Особлива інформація

ВІДОМОСТІ
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.02.2020 Дьяченко Людмила Ярославівна 38,046763 74,372645
Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Людмила Ярославівна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 38,046763% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 49,989138% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  74,372645 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,717234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 

 

Відомості   

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
 1 24.02.2020 р. Дьяченко Олена Валеріївна 36,325907 0,000025

 

Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Олена Валеріївна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 36,325907% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 47,728129% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  0,000025% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,000033 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор

(посада)

_________________

Солтик О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
   

          16.04.2019

               (дата)

     

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (0382) 77-34-24
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2019
(дата)

 

 

2. Повідомлення опубліковано у*

     
                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на  сторінці   в мережі Інтернет  

                                                                                    (адреса сторінки)

        * Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)
  Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 7 глави 1 розділу III)
 
               

 

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата

вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2019 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович   0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконував повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна   38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

  0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надії Михайлівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р.Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

  36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олени Валеріївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НВ 014129, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 27.09.2001р.; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Бороховська

Раїса

Миколаївна

  ­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Бороховської

Раїси Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович   0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки  членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15», з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7», з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.04.2019р. ( протокол №19-04-15) обраний головою наглядової ради.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна   38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

  0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

   36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Степанов

Анатолій

Михайлович

  0,004959
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Степанова Анатолія Михайловича; паспорт  75 7585824, виданий  МВС 12001 РФ 18.04.2018 року; володіє 0,004959% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; військовий пенсіонер з 1996 року; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – інженер ТОВ «Капітал-10», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – інженер ТОВ «Сервіс‑7».
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії

Бороховська

Раїса

Миколаївна

  ­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Бороховської

Раїси Миколаївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Ватажук Надія Гнатівна   0,044633
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Ватажук Надії Гнатівни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 423216, виданий 14.02.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,044633%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Люлько Тетяна Сергіївна   0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Люлько Тетяни Сергіївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 418569, виданий 17.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє ­­0,003306%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Члени ревізійної комісії не обрані у зв’язку із внесенням змін до розділу XIV «Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» (зміни набули чинності 01.05.2018 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор Солтик Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. I. Загальні відомості
  Повне найменування емітента
  Публiчне акцiонерне товариство «Катiон»
  2. Організаційно-правова форма
  Публічне акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження
  29016, м.Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
  4. Код за ЄДРПОУ
  05470288
  5. Міжміський код та телефон, факс
  (03822) 2-11-05 (03822) 2-11-05
  6. Електронна поштова адреса
  metropol@ukrpost.ua

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 2. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
  (дата)
  2. Повідомлення опубліковано у* № Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку”
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
  3. Повідомлення розміщено на сторінці http:\\patkation.km.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ«Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);виконував повноваження з 15.03.2017р.; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославiвни(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна
36.325907
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 36.325907% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Бобко Анатолiй Францович
0.003306
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Бобко Анатолiй Францович(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконував повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,003306% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: директор з фiнансiв ТОВ АПК «Самобранка»; директор з фiнансiв ТОВ «Хмельницький завод Катiон».
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з сiчня 2011р.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Бороховська Раїса Миколаївна
0.00315
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Бороховську Раїсу Миколаївну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);володiє 0.00315% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2003 року
20.04.2018 обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працював: заступник директора ПАТ «Катiон»; заступник директора ТОВ «Сервiс-7»; заступник директора ТОВ «Капiтал-15»; заступник директора ТОВ «Сервiс 7»; з 26.10.2016р. – пенсiонер. Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 20.04.2018р.(протокол № 18-04-20) обраний головою наглядової ради.

Інформація про загальну кількістьакцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на 16квітня 2018р.( на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість простих акцій: 31758975 штук, кількість голосуючих  акцій 24171775  штук.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

            Директор

             (посада)

________________

__Кросса І.Є.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
  м.п.

           

              16.03.2017

    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   16.03.2017  
(дата)  
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

 

 
                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)  

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

 

в мережі Інтернет

 

 

 

                                                                             (адреса сторінки)

 

(дата)
                                                                                                                          Додаток 5
                                                                                                                        до Положення про розкриття
                                                                                                                        інформації емітентами
                                                                                                                        цінних паперів
                                                                                                                        (пункт 5 глави 1 розділу III)
 
                       
 1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 1 500 12 833 12,7
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.; термін дії згоди – протягом одного року з дати прийняття рішення; вчинення значних правочинів, на які надана згода, здійснювати за рішенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

 

 1. Відомості про прийняття рішення про надання згоди

на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 64,89892 12 833 0,5
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення – нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу 1/20 частини будівлі корпусу 1-А та їдальні на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 січня 2017 року між ТОВ «Хмельницький завод Катіон» (продавець) та ПАТ «Катіон» (покупець). Договір зареєстрований в реєстрі за № 84. Правочини вчинено за рішенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

            Директор

             (посада)

________________

__Кросса І.Є.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
  м.п.

           

              16.03.2017

    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   16.03.2017  
(дата)  
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

 

 
                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)  

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

 

в мережі Інтернет

 

 

 

                                                                             (адреса сторінки)

 

(дата)
                                                                                                                             Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)
 
                       

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2017 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; виконував повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017                                                                                  Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надія Михайлівна; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 01.09.2013р. – заступник директора ПАТ «Катіон»; з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7»; з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15»; з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7»; з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. ( протокол №17-03-15) обраний головою наглядової ради.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з січня 2011р.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

НВ 014129

27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

 36,325907

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Бобко

Анатолій

Францович

НА 474178

07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Бобко Анатолія Францовича; паспорт НА 474178, виданий 07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003306% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

  Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

            Директор

             (посада)

________________

__Солтик О.В.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
  м.п.

           

              ХХ.06.2017

    (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   ХХ.06.2017  
(дата)  
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

 

 
                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)  

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

 

в мережі Інтернет

 

 

 
                                                                             (адреса сторінки) (дата)
                   

 

                                                                                                                           Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2017р. Звільнено Директор ПАТ «Катіон»

Кросса

Ігор

Євгенович

НА 760780, 08.09.1999р.,

Хмельницький МУ УМВС України в Хмельницькій області

0,0033

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 звільнено з посади директора ПАТ «Катіон» з 29.06.2017р. за згодою сторін.

29.06.2017р. Обрано Директор ПАТ «Катіон»

Солтик

Олексій Вікторович

НВ 271222,

02.08.2003р., Хмельницьким МВ

УМВС України в Хмельницькій області

0

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 обрано на посаду  директора ПАТ «Катіон» з 30.06.2017р. на строк 5 років. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ «Катіон» не володіє. Останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катіон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катіон», енергетик.