Особлива інформація

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Розміщено: 25.04.2024 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
27
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

     

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі – Положення).

 

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г.
(посада) (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження: 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05470288
 5. Міжміський код та номер телефону: (0382)773424
 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: kation.khm@gmail.com
 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

 

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента http://patkation.km.ua/?page_id=487 25.04.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Ім’я особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5
25.04.2024 Припинено повноваження Член Наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна 74,3726
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 припинити повноваження члена Наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни. У зв’язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради припинені повноваження як голови Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішенаня загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Розмір пакета акцій: 74,3726%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді: з 22.04.2021.
25.04.2024 Припинено повноваження Член Наглядової ради  Дьяченко Олена Валеріївна 0,000025
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 припинити повноваження члена Наглядової ради Дьяченко  Олени Валеріївни. Підстава такого рішення: рішенаня загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноваженю (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Розмір пакета акцій: 0,000025%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді: з 22.04.2021.
25.04.2024 Припинено повноваження Член Наглядової ради Степанов Андрій Михайлович 0,004959
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 припинити повноваження члена Наглядової ради Степанова Андрія Михайловича. Підстава такого рішення: рішенаня загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Розмір пакета акцій: 0,004959%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді: з 22.04.2021.
25.04.2024 Обрано Член Наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 74,372645
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 обрати членгом Наглядової ради акціонера Товариства Дьяченко Людмилу Ярославівну.  Розмір пакета акцій: 74,3726%. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, голова Наглядової ради, комірник.
25.04.2024 Обрано Член Наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна 0,000025
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 обрати членгом Наглядової ради акціонера Товариства Дьяченко Олену Валеріївну. Розмір пакета акцій: 0,000025%. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, бухгалтер.
25.04.2024 Обрано Член Наглядової ради Лисюк Ірина Валеріївна 0,000003
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 19.03.2024, прийнято рішення 25.04.2024 обрати членгом Наглядової ради акціонера Товариства Лисюк Ірину Валеріївну. Розмір пакета акцій: 0,000003%. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради (протокол про підсумки голосування від 25.04.2024). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.
25.04.2024 Обрано Голова Наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 74,3726
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Члени Наглядової ради 25.04.2024  прийняли рішення обрати головою Наглядової ради акціонера Товариства Дьяченко Людмилу Ярославівну.  Розмір пакета акцій: 74,3726%. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради  від 25.04.2024. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, голова Наглядової ради, комірник.

 

 

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Розміщено: 25.04.2024 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
26
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

     

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі – Положення).

 

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г.
(посада) (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження: 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05470288
 5. Міжміський код та номер телефону: (0382)773424
 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: kation.khm@gmail.com
 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

 

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента http://patkation.km.ua/?page_id=487 25.04.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються, шт. Сума цінних паперів, що розміщуються, тис.грн Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 25.04.2024 Акція проста 134 741 025 2 694 820,5 424,26
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Дата прийняття рішення про емісію акцій – 25.04.2024.

Найменування органу, що прийняв таке рішення – загальні збори акціонерів.

Вид, тип, кількість цінних паперів – акції прості іменні у кількості 134 741 025 шт., сума цінних паперів – 2 694 820,50 грн., спосіб їх розміщення – без здійснення публічної пропозиції, порядок здійснення емісії – самостійно.

Номінальна вартість акції – 0,02 грн.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: 2 694 820,50 грн.

Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: 0,03 грн., визначається на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем, ринкова вартість становить 0,03 грн.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме: Дьяченко Людмила Ярославівна володіє 23 619 989 шт. простих іменних акцій, що становить 74,3726% від загальної кількості акцій.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 424,26%.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів: здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Залучені кошти від розміщення акцій будуть спрямовані на наступне:

92,4% – повне погашення безвідсоткових позик;

7,6% – ремонт покрівлі корпусу їдальні, який розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається.

Інша суттєва інформація відповідно до рішення про емісію акцій: розміщення акцій здійснюється без використання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

 

 

 

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.03.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 37
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Тимчасово виконуючий обовязки директора Дьяченко В.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 28.03.2022
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
тип особи найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ознака заінтересованості у вчиненні правочину характер афілійованості прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – акціонера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 25.03.2022 15 000 9 501 158 юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою ТОВ “Речовий ринок “Торговий дім “Бартерсервіс” особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину
Зміст інформації:

На річних забальних зборах 25.03.2022 року схвалено значний правочин і правочин щодо якого є заінтересованість, а саме договір №22-11-21 від 22.11.2021 року укладений між АТ “Катіон” і і ТОВ “Речовий ринок “Торговий дім “Бартерсервіс”. Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 23 916 992 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» проголосували – 23 916 992 шт.; «проти» – 0 шт. Вартість активів АТ “Катіон” за даними останньої річної фінансової звітності становить – 9 501 тис. грн. Предмет договору – продаж програмного забезпечення. Вартість майна, що є предметом правочину – 15 000 тис. грн. Особа заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину – тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерій Гаррійович, який є посадовою особою АТ “Катіон” і є посадовою особою ТОВ “Речовий ринок “Торговий дім “Бартерсервіс” і здіюснює контроль над діяльністю ТОВ “Речовий ринок “Торговий дім “Бартерсервіс”. Інформація про ТОВ “Речовий ринок “Торговий дім “Бартерсервіс”: ідентифікаційний код 32517590; адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів АТ “Катіон” за даними останньої річної фінансової звітності становить 157,8%.

Процедуру надання згоди на вчинення значного правочину і правочину щодо якого є заінтересованість було порушено в звязку з необхідністю невідкладного прийняття рішення на продаж програмного забезпечення, в результаті чого АТ “Катіон” вдалося одержати значний прибуток.

 

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.03.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 36
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Тимчасово виконуючий обовязки директора Дьяченко В.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., Хмельницький, Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 28.03.2022
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
тип особи найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ознака заінтересованості у вчиненні правочину характер афілійованості прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – акціонера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 25.03.2022 2 860 9 501 30 посадова особа органу акціонерного товариства Дьяченко Валерій Гаррійович особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину
Зміст інформації:

На річних забальних зборах 25.03.2022 року схвалено договір №01-06-21 від 01.06.2021 року укладений між АТ “Катіон” і фізичною особою-підприємцем Дьяченком Валерієм Гаррійовичем. Загальна кількість голосуючих акцій – 24 171 775 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 23 916 992 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» проголосували – 23 916 992 шт.; «проти» – 0 шт. Вартість активів АТ “Катіон” за даними останньої річної фінансової звітності становить – 9 501 тис. грн. Предмет договору – розробка програмного забезпечення. Вартість послуг, що є предметом правочину – 2 860 тис. грн. Особа заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину – тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерій Гаррійович, який є стороною договору. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів АТ “Катіон” за даними останньої річної фінансової звітності становить 30,1%.

Процедуру надання згоди на вчинення значного правочину і правочину щодо якого є заінтересованість було порушено в звязку з необхідністю невідкладного прийняття рішення на розробку програмного забезпечення і подальшої його реалізації для отримання АТ “Катіон” значного прибутку.

 

 

 

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382-77-34-24, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 27.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п  Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 26.04.2021 Публічне акціонерне товариство “Катіон” Акціонерне товариство “Катіон”
Зміст інформації:
На річних загальних зборах 22 квітня 2021 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, повна назва – акціонерне товариство “Катіон” (протокол №29). 26 квітня 2021 року було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства і нового найменування Товариства (повного і скороченого) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Повна названа акціонерного товариства після зміни типу – акціонерне товариство “Катіон”.

 

 

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Публічне акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Публічне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 23.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2021 припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 2215703967 74,372645
Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 15.04.2019р. (протокол №27) Дьяченко Людмилу Ярославiвну (паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi) обрано на строк три роки членом наглядової ради; рiшенням наглядової ради вiд 26.08.2020р. Дьяченко Людмилу Ярославiвну призначено головою наглядової ради (протокол №26-08-20/1); володiє 74,372645% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фiнансiв ТОВ АПК <Самобранка>; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фiнансiв ТОВ <Хмельницький завод Катiон>, з 2017 року – пенсiонер.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Дьяченко Людмилі Ярославiвні (паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi) достроково припинено повноваження голови наглядової ради.

22.04.2021 припинено повноваження Член наглядової ради Степанов Анатолій Михайлович 1856609555 0,004959
Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 15.04.2019р. (протокол №27) Степанова Анатолiя Михайловича (паспорт 75 7585824, виданий МВС 12001 РФ 18.04.2018 року) обрано на строк три роки членом наглядової ради; володiє 0,004959% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; вiйськовий пенсiонер з 1996 року.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Степанову Анатолiю Михайловичу (паспорт 75 7585824, виданий МВС 12001 РФ 18.04.2018 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради.

22.04.2021 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Олена валеріївна 3124911543 0,000025
Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 15.04.2019р. (протокол №27) Дьяченко Олену Валерiївну (паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi) обрано на строк три роки членом наглядової ради;  володiє 0,000025% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ <Катiон>; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ <Сервiс-7>; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Дьяченко Олені Валерiївні (паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi) достроково припинено повноваження члена наглядової ради.

22.04.2021 припинено повноваження Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна 2084004465 0,016609
Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 15.04.2019р. (протокол №27) Павлiк Надiю Михайлiвну (паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi) обрано на строк три роки членом наглядової ради ; володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2011р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Павлiк Надiї Михайлiвні (паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi) достроково припинено повноваження члена наглядової ради.

22.04.2021 обрано Голова наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 2215703967 74,372645
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Дьяченко Людмилу Ярославiвну (паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi) обрано на строк три роки членом наглядової ради; рiшенням наглядової ради вiд 22.04.2021р. Дьяченко Людмилу Ярославiвну призначено головою наглядової ради (протокол №21-04-22); володiє 74,372645% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фiнансiв ТОВ АПК <Самобранка>; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фiнансiв ТОВ <Хмельницький завод Катiон>, з 2017 року – пенсiонер.
22.04.2021 обрано Член наглядової ради Степанов Анатолій Михайлович 1856609555 0,004959
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29) Степанова Анатолiя Михайловича (паспорт 75 7585824, виданий МВС 12001 РФ 18.04.2018 року) обрано на строк три роки членом наглядової ради; володiє 0,004959% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; вiйськовий пенсiонер з 1996 року.
22.04.2021 обрано Член наглядової ради Дьяченко Олена валеріївна 3124911543 0,000025
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулися 22.04.2021р. (протокол №29)  Дьяченко Олену Валерiївну (паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi) обрано на строк три роки членом наглядової ради;  володiє 0,000025% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ <Катiон>; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ <Сервiс-7>; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.

 

 

 

 

 

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Т.в.о. директора Дьяченко В.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Публічне акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Публічне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., Хмельницький, Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 19.10.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 19.10.2020 1 313 11 164 11,76 http://patkation.km.ua/
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 19.10.2020 року (протокол №19-10-20), надано згоду на вчинення значнго правочину. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, наглядова рада уповноважена на надання такої згоди. Предметом правочину є продажа частини приміщень цілісного майнового комплексу Товариства. Загальна кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні 4 особи. На засіданні наглядової ради були присутні 3 члена наглядової ради включаючи голову наглядової ради. За надання згоди на вчинення значного правочину голосувало 3 члена наглядової ради, що дорівнює 3-м голосам, відповідно до п.7.42 і 7.43 засідання наглядової ради є правомочним, а рішення наглядової ради є прийнятим.   

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Публічне акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Публічне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., Хмельницький, Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 26.08.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.08.2020 звільнено Директор Солтик Олексій Вікторович 0
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 26.08.2020 року (протокол №26-08-20/2) звільнено за власним бажанням (заява від 12.08.2020 року) з посади  директора ПАТ «Катіон» з 28.08.2020 р. Виконував повноваження з 29.06.2017 року. Паспорт НВ271222 виданий 25.01.2012 Хмельницьким МВ УМВС України в хмельницькій обл. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ «Катіон» не володіє.
26.08.2020 призначено Тимчасово виконуючий обовязки директора Дьяченко Валерій Гаррійович 0,000006
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 26.08.2020 року (протокол №26-08-20/2) призначено на посаду тимчасово виконуючого обовязки директора ПАТ «Катіон» з 31.08.2020 р.  ID картка 003149941 вiд 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Публічне акціонерне товариство “Катіон”

 1. Організаційно-правова форма:

            Публічне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            29016, Хмельницька обл., Хмельницький, Тернопільська, 19

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05470288

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0382773424, –

 1. Адреса електронної пошти:

            kation.khm@gmail.com

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 26.08.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.08.2020 припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович 0,000006
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» від 26.08.2020 року (протокол №26-08-20), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченка Валерiя Гаррiйовича за його бажанням; виконував повноваження з 15.04.2019 р.; ID картка 003149941 вiд 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2020 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович 0,000006
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» від 26.08.2020 року (протокол №26-08-20), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченка Валерiя Гаррiйовича за його бажанням (заява від 12.08.2020 року) ; виконував повноваження з 15.04.2019 р.; ID картка 003149941 вiд 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Нового члена наглядової ради не обрано оскільки це повноваження загальних зборів.
26.08.2020 обрано Голова наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 74,372645
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» від 26.08.2020 року (протокол №26-08-20), обрано головою наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi; володiє 74,372645% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фiнансiв ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фiнансiв ТОВ «Хмельницький завод Катiон».

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.02.2020 Дьяченко Людмила Ярославівна 38,046763 74,372645
Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Людмила Ярославівна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 38,046763% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 49,989138% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  74,372645 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,717234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 

 

 

 

 

Відомості   

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
 1 24.02.2020 р. Дьяченко Олена Валеріївна 36,325907 0,000025

 

Зміст інформації:

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Олена Валеріївна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 36,325907% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 47,728129% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцій –  0,000025% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,000033 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВІДОМОСТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

_________________

Солтик О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

          16.04.2019

               (дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (0382) 77-34-24
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2019
(дата)

 

 

2. Повідомлення опубліковано у*

                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на  сторінці в мережі Інтернет

                                                                                    (адреса сторінки)

        * Зазначається при поданні до Комісії.

(дата)
Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 7 глави 1 розділу III)
               

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата

вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2019 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович   0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконував повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надії Михайлівни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р.Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олени Валеріївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НВ 014129, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 27.09.2001р.; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член наглядової ради

Бороховська

Раїса

Миколаївна

­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена наглядової ради Бороховської

Раїси Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень; виконувала повноваження з 20.04.2018р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович 0,000006
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки  членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15», з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7», з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.04.2019р. ( протокол №19-04-15) обраний головою наглядової ради.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна 38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

 36,325907
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.
15.04.2019 Обрано Член наглядової ради

Степанов

Анатолій

Михайлович

0,004959
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Степанова Анатолія Михайловича; паспорт  75 7585824, виданий  МВС 12001 РФ 18.04.2018 року; володіє 0,004959% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; військовий пенсіонер з 1996 року; останні 5 років працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – інженер ТОВ «Капітал-10», з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – інженер ТОВ «Сервіс‑7».
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії

Бороховська

Раїса

Миколаївна

  ­­0,003148

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Бороховської

Раїси Миколаївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 733359, виданий 19.05.1999р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003148% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Ватажук Надія Гнатівна 0,044633
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Ватажук Надії Гнатівни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 423216, виданий 14.02.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,044633%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.04.2019 Припинено повноваження Член ревізійної комісії Люлько Тетяна Сергіївна 0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.04.2019р. (протокол №27), припинено повноваження члена ревізійної комісії Люлько Тетяни Сергіївни; виконувала повноваження з 20.04.2016р.; паспорт НА 418569, виданий 17.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє ­­0,003306%  акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Члени ревізійної комісії не обрані у зв’язку із внесенням змін до розділу XIV «Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» (зміни набули чинності 01.05.2018 року).

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор Солтик Олексiй Вiкторович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. I. Загальні відомості
  Повне найменування емітента
  Публiчне акцiонерне товариство «Катiон»
  2. Організаційно-правова форма
  Публічне акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження
  29016, м.Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19
  4. Код за ЄДРПОУ
  05470288
  5. Міжміський код та телефон, факс
  (03822) 2-11-05 (03822) 2-11-05
  6. Електронна поштова адреса
  metropol@ukrpost.ua
 1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
 2. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
  (дата)
  2. Повідомлення опубліковано у* № Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку”
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
  3. Повідомлення розміщено на сторінці http:\\patkation.km.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ«Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);виконував повноваження з 15.03.2017р.; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославiвни(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна
36.325907
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 36.325907% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Бобко Анатолiй Францович
0.003306
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. припинено повноваження члена наглядової ради Бобко Анатолiй Францович(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); виконував повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 0,003306% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна
38.046763
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: директор з фiнансiв ТОВ АПК «Самобранка»; директор з фiнансiв ТОВ «Хмельницький завод Катiон».
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна
0.016609
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з сiчня 2011р.
20.04.2018 обрано Член наглядової ради Бороховська Раїса Миколаївна
0.00315
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Бороховську Раїсу Миколаївну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);володiє 0.00315% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2003 року
20.04.2018 обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович
0.000006
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працював: заступник директора ПАТ «Катiон»; заступник директора ТОВ «Сервiс-7»; заступник директора ТОВ «Капiтал-15»; заступник директора ТОВ «Сервiс 7»; з 26.10.2016р. – пенсiонер. Рiшенням наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 20.04.2018р.(протокол № 18-04-20) обраний головою наглядової ради.

Інформація про загальну кількістьакцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на 16квітня 2018р.( на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) загальна кількість простих акцій: 31758975 штук, кількість голосуючих  акцій 24171775  штук.

 

 

 

 

 

 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

            Директор

             (посада)

________________

__Кросса І.Є.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
м.п.

           

              16.03.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   16.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

                                                                             (адреса сторінки)

 

(дата)
                                                                                                                        Додаток 5
                                                                                                                        до Положення про розкриття
                                                                                                                        інформації емітентами
                                                                                                                        цінних паперів
                                                                                                                        (пункт 5 глави 1 розділу III)
                       
 1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 1 500 12 833 12,7
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) попереднє надана згода на вчинення ПАТ «Катіон» значних правочинів щодо купівлі нерухомого майна граничною сукупною вартістю 1 500 000 грн.; термін дії згоди – протягом одного року з дати прийняття рішення; вчинення значних правочинів, на які надана згода, здійснювати за рішенням наглядової ради товариства. Правочини вчинятимуться з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди

на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину
(тис. грн.)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн.)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 64,89892 12 833 0,5
Зміст інформації

Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. (протокол №25) надана згода, тобто схвалено значний правочин, укладений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення – нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу 1/20 частини будівлі корпусу 1-А та їдальні на суму 64 898,92 грн., в т.ч. ПДВ, укладений 20 січня 2017 року між ТОВ «Хмельницький завод Катіон» (продавець) та ПАТ «Катіон» (покупець). Договір зареєстрований в реєстрі за № 84. Правочини вчинено за рішенням наглядової ради з метою отримання прибутку для покращення фінансового стану товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій товариства: 24171775; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в загальних зборах: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 23634175; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає.

 

 

 

 

 

 

 

 ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

            Директор

             (посада)

________________

__Кросса І.Є.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
м.п.

           

              16.03.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua
         

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   16.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

                                                                             (адреса сторінки)

 

(дата)
                                                                                                                           Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)
                       

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2017 Припинено повноваження Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження голови наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; виконував повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017                                                                                  Припинено повноваження Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Дьяченко Людмили Ярославівни; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Припинено повноваження Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), припинено повноваження члена наглядової ради Павлік Надія Михайлівна; виконувала повноваження з 18.04.2014р.; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
15.03.2017 Обрано Голова наглядової ради Дьяченко Валерій Гаррійович

НА 397829

19.09.1997р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,000006
Зміст інформації:  Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Валерія Гаррiйовича; паспорт НА 397829, виданий 19.09.1997р. Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,000006% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 01.09.2013р. – заступник директора ПАТ «Катіон»; з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ «Сервіс-7»; з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ «Капітал-15»; з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ «Сервіс‑7»; з 26.10.2016р. – пенсіонер. Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 15.03.2017р. ( протокол №17-03-15) обраний головою наглядової ради.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославівна

НА 421590

23.01.1998р.

Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

38,046763

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославівну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким  МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 38,046763% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ АПК «Самобранка»; з 25.10.2016р. – директор з фінансів ТОВ «Хмельницький завод Катіон».

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Павлік

Надія Михайлівна

НА 960100

12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,016609
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Павлік Надію Михайлівну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким  МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,016609% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з січня 2011р.
15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Дьяченко

Олена

Валеріївна

НВ 014129

27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл.

 36,325907

Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Дьяченко Олену Валеріївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 36,325907% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; останні 5 років працювала:

з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ «Катіон»; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ «Сервіс-7»; в даний час – фізична особа-підприємець.

15.03.2017 Обрано Член наглядової ради

Бобко

Анатолій

Францович

НА 474178

07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

0,003306
Зміст інформації: Рішенням річних загальних зборів ПАТ «Катіон», які відбулись 15.03.2017р. (протокол №25), обрано на строк до чергових річних загальних зборів членом наглядової ради Бобко Анатолія Францовича; паспорт НА 474178, виданий 07.03.1998р. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; володіє 0,003306% акцій товариства; судимостей за корисливі та посадові злочини не має; пенсіонер з 2011р.

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

  Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

            Директор

             (посада)

________________

__Солтик О.В.___

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
м.п.

           

              ХХ.06.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента              Публічне акціонерне товариство «Катіон»
2. Організаційно-правова форма              Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
4. Код за ЄДРПОУ                                     05470288
5. Міжміський код та телефон, факс        (03822) 67-16-05
6. Електронна поштова адреса                  metropol@ukrpost.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   ХХ.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у

 

 

 

 

                                         (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на  сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

                                                                             (адреса сторінки) (дата)

 

                                                                                                                           Додаток 7
                                                                                                                           до Положення про розкриття інформації
                                                                                                                           емітентами цінних паперів
                                                                                                                           (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2017р. Звільнено Директор ПАТ «Катіон»

Кросса

Ігор

Євгенович

НА 760780, 08.09.1999р.,

Хмельницький МУ УМВС України в Хмельницькій області

0,0033

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 звільнено з посади директора ПАТ «Катіон» з 29.06.2017р. за згодою сторін.

29.06.2017р. Обрано Директор ПАТ «Катіон»

Солтик

Олексій Вікторович

НВ 271222,

02.08.2003р., Хмельницьким МВ

УМВС України в Хмельницькій області

0

Зміст інформації

Рішенням наглядової ради ПАТ «Катіон» від 29.06.2017р., протокол №29-06-17 обрано на посаду  директора ПАТ «Катіон» з 30.06.2017р. на строк 5 років. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ «Катіон» не володіє. Останні 5 років працював: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. –ТОВ «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 04.11.2014р. по 31.065.2016р. – ТОВ «Речовий ринок «Торговий дім «Бартерсервіс»,  енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ «Сервіс-7», енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ «Хмельницький завод Катіон», енергетик; з 20.01.2017р. – ПАТ «Катіон», енергетик.