024 від 04.03.2024
Дата складання повідомлення 15.03.2024

 

2023 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ «КАТІОН»

Розміщено: 28.03.2023 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН»

Акціонерне товариство «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288, місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19), в подальшому Товариство, повідомляє про включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів Товариства, які будуть проведенні 14 квітня 2023 року, в подальшому Загальні збори, питання проекту порядку денного з проектом рішення, яке надійшло від акціонера.

24 березня 2023 року від акціонера надійшла пропозиція включити до проекту порядку денного наступне питання з проектом рішення:

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

 

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головуючому і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв’язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті Товариства.

28.03.2023 року наглядова рада Товариства прийняла рішення про включення до проекту порядку денного питання з проектом рішення, яке було запропоноване акціонером, без взаємозв’язку між питаннями порядку денного (протокол №3/2023).

Таким чином, до переліку питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, включено наступне питання з проектом рішення:  

питання

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

 

5 Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головуючому і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв’язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті Товариства.

Взаємозв’язок між питаннями порядку денного відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація про включене питанням до проекту денного з проектом рішення – http://patkation.km.ua/.

Електронна адреса Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з проектом нової редакції статуту Товариства – kation.khm@gmail.com.

Акціонери, які не мають можливості направити запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом, на електрону адресу Товариства, можуть ознайомитися з проектом нової редакції статуту Товариства, за місцезнаходженням Товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, корпус А, 3 поверх, кабінет приймальні у робочі дні (з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за попереднім записом по телефону: (0382)77-34-24.

Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом нової редакції статуту Товариства – т.в.о. директора Дьяченко Валерій Гаррійович, телефон: (0382) 77-34-24.

Наглядова рада АТ «Катіон»

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ «КАТІОН»

Розміщено: 01.03.2023 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН»

Акціонерне товариство «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288, місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19), в подальшому Товариство, повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, в подальшому Загальні збори, які будуть проведенні – 14 квітня 2023 року (дата завершення голосування на Загальних зборах Товариства).

Загальні збори Товариства будуть проведені дистанційно,  відповідно до «Тимчасового порядку скликання і дистанційного проведення загальних зборів акціонерів і загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку №196 від 16.04.2020 року із змінами, в подальшому Тимчасовий порядок, і з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (http://patkation.km.ua/) у розділі «Головна» за посиланням http://patkation.km.ua/  30 березня 2023 року.

Відповідно до Тимчасового порядку, перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено (станом на 24 годину) – 10 квітня 2023 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

питання

Питання проекту порядку денного

Проекти рішень

 

1 Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства. Прийняти до відома звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2022 рік задовільною. 
2 Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. Прийняти до відома  звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною. 
3 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4 Розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків Товариства) за результатами діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 44 Тимчасового порядку – http://patkation.km.ua/.

Електронна адреса Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, запитання щодо порядку денного загальних зборів, направити пропозиції до порядку денного загальних зборів і проектів рішень – kation.khm@gmail.com.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (включно), акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо підготовки і проведення загальних зборів і документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку передбаченому Розділом XI Тимчасового порядку, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його електронний запит надісланий на електронну адресу Товариства. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера. 

Акціонери, які не мають можливості направити запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом, на електрону адресу Товариства, можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, корпус А, 3 поверх, кабінет приймальні у робочі дні (з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за попереднім записом по телефону: (0382)77-34-24.

Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки і проведення загальних зборів і документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – т.в.о. директора Дьяченко Валерій Гаррійович, телефон: (0382) 77-34-24.

Акціонери Товариства, від дати надсилання їм повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (14.04.2023 року включно) мають права передбаченні ЗУ «Про акціонерні товариства» і Тимчасовим порядком, в тому числі право:

– ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, шляхом направлення запиту на електронну адресу Товариства (підписаного кваліфікованим електронним підписом акціонера);

– отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Порядок участі і голосування на Загальних зборах Товариства, що відбуватимуться дистанційно.

Порядок участі і голосування на Загальних зборах Товариства, які будуть проведені дистанційно 14 квітня 2023 року, відбуватиметься у відповідності до Тимчасового порядку. 

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах і голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, який акціонер має самостійно скачати з власного веб-сайту Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства (http://patkation.km.ua/).

Бюлетень для голосування приймається депозитарною установою виключно до 18 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року. Бюлетень для голосування, який поданий до депозитарної установи після 18 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Порядок участі за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного Товариства і їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку порядку. Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі і голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство і депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації і верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера (уповноваженій особі акціонера юридичної особи) також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до договору укладеного між акціонером і такою депозитарною установою і/або законодавством про депозитарну систему і/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника Період

Звітний

(2022 рік)

Попередній

(2021 рік)

Усього активів 16411,6 18429,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7292,2 7836,8
Запаси 170,7 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 9070,1 10540,4
Гроші і їх еквіваленти 2,4 28,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1149,0 37,2
Власний капітал -514,0 672,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635,0 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 16925,6 17757,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1186,2 9937,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,04 0,31

                                                                                                                            Наглядова рада АТ «Катіон»

 

 

 

2022 рік

ЗАВАНТАЖИТИ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»,

ідентифікаційний код 05470288, що розташоване за адресою: 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 березня 2022 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, приміщення для засідань наглядової ради корпусу А. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, 25 березня 2022 року: час початку реєстрації акціонерів – 11 год. 00 хв.;  час закінчення реєстрації акціонерів – 13 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 березня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

 

1.       Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

голова комісії: Михайловська Наталія Юріївна;

члени комісії: Ватажук Надія Гнатівна, Павлик Надія Михайлівна.

2.       Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити регламент проведення загальних зборів Товариства:

– виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

– запитання доповідачам – до 5 хв.;

– обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання порядку денного.

3.       Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства за 2021 рік. Прийняти звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора до відома.
4.       Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Затвердити Звіт наглядової ради за 2021 рік. Діяльність наглядової ради визнати задовільною.
5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки директора. Визнати діяльність тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства задовільною.
6.       Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
7.       Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2021 рік.

Прибуток за 2021 рік не розподіляти.

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

8.       Про схвалення значних правочинів і правочинів з заінтересованістю, вчинених Товариством з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.

Схвалити правочини, які одночасно є значними і такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, що вчинені Товариством за рішенням наглядової ради, тобто з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення:

1.       Договір №01-06-21 від 1 червня 2021 року, укладений між АТ «КАТІОН» і фізичною особою-підприємцем Дьяченко В.Г. Предмет договору – розробка програмного забезпечення. Вартість послуг, що є предметом правочину – два мільйони вісімсот шістдесят тисяч гривень.

2.       Договір №22-11-21 від 22 листопада 2021 року, укладений між АТ «КАТІОН» і ТОВ «Речовий ринок «Торговий дім «Бартерсервіс». Предмет договору – продаж програмного забезпечення. Вартість майна, що є предметом правочину –  п’ятнадцять мільйонів гривень.

9.       Про збільшення статутного капіталу АТ «КАТІОН» шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Збільшити статутний капітал АТ «КАТІОН» на суму 8 000 000 гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії 400 000 000 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 02 копійки кожна за рахунок додаткових внесків.
10.    Про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій АТ «КАТІОН» додаткової емісії у процесі їх розміщення.
11.    Про емісію акцій АТ «КАТІОН» (із зазначенням учасників розміщення).

1.    Здійснити емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН».

2.    Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН» (із зазначенням учасників розміщення), що викладене окремим додатком до протоколу загальних зборів.

12.    Про визначення уповноваженого органу АТ «КАТІОН», якому надаються повноваження щодо здійснення дій, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу і емісією акцій.

Визначити наглядову раду уповноваженим органом АТ «КАТІОН», якому надаються повноваження щодо:

–       визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;

–       залучення до розміщення інвестиційної фірми;

–       прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками і акції повністю оплачено);

–       затвердження результатів емісії акцій;

–       затвердження звіту про результати емісії акцій;

–       прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

–       повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

13.    Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо здійснення дій, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Визначити тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства Дьяченка В.Г. уповноваженою особою АТ «КАТІОН», якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:

–       проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

–       проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

14.    Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: на придбання акцій під час розміщення акцій у процесі емісії головою наглядової ради  Дьяченко Л.Я. (яка є учасником розміщення) у кількості, що не перевищує 400 000 000 простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 8 000 000 гривень 00 копійок за ціною розміщення, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http:\\patkation.km.ua

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 1. Загальна кількість акцій і голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 11.02.2022 загальна кількість:

– простих іменних акцій складає 31 758 975  штук;

– голосуючих акцій складає 24 171 775 простих іменних акцій.

 1. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Крім цього, для участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати засоби індивідуального захисту (маску або респіратор).

 1. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством..
 2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, у приймальні керівника у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу;
 • в день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, приміщення для засідань наглядової ради корпусу А, з 11 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Степанов Анатолій Михайлович. Телефон для довідок: (0382) 77-34-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
 • Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
 • Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
 • Враховуючи, що порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «КАТІОН» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп АТ «КАТІОН» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зазначеним в повідомленні про проведення загальних зборів АТ «КАТІОН».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства  на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право  у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган  Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   Товариства   може  містити  завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати  довіреність  на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності  на право  участі  та голосування   на загальних  зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши  про  це  реєстраційну комісію та виконавчий орган  Товариства,  або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Додаткова інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

                                         Найменування показника Період

Звітний

(2021 рік)

Попередній

(2020 рік)

Усього активів 18429,7 9501
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7836,8 8606
Запаси 0,8 0
Сумарна дебіторська заборгованість 10540,4 860
Гроші та їх еквіваленти 28,6 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 37,2 -990
Власний капітал 672,2 -9265
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 6869,8 6461
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 9937,2 481
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,31 0,02

Наглядова рада АТ «КАТІОН»

 

 

 

 

 

2021 рік

Позачергові загальні збори АТ “Катіон”

ЗАВАНТАЖИТИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»,

ідентифікаційний код 05470288, що розташоване за адресою: 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, повідомляє про скликання відповідно до ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 8 червня 2021 року о 14 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, приміщення для засідань наглядової ради корпусу А. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, 8 червня 2021 року: час початку реєстрації акціонерів – 11.00 год.;  час закінчення реєстрації акціонерів 13 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 2 червня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

 

1.    Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

голова комісії: Михайловська Наталія Юріївна;

члени комісії: Соколик Тетяна Василівна, Ватажук Надія Гнатівна.

2.    Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити регламент проведення загальних зборів Товариства:

– виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

– запитання доповідачам – до 5 хв.

– обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання порядку денного.

3.                  Про збільшення статутного капіталу АТ «КАТІОН» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Збільшити статутний капітал АТ «КАТІОН» на суму 8 000 000 гривень 00 копійок шляхом розміщення 400 000 000 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 02 копійки кожна за рахунок додаткових внесків.
4.                  Про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій АТ «КАТІОН» додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5.                  Про емісію акцій АТ «КАТІОН» (із зазначенням учасників розміщення).

1.    Здійснити емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН».

2.    Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН» (із зазначенням учасників розміщення), що викладене окремим додатком до протоколу загальних зборів.

6.                  Про визначення уповноваженого органу АТ «КАТІОН», якому надаються повноваження щодо здійснення дій, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Визначити наглядову раду уповноваженим органом АТ «КАТІОН», якому надаються повноваження щодо:

–       визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;

–       залучення до розміщення андеррайтера;

–       прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

–       затвердження результатів емісії акцій;

–       затвердження звіту про результати емісії акцій;

–       прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

–       повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

7.                  Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо здійснення дій, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та емісією акцій.

Визначити тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства Дьяченка В.Г. уповноваженою особою АТ «КАТІОН», якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:

–       проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

–       проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

8.                  Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: на придбання акцій під час розміщення акцій у процесі емісії головою наглядової ради  Дьяченко Л.Я. (яка є учасником розміщення) у кількості, що не перевищує  400 000 000 простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 8 000 000 гривень 00 копійок за ціною розміщення, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до порядку денного: http:\\patkation.km.ua

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 14.05.2021 загальна кількість:

– простих іменних акцій складає 31 758 975  штук;

– голосуючих акцій складає 24 171 775 простих іменних акцій.

 1. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Крім цього, для участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати засоби індивідуального захисту (маску або респіратор).

 1. Розміщення на власному веб-сайті Товариства проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, не здійснюватиметься у зв’язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства та не передбачений порядок внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
 2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

 • від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, у приймальні директора у робочі дні з 14.00 год. до 16 год. 30 хв. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу;
 • в день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, приміщення для засідань наглядової ради корпусу А, з 11.00 год.  до 14.00 год., без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Степанов Анатолій Михайлович. Телефон для довідок: (0382) 77-34-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 • Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у встановленому вище порядку.
 • Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
 • Враховуючи, що порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «КАТІОН» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп АТ «КАТІОН» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зазначеним в повідомленні про проведення загальних зборів АТ «КАТІОН».
 • Враховуючи, що скликання позачергових загальних зборів здійснюється відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада затверджує порядок денний загальних зборів акціонерів. Затвердження проекту порядку денного не здійснюється. У зв’язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства. Порядок внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачений.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства  на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право  у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган  Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   Товариства   може  містити  завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати  довіреність  на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності  на право  участі  та голосування   на загальних  зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши  про  це  реєстраційну комісію та виконавчий орган  Товариства,  або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Наглядова рада АТ «КАТІОН»

 

 

 

 

Річні загальні збори ПАТ “Катіон”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2021 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 22.04.2021р. о 14.00 год. в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися 22.04.2021р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2021р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.
 3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
 1. Припинення повноважень діючого складу наглядової ради Товариства.
 2. Зміна типу Товариства.
 3. Зміна найменування Товариства.
 1. Внесення змін до Статуту Товариства.
 1. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 2. Затвердження умов контрактів з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 3. Доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

По п.1:   Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії

               Соколик Тетяна Василівна, Ватажук Надія Гнатівна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік і заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства про фінансово-економічну

                  діяльність Товариства  за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік і заходи за результатами його

    розгляду.                                                  

По п.3:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  Товариства  не  складати і не затверджувати, оскільки контракти    

               з ними є безоплатними.

По п.4:   Достроково припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства, обраної загальними

                зборами 15.04.2019 року.

По п.5:  Затвердити рішення про зміну типу Товариства – визначити тип Товариства як приватне акціонерне

               товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По п.6:   Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

    – нове повне найменування Товариств – акціонерне товариство «Катіон»;

    – нове скорочене найменування Товариства – АТ «Катіон».

     Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій   редакції.

По п.7:   1. Затвердити Статут акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2021 року.

 1. Надати повноваження на підписання Статуту акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції

                     2021 року від імені всіх акціонерів голові і секретарю загальних зборів.

По п.8:    Обрати членами наглядової ради Товариства Дьяченко Людмилу Ярославівну, Дьяченко Олену Валеріївну,

                Степанова Анатолія Михайловича.

По п.9:   1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства секретарю

       загальних зборів Соколик Т.В.

По п.10:   Доповнити види економічної діяльності Товариства: включити до Єдиного державного реєстру юридичних

                 осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності (код

                  КВЕД, назва):

27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;

32.91 Виробництво мітел і щіток;

32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

38.32 Відновлення відсортованих відходів;

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;  

74.30 Надання послуг перекладу;    

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;  

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована   

          допоміжна офісна діяльність;

82.92 Пакування;

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • від дати  надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство

повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

 • кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання і/або проекту рішення (ст.38);
 • у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її уповноваженим органом (ст.39).

                                                                                                                                                       Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9501

11164

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8606

11014

Запаси  

9

Сумарна дебіторська заборгованість

860

115

Гроші та їх еквіваленти

1

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9900

-10381

Власний капітал

-9265

-9746

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

635

635

Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення

6461

7879

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

481

437

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31758975

31758975

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0,01

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2021 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975.

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775.

 

 

 

2020 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 07.04.2020 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 13.04.2020р. о 14.00 год. в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 13.04.2020р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07.04.2020р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 4. Внесення змін до статуту ПАТ «Катіон».
 1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами поточного року.
 2. Зміна назви дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого акціонерного товариства «Катіон».
 3. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного:

По п.1:  Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Михайловська Наталія

Юріївна; члени комісії Повар Надія Миколаївна, Ватажук Надія Гнатівна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2019 рік та заходи за

                  результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт директора про фінансово-економічну діяльність ПАТ

                  «Катіон» за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.

 1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2019 рік

       та заходи за результатами його розгляду.                                                   

По п.3:  Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не

              затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.4:   1. Затвердити статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту ПАТ «Катіон» в новій редакції

        2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних зборів.

 1. Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон» наступними видами

                   (код КВЕД, назва):

  10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
          50.30  Пасажирський річковий транспорт;
          55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

              причепів;

   93.19  Інша діяльність у сфері спорту;

   93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг.

По п.5:   1. Для проведення аудиторської перевірки ПАТ «Катіон» за результатами

       поточного року обрати ТОВ Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс».

 1. Укладення договору з вказаною аудиторською фірмою доручити директору

        ПАТ «Катіон» Солтику О.В.

По п.6:  Змінити назву дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» відкритого  

              акціонерного товариства «Катіон» на дочірнє підприємство «Катіон-Транспорт» 

   публічного акціонерного товариства «Катіон». 

По п.7:  1. Затвердити статут дочірнього підприємства «Катіон-Транспорт» публічного 

       акціонерного товариства «Катіон» в новій редакції 2020 року.

 1. Надати повноваження на підписання статуту дочірнього підприємства

    «Катіон‑Транспорт» публічного акціонерного товариства «Катіон» в новій  

     редакції 2020 року від імені всіх акціонерів голові та секретарю загальних  

     зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 77-34-24.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

 • від дати  надіслання  повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх

проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

 • кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту

порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

 • у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів,

які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її уповноваженим органом (ст.39).

                                                                                                 Наглядова рада ПАТ «Катіон»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника                                             Період
звітний попередній
Усього активів 11164 11975
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11014 11894
Запаси 9  
Сумарна дебіторська заборгованість 115 56
Гроші та їх еквіваленти 37 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10381 -10818
Власний капітал -9746 -10183
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення 7879 9160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 437 -676
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01 -0,00002

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.02.2020 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975.

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775.

 

 

 

 

 

2019 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.04.2019 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.04.2019р. о 14.00 год. вприміщенні для засідань наглядової ради корпусу 1А, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19. Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.04.2019р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2019р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.
 4. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 6. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 7. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
 8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім питань, рішення з яких приймаються кумулятивним голосуванням):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Михайловська Наталія Юріївна; члени комісії – Повар Надія Миколаївна, Люлько Тетяна

Сергіївна.

По п.2:  1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

 1. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 2. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2018 рік.

По п.4: Звіт про винагороду членів наглядової ради  ПАТ  «Катіон»  не  складати і не затверджувати, оскільки контракти з ними є безоплатними.

По п.6:1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Катіон»; встановити, що контракти з ними є безоплатними.

 1. Надати повноваження на підписання контрактів з членами наглядової ради ПАТ «Катіон» секретарю загальних зборів Соколик Т.В.

По п.7: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2018 року.

По п.8: Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 20.04.2016 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника                                           Період
звітний попередній
Усього активів 11 985 12 741
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 894 12 700
Запаси  —  —
Сумарна дебіторська заборгованість 56 6
Гроші та їх еквіваленти 37  —
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10 818 -10 142
Власний капітал -10 183 -9 507
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  —  —
Поточні зобов’язання і забезпечення 9 160 9 124
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -676 -1 646
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31 758 975 31 758 975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,00002 -0,00518

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.02.2019 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 

 

 

 

 

2018 рік

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2018 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
 4. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 5. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Степанов Анатолій Михайлович, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Михайловський Іван Адамович.

По п.2:

 1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 3. Затвердити висновки зовнішнього незалежного аудита за 2017 рік.
 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Катіон» в 2017 році не здійснювати.

По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.

По п.5: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 15.03.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 67-16-05.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)

Найменування показника                                                        Період
звітний попередній
Усього активів 12741 12833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12700 12782
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 16
Гроші та їх еквіваленти 0 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10142 -8496
Власний капітал -9507 -7861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 9124 7197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ( 1646 ) ( 842 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    -0.00518          -0.00003

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

– фізична особа акціонер – паспорт;

– представник фізичної особи акціонера – довіреність (нотаріально засвідчена), паспорт;

– юридична особа акціонер – документи, що посвідчують повноваження директора (керівника), паспорт;

– представник юридичною особи акціонера – довіреність видана уповноваженим органом юридичної особи, паспорт.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2018 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій –  31 758 975 шт.;

Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт.

 

 

 

 

 

2017 рік

 

  ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 15.03.2017р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований по вул. Тернопільській, 19 у м. Хмельницькому.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 15.03.2017р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.03.2017р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2016 рік.
 4. Внесення змін до Статуту ПАТ «Катіон».
 5. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон», затвердження умов контрактів з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
 6. Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Катіон».
 7. Схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):

 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Повар Надія Миколаївна, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Ярина Юрій Віталійович.
 2. Затвердити річний звіт ПАТ «Катіон» за  2016  рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.
 1. 1) Доповнити види економічної діяльності ПАТ «Катіон», включивши в основні види діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». При цьому виключити з основних видів діяльності товариства вид «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

2) Затвердити Статут ПАТ «Катіон» в новій редакції 2017 року.

 1. Схвалити значні правочини, укладені ПАТ «Катіон» з порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надати згоду на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:\\patkation.km.ua

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (03822) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів   12833 152
Основні засоби   12782 6
Довгострокові фінансові інвестиції   35 35
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість   11 109
Грошові кошти та їх еквіваленти  5 2
Нерозподілений прибуток  -8496 -7589
Власний капітал  -7861 -6954
Статутний капітал  635 635
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання  7197 7106
Чистий прибуток (збиток)  -907 -1395
Середньорічна кількість акцій (шт.)  31758975 31758975
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 4

 

 

 

 

2016 рік

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний  акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошую Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2016р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – 14.04.2016р.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2016р. з 11.00 до 13.30 год. в залі засідань.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
 3. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2015 рік.
 4. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Катіон».

З матеріалами, які готуються до загальних зборів, можна ознайомитись у кабінеті відділу кадрів у робочі дні з 14.00 до 16.30 год.  Довідки за тел. (0382) 2-11-05.

Наглядова рада ПАТ «Катіон»

 

Фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника        період
звітний попередній
Усього активів   152 129
Основні засоби   6 7
Довгострокові фінансові інвестиції   35 35
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість   109 87
Грошові кошти та їх еквіваленти  2
Нерозподілений прибуток  -7589 -6194
Власний капітал  -6954 -5559
Статутний капітал  635 635
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання  7106 5688
Чистий прибуток (збиток)  -1395 -986
Середньорічна кількість акцій (шт.)  31758975 31758975
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  4 4