Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 р.

Титульний аркуш

 

27.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

 

Директор       Солтик О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”
 2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05470288
 4. Місцезнаходження: 29016, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Хмельницький, Тернопiльська, 19
 5. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 77-34-24,
 6. Адреса електронної пошти: kation.khm@gmail.com
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2020, Протокол №27-04-20
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 27.04.2020
(URL-адреса сторінки) (дата)

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції щодо емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  

46. Примітки:

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не мав у звiтному роцi лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, тому що емiтент не мав посади корпоративного секретаря протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про рейтингове агентство” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi вмплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не виплаував винагороди i компнсацiї.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток,паїв)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент був заснований Мiнiстерством машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України (Наказ № 338 вiд 04.03.1994 року). На кiнець звiтного перiоду засновник не має акцiй Товариства.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” – оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi акцiї.

Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не включена до складу рiчної iнформацiї у звязку з вiдсутнiстю емiсiї цiльових облiгацiй Товариства.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Складова змiсту “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки девiденти i iншi доходи не виплачувалися у звiтному роцi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки виробництво i реалiзацiя продукцiї не здiйснювалися.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки продукцiя не реалiзовувалась.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки значнi правочини не вчинялися.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки правочини, щодо яких є заiнтересованiсть не вчинялися.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про про осiб заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки таких осiб немає.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки получителя (страховика/гаранта) немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала.

Iнформацiя зазначена в пунктах 36-45 не вклюено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не випускало iпотечних облiгацiї i сертифiкатiв ФОН.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”

 1. Скорочене найменування (за наявності)

 

 1. Дата проведення державної реєстрації

25.11.1994

 1. Територія (область)

Хмельницька обл.

 1. Статутний капітал (грн)

635179,5

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

3

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ХОУ  АТ “ОЩАДБАНК” м.Хмельницький, МФО 315784

2) IBAN

UA553157840000026007301011454

3) поточний рахунок

UA553157840000026007301011454

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

, МФО

5) IBAN

 

6) поточний рахунок

 

 

 1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Дочiрнє пiдприємство “Катiон-Транспорт” ВАТ “Катiон”

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

23656111

4) Місцезнаходження

29016, м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19

5) Опис

ПАТ “Катiон” володiє часткою статутного капiталу в розиiрi 255900.00 гривень, що становить 100% статутного капiталу Пiдприємства. Управлiння здiйснюється наглядовою радою, загальними зборами ПАТ “Катiон” i призначеним наглядовою радою директором Пiдприємства.

 

 

 

 

 1. Судові справи емітента

 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 924/1104/14 Господарський суд Хмельницької областi Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” 1. Хмельницька районна державна адмiнiстрацiя Хмельницької областi, м.Хмельницький, 2.комунальне пiдприємство “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради, с.Малашiвцi Хмельницького району, 3.приватне пiдприємство “Царське Озеро”, м.Хмельницький  

Позивач просить суд:

– визнати недiйсним та скасувати розпорядження Хмельницької районної державної адмiнiстрацiї Хмельницької областi вiд 19.11.12 № 2295/2012-р “Про надання дозволу КП “Спецбудресурс” на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення на умовах оренди земельної дiлянки водного фонду для риборозведення на територiї Шаровечкiвської сiльської ради”;

– визнати недiйсним та скасувати розпорядження Хмельницької районної державної адмiнiстрацiї Хмельницької областi вiд 23.11.12 № 2337/2012-р;

– визнати недiйсним та скасувати розпорядження Хмельницької районної державної адмiнiстрацiї Хмельницької областi вiд 27.06.13 № 302/2013-р “Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення та передачу в користування на умовах оренди КП “Спецбудресурс”  Хмельницької районної ради земельних дiлянок водного фонду для рибогосподарських потреб на територiї Шаровечкiвської та Грузевицької сiльських рад”;

– визнати недiйсним договiр оренди земельної дiлянки № 652 вiд 27.06.13, укладений мiж Хмельницькою районною державною адмiнiстрацiєю та КП “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради, згiдно якого була передана в оренду земельна дiлянка (кадастровий номер 6825089600:03:001:0001) площею 42, 8378 га з земель державної власностi (землi водного фонду) для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на територiї Шаровечкiвської сiльської ради;

– визнати недiйсним договiр оренди земельної дiлянки № 651 вiд 27.06.13 укладений мiж Хмельницькою районною державною адмiнiстрацiєю та КП “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради, згiдно якого була передана в оренду земельна дiлянка (кадастровий номер 6825082200:04:013:0001) площею 19, 4628 га з земель державної власностi (землi водного фонду) для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на територiї Грузевицької сiльської ради;

– визнати недiйсним договiр суборенди земельної дiлянки № 2 вiд 21.04.14, укладений мiж КП “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради та приватним пiдприємством “Царське Озеро”, згiдно якого була передана в суборенду земельна дiлянка (кадастровий номер 6825089600:03:001:0001) площею 42, 8378 га з земель державної власностi (землi водного фонду) для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на територiї Шаровечкiвської сiльської ради;

– визнати недiйсним договiр суборенди земельної дiлянки № 1 вiд 21.04.14 укладений мiж КП “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради та приватним пiдприємством “Царське Озеро”, згiдно якого була передана в суборенду земельна дiлянка (кадастровий номер 6825082200:04:013:0001)  площею 19, 4628 га з земель державної власностi (землi водного фонду) для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту на територiї Грузевтцької сiльської ради.

розгляд завершено, видано судовий наказ
Опис:
Суд вирiшив позов публiчного акцiонерного товариства “Катiон”, м. Хмельницький до 1. Хмельницької районної державної адмiнiстрацiї Хмельницької областi, м. Хмельницький до 2. комунального пiдприємства “Спецбудресурс” Хмельницької районної ради, с. Малашiвцi Хмельницького району до 3. приватного пiдприємства “Царське Озеро”,  м. Хмельницький про визнання незаконними та скасування розпоряджень Хмельницької районної державної адмiнiстрацiї та визнання недiйсним договорiв оренди земельної дiлянки та суборенди земельної дiлянки – задовольнити.

 

 1. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію  Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 Постанова №339-ЗХ-1-Е, 21.10.2019 Департамент НКЦПФР у Захiдному регiонi Штраф в розмiрi 50 н.м.д.г Постанова виконана.
Опис:
Постанова виконана.
2 Постанова №340-ЗХ-1-Е, 21.10.2019 Департамент НКЦПФР у Захiдному регiонi Штраф в розмiрi 50 н.м.д.г Постанова виконана.
Опис:
Постанова виконана.
3 Постанова №338-ЗХ-1-Е, 21.10.2019 Департамент НКЦПФР у Захiдному регiонi Попередження Постанова виконана.
Опис:
Постанова виконана.

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 3 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осiб. Фонд оплати працi вiдсутнiй. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: фiнансовий актив, доступний для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення, дебiторська заборгованiсть, фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних для продажу Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20 %. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi зобов’язання (кредити банкiв)

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї за-позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань

Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi ак-тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Оренда

Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки, на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових, ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiварттостi цього активу.

Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi є надання послуг оренди складських, офiсних примiщень. За рахунок цього емiтент отримав бiльше 90 вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, сума виручки – 1 630 793,50 грн. Експорт у дiяльностi товариства вiдсутнiй. Перспективнiсть надання послуг є, оскiльки постiйно наявний попит на складськi примiщення на короткий i середнiй термiн. Дiяльнiсть Товариства майже не залежить вiд сезонного фактору. Основнi клiєнти: торговi фiрми та приватнi пiдприємцi. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов’язанi з несвоєчасними платежами орендарiв, а також залежать вiд економiчних i поличних факторiв. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон’юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв, а також розширенням надання послуг шляхом постiйного пошуку нових клiєнтiв. Канали збуту робiт i послуг емiтента – шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент – зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги. Конкуренцiя в галузi висока. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв надання послуг, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт, захист дiяльностi пiдприємства. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання немає.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останi 5 рокiв Товариство придбало i вiдчужило такi основнi активи: куплено: Автодороги i площадки – 646 799,08 грн, Артскважина,Аптека вбудована – 9 954,54 грн, Будiвля-498 748,04 грн, Будiвля бюро технiчної естетики, сауна – 5 251,78 грн, Будiвля енергокорпусу -176 521,45 грн, Будiвля корпусу – 2 496 314,20 грн, Будiвля корпусу 1-А та їдальнi – 3 257 129,91 грн, Будiвля корпусу -1 903 965,75 грн, Будiвля корпусу нестандартного обладнання -1 560 936,29 грн, Будiвля КТНП – 1 924 210,92 грн, Будiвля термiчного участка – 180 694,52 грн, Будiвля транспортного уч-ка – 194 406,95 грн, Вентеляцiйнi камери -105 629,44 грн, Верстак КД-46 – 932,84 грн, Вiдкрите складське примiщення -1 411,41 грн, Градiрня – 26 105,06 грн, Градiрня – 7 366,77 грн, Дахова котельня – 26 400,00 грн, Ел. ЕП-103К33Упогрущик – 148,51 грн, Ел. таль г/п 3,2 – 225,00 грн, Електропогрущик – 74,26 грн, Кабiна СГД – 12 398,96 грн, Каналiзацiя госпобутова -77 344,36 грн, Каналiзацiя зливна – 60 429,14 грн, Комплекс токарний роботизiров 16К20ФС32 – 226,07 грн, Комплект токарний роботизiров 16К200С32 – 590,94 грн, Корпус ремонтно-будiвельного цеху – 165 843,75 грн, Котельня, Кран- балка Г/П-3,2 Т – 428,67 грн, Кран мостовий Г/П-3,2Т -16,35 грн, Магазин продовольчих товарiв -16 088,11 грн, Магiстральнi теплотраси -285 589,03 грн, Мережi водопостачання – 6 854,00 грн, Мережi електрозабезпечення 10 кВ – 30 639,71 грн, Мережi електрозабеспечення 10 Вк- 6 156,00 грн, Мережi телефонiзацiї, сигналiзацiї – 28 493,00 грн, Мерехi ел. забеспечення0,4кВ лiнiї кабел.- 57 534,82 грн, Мiкроавтобус УАЗ-2206 –       547,87 грн, Мiнi АТС СМП-48 -3 499,45 грн, Модуль П-15 – 81 795,43 грн, Навантажувач Манiту – 42 000,00 грн, Напiвавтомат заточки дископил – 10,39 грн,Ножницi  листовi до 6,3 мл -172,87 грн, Ножницi  Н-3118- 9,95 грн,Огорожа – 41 421,33 грн, Освiтлення  зовнiшнє – 24 580,48 грн, Охоронна сигналiзацiя периметра – 11 951,18 грн, Пiдстанцiя КТП 12 КТП-630 10/04 -1 359,53 грн, Пiдстанцiя трансфор.КТП 15 -1 501,08 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№2 2КТП-1000 10/04 – 118,79 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№3 2КТП-1000 10/04 – 81,67 грн, Пiдстанцiя трансформаторна КТП№14 КТП-1Х1000 – 1 373,31 грн, Пiдстанцiя трасформаторна КТП№16 КТП-1Х1000 -1 373,31 грн, Площадка для стоянки автомобiлiв – 2 038,79 грн, Прес гiдравл.одностороннiй П6320Б – 342,18 грн, Прес гiдравлiчний прес гiдравл – 284,80 грн, Прес однокривошипний-40ТSD-40 – 66,82 грн, Противопожежнi резервуари – 4 737,21 грн, Резервуар хозпит. води 1500 куб.м-  308,37 грн, Сигналiзацiя кварцева -11 734,85 грн,Складське примiщення 2- 5 732,23 грн, Складське примiщення №1 –        90 947,38 грн,Складське примiщення №3 -143 545,50 грн, Складське примiщення паливо мастильних матерялiв – 2 806,63 грн, Станок вертикально-фрезерний 6М13П – 30,44 грн, Станок вiдрiзний ножовочний 8В66А – 3,72 грн, Станок горизонтально-фрезерний 6Р82 -132,78 грн, Станок електроерозiйний з ЧПУ LS350Д – 2 502,62 грн, Станок МАХО-700 Б/У – 27 000,00 грн, Станок унiверсально заточний 3В642 1975 р.в. -11,14 грн, Станок фрезерний з ЧПУСФП-500 -5 884,34 грн,Станок широкоунiверсальний фрез.676П -183,58 грн, Станцiя насосна промислових стокiв – 38 171,28 грн, Станцiя насосно-каналiзацiйна – 27 552,00 грн, Станцiя нейтралiзацiї -19 742,07 грн, Станцiя очистки прмислових стокiв – 91 403,73 грн, Станцiя очистки розчинiв – 24 889,28 грн, Станцiя упр.глуб.насос..ЕЦВ-10 – 32,97 грн,Ст-к широкоунiверсальний з ЧПУ МН400Р – 44,55 грн, Термопластавтомат ТПА КUASI 5000/800I -561,68 грн, Трансформатор силовий КТП№10 ТСЗ-1000 10/04 – 103,95 грн,Трансформаторна пiдстанцiя -16 200,00 грн, Установка  прямого прожига АЖИТРОН-200S – 20 903,86 грн, Швейна машинка 8515/700- 1 699,47 грн, Камера 16.0-24(16/70-24, 405/70-24)ТR-218 (Kabat) -790,00 грн, Камера 17.5-24(460/70-24)ТR-218 (Kabat)-1 060,00 грн,      разом на суму – 14 525 104,49 грн. продано: Артскважина – 7 403,00 грн, Будiвля корпусу 1-А та їдальнi – 160 453,50 грн, Градiрня – 7 366,77 грн, Ел. ЕП-103К33Упогрущик -148,51 грн, Електропогрущик ЕП-205 – 74,26 грн, Кабiна СГД -12 398,96 грн, Комплекс токарний роботизiров 16К20ФС32 – 226,07 грн, Комплект токарний роботизiров 16К200С32 – 590,94 грн, Охоронна сигналiзацiя периметра – 11 951,18 грн, Пiдстанцiя КТП 12 КТП-630 10/04 -1 359,53 грн, Пiдстанцiя трансфор.КТП 15 -1 501,08 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№3 2КТП-1000 10/04 – 81,67 грн, Пiдстанцiя трансформаторна КТП№14 КТП-1Х1000 – 1 373,31 грн, Пiдстанцiя трасформаторна КТП№16 КТП-1Х1000 -1 373,31 грн, Противопожежнi резервуари – 4 737,21 грн, Резервуар хозпит. води 1500 куб.м – 308,37 грн, Сигналiзацiя кварцева -11 734,85 грн,Станок МАХО-700 Б/У- 27 000,00 грн, Станок фрезерний з ЧПУСФП-500 – 5 884,34 грн, Трансформатор силовий КТП№10 ТСЗ-1000 10/04 -103,95 грн, разом на суму – 256 070,81 грн. Товариство не планує значних iнвестицiй i придбань.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд наданих послуг оренди примiщень. Товариство не залучає кредитнi кошти. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об’ємiв наданих послуг оренди примiщень, вiдмови вiд зайвих витрат.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори оренди примiщень, якi в стадiї виконання.  Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення сфери послуг, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме – освоєння нових видiв робiт та послуг, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на матерiали що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори Акцiонери товариства згiдно перелiку, складеного згiдно законодавства. Ацiонери товариства згiдно перелiку, якi мають голосуючi акцiї.
Наглядова рада Складається з голови наглядової ради та чотирьох членiв наглядової ради. Комiтети наглядової ради вiдсутнi.

1. Дьяченко Валерiй Гаррiйович, голова наглядової ради;

2. Дьяченко Людмила Ярославiвна, член наглядової ради;

3. Дьяченко Олена Валерiївна, член наглядової ради;

4. Павлiк Надiя Михайлiвна, член наглядової ради;

5. Степанов Анатолiй Михайлович, член наглядової ради.

 

Виконавчий орган Одноосiбний виконавчий орган. Директор Солтик Олексiй Вiкторович.

 

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Голова наглядової ради, акцiонер Дьяченко Валерiй Гаррiйович 1956 вища 44 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Голова наглядової ради 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича; паспорт 003149941 вiд 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – заступник директора ТОВ <Сервiс-7>, з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – заступник директора ТОВ <Капiтал-15>, з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ <Сервiс 7>, з 26.10.2016р. – пенсiонер. Рiшенням наглядової ради ПАТ <Катiон> вiд 15.04.2019р. ( протокол №19-04-15) обраний головою наглядової ради.

2 Член наглядової ради, акцiонер Дьяченко Людмила Ярославiвна 1960 вища 41 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради  в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну; паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi; володiє 74,372645% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фiнансiв ТОВ АПК <Самобранка>; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фiнансiв ТОВ <Хмельницький завод Катiон>.

3 Член наглядової ради, акцiонер Павлiк Надiя Михайлiвна 1958 середня спецiальна 38 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Павлiк Надiю Михайлiвну; паспорт НА 960100, виданий 12.02.1999р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi; володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з 2011р.

4 Член наглядової ради, акцiонер Дьяченко Олена Валерiївна 1985 вища 18 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради  в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. . Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi; володiє 0,000025% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ <Катiон>; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ <Сервiс-7>; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.

5 Член наглядової ради, акцiонер Степанов Анатолiй Михайлович 1950 вища 46 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Сервiс-7”, 32402425, Iнженер 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради  в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Степанова Анатолiя Михайловича; паспорт 75 7585824, виданий МВС 12001 РФ 18.04.2018 року; володiє 0,004959% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; вiйськовий пенсiонер з 1996 року; останнi 5 рокiв працював: з 02.09.2013р. по 31.07.2014р. – iнженер ТОВ <Капiтал-10>, з 01.08.2014р. по 30.06.2015р. – iнженер ТОВ <Сервiс 7>.

6 Директор Солтик Олексiй Вiкторович 1986 вища 15 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Енергетик 30.06.2017, 5 рокiв

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням наглядової ради ПАТ “Катiон” вiд 29.06.2017р., протокол №29-06-17 29.06.2017 року обрано Директором ПАТ “Катiон” Солтик Олексiй Вiкторович. Повноваження та обов’язки визначенi в Статутi товариства та контрактi. Судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має. Попереднi посади: з 01.12.2011р. по 29.03.2013р. – ТОВ “Сервiс-7”, енергетик; з 01.04.2013р. по 03.11.2014р. -ТОВ “Торговий дiм “Бартерсервiс”, енергетик; з 04.11.2014р. по 31.05.2016р. – ТОВ “Речовий ринок “Торговий дiм “Бартерсервiс”, енергетик; з 01.06.2016р. по 18.03.2016р. ТОВ “Сервiс-7”, енергетик; з 19.09.2016р. по 19.01.2017р. – ТОВ “Хмельницький завод Катiон”, енергетик; з 20.01.2017р. по 29.06.2017 р. – ПАТ “Катiон”, енергетик.

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Голова наглядової ради Дьяченко Валерiй Гаррiйович 2 0,000006 2 0
Член наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна 23 619 990 74,372645 23 619 990 0
Член наглядової ради Павлiк Надiя Михайлiвна 5 275 0,016609 5 275 0
Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна 8 0,000025 8 0
Член наглядової ради Степанов Анатолiй Михайлович 1 575 0,004959 1 575 0

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. Розвиток Товариства пов’язаний зi збiльшення об’єма та видiв послуг, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток. Отримання прибутку надасть можливiсть збiльшувати кiлькiсть робочих мiсць, збiльшувати розмiр податкiв, що сплачуються до бюджету.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги надання своїх послуг, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових партнерiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на енергоносiї i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. Реконструкцiя не планується. В наступному роцi товариство планує займатися основними видами дiяльностi. В iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом в звiтному перiодi не було.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: – ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; – ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань; – кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику – ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов’язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.  Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: – нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; – непередбаченi дiї державних органiв; – нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; – непередбачена змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; – непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст.33 Закону України “Про акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Катiон” кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПАТ “Катiон” не торгуються на фондових бiржах, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння товариством не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів річні позачергові  
X    
Дата проведення 15.04.2019  
Кворум зборів 97,72  
Опис

15 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi – Загальнi збори). Загальнi збори були скликанi згiдно рiшення наглядової ради товариства 25.12.2018 року (Протокол № 18-12-25). Кворум Загальних зборiв склав 97,72%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Порядок дений:

1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження рiчного звiту ПАТ <Катiон> за 2018 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства. 3.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ <Катiон> за 2018 рiк. 4.Затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради ПАТ <Катiон>. 5. Обрання членiв наглядової ради ПАТ <Катiон>. 6. Затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ <Катiон>; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради. 7. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ <Катiон>. 8. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ <Катiон>.

Прийнятi рiшеня: По п.1: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова комiсiї – Михайловська Наталiя Юрiївна; члени комiсiї – Повар Надiя Миколаївна, Люлько Тетяна Сергiївна. По п.2:  1. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ <Катiон> за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду. Затвердити звiт про фiнансово-економiчну дiяльнiсть ПАТ <Катiон> за 2018 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства. Затвердити аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду. По п.3: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї ПАТ <Катiон> за 2018 рiк. По п.4: Звiт про винагороду членiв наглядової ради  ПАТ  <Катiон>  не  складати i не затверджувати, оскiльки контракти з ними є безоплатними. По

п.5. обрати членами наглядової ради на строк 3 роки: Дьяченко В.Г., Дьяченко Л.Я. Павлiк Н.М. Дьяченко О.В., Степанова А.М. По п.6:1. Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ <Катiон>; встановити, що контракти з ними є безоплатними. Надати повноваження на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради ПАТ <Катiон> секретарю загальних зборiв Соколик Т.В. По п.7: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ <Катiон>, обраної рiчними загальними зборами 20.04.2018 року. По п.8: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ <Катiон>, обраної рiчними загальними зборами 20.04.2016 року.

Позачерговi збори в звiтному роцi не проводилися.

 
         

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)  
       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити)  
       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити)  
       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
    X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  
Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради
Дьченко Валерiй Гаррiйович   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Дьченко Людмила Ярославiвна   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Павлiк Надiя Михайлiвна   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Дьяченко Олена Валерiївна   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
Степанов Анатолiй Михайлович   X
Функціональні обов’язки члена наглядової ради  
       

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Протягом 2019 року вiдбулися 8 засiдань наглядової ради: Протокол № 19-02-25 вiд 25 лютого 2019 р. – затверджено звiт наглядової ради за 2018 рiк i звiт директора за 2018 рiк; Протокол №19-03-29 вiд 29.03.2019 р. – затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв; Протокол №19-04-04 вiд 04.04.2019 р – затвердження форм i тексктiв бюлитенiв для голосування на загальних зборах; Протокол №19-04-10 вiд 10.04.2019 р. – розгляд пропозицiй щодо кандидатур для обрання членами наглядової ради,  затвердження форми i тексту бюлетня для кумулятивного голосування; Протокл №19-04-11 вiд 11.04.2019 р. – розгляд аудиторського вичновку за 2018 рiк; Протокол №19-04-15 вiд 15.04.2019 р. – обрання голови наглядової ради Товариства; Протокол №18-0919 вiд 18.09.2019 р. прийнято рiшення про включеня до видiв економiчної дiяльностi Товариства  (код КВЕД, назва): 03.12 Прiсноводне рибальство; 03.22 Прiсноводне рибництво (аквакультура); 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування; Протокол №15-11-19 вiд 15.11.2019 р. – надано дозвiл директору Дочiрнього пiдприємства “Катiон-Транспорт” ВАТ “Катiон” на продаж автомобiля ЗИЛ 431410.

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту   X  
З питань призначень   X  
З винагород   X  
Інше (зазначити)    

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень  
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності  

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради  

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X

Інше (зазначити)

 

  X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити)  
       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  
       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Директор Солтик Олексiй Вiкторович

Директор вирiшує всi питання, пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради.

В межах своєї компетенцiї директор:

1) планує дiяльнiсть Товариства i його структурних пiдроздiлiв, органiзовує i контролює їх роботу;

2) визначає структуру виробництва;

3) органiзовує ведення бухгалтерського, податкового i статистичного облiку;

4) щорiчно подає на розгляд наглядовiй радi звiт про фiнансово-економiчну дiяльнiсть;

5) затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради;

6) органiзовує випуск i розмiщення Товариством цiнних паперiв вiдповiдно до рiшень загальних зборiв;

7) вирiшує питання фiнансового, матерiально-технiчного, кадрового забезпечення дiяльностi Товариства;

8) органiзовує вiдкриття у банкiвських i iнших фiнансово-кредитних установах поточних, депозитних i iнших рахункiв, в т.ч. в iноземних валютах;

9) вчиняє правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

10) за погодженням з наглядовою радою приймає рiшення про призначення i звiльнення керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

11) визначає умови оплати працi керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

12) затверджує цiни i тарифи на продукцiю, товари, роботи i послуги Товариства;

13) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

14) органiзовує розкриття Товариством iнформацiї вiдповiдно до законодавства;

15) здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства.

За рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради директор вносить змiни до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

В межах своєї компетенцiї директор приймає рiшення одноосiбно.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини, видавати накази i давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства  

 

Оцінка роботи виконавчого органу  

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ні ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так ні ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  
       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій ні так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Інше (зазначити)  
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій   X
Інше (зазначити)  
       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Дьяченко Людмила Ярославiвна   74,372645

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
31 758 975 7 587 200 Не голосуючi акцiї, вiдповiдно до Закону України “Про депозитарну систему України” № 5178-VI 11.10.2013
Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовi особи Товариства – Голова та члени наглядової ради, Директор. Члени Наглядової ради (п.7.31 – 7.47. Статуту Товариства): Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства на строк 3 роки у кiлькостi п’яти осiб. Якщо рiчнi загальнi збори Товариства не були проведенi у встановлений законодавством строк або не було прийнято рiшення про обрання (припинення повноважень) членiв наглядової ради, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних загальних зборiв Товариства. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами.  Повноваження члена наглядової ради можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Вказане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, у будь-який час замiнити такого представника – члена наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради; в такому випадку позачерговi загальнi збори Товариства мають бути скликанi протягом трьох мiсяцiв. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до законодавства, цього статуту, а також умов контракту з Товариством.      Контракт може бути оплатним або безоплатним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.  Голова наглядової ради: органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них; вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв; здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.

Директор обирається наглядовою радою Товариства. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну  дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства. Термiн дiї повноважень директора, iншi умови контракту з ним визначаються наглядовою радою. Контракт з директором вiд iменi Товариства пiдписує голова наглядової ради. Повноваження директора припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдставами припинення повноважень директора є невиконання або неповне виконання ним обов’язкiв, встановлених законодавством, статутом Товариства та укладеним з директором контрактом.  З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дiя укладеного з ним контракту.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”, статутом Товариства, а також питань, переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження положень, якими регулюються питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;  прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  обрання директора та припинення його повноважень;  затвердження умов контракту, який укладається з директором, встановлення розмiру його винагороди;  прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;  обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законодавством; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України “Про акцiонернi товариства”; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.

До компетенцiї наглядової ради належить: прийняття рiшення про вiдчуження основних засобiв Товариства, а також земельних дiлянок, якi є власнiстю Товариства, якщо ринкова вартiсть такого вiдчуження становить не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшення про внесення змiни до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань, якi не пов’язанi iз внесенням змiн до статуту Товариства; призначення голови та секретаря загальних зборiв Товариства, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв.

Директор вирiшує всi питання, пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. В межах своєї компетенцiї директор: визначає органiзацiйну структуру Товариства, пропозицiї щодо якої подає на затвердження наглядовiй радi та/або загальним зборам; органiзує виконання рiшень загальних зборiв щодо напрямкiв дiяльностi Товариства; планує дiяльнiсть Товариства та його структурних пiдроздiлiв, органiзовує та контролює їх роботу; органiзує бухгалтерський, податковий та статистичний облiк результатiв дiяльностi Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством; подає на розгляд наглядовiй радi та на затвердження загальними зборами рiчний баланс та проекти планiв дiяльностi Товариства на наступний рiк; затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради; вирiшує питання фiнансового, матерiально-технiчного, кадрового забезпечення дiяльностi Товариства;  приймає рiшення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства; укладає угоди про передачу пiд заставу майна, отримання та надання позик, кредитiв, гарантiй, поруки, вiдчуження, оренди нерухомого майна Товариства та iншого майна, що належить до основних фондiв Товариства, в разi затвердження рiшення про укладання таких угод наглядовою радою; органiзовує випуск та розмiщення Товариством цiнних паперiв; вносить пропозицiї на розгляд загальних зборiв та наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцiй, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцiй; визначає умови оплати працi керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства та подає їх на затвердження наглядовiй радi;  приймає рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та погоджує їх з наглядовою радою; органiзує вiдкриття у банкiвських та iнших фiнансово – кредитних установах поточних, депозитних та iнших рахункiв Товариства, в т.ч. в iноземнiй валютi; затверджує цiни та тарифи на продукцiю, роботи та послуги Товариства; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; органiзує розкриття iнформацiю Товариством вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв; за рiшенням наглядової ради вносить змiни до вiдомостей про Товариство, якi не пов’язанi iз внесенням змiн до статуту, в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань;  здiйснює iншi дiї, що необхiднi для забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, а також для досягнення мети дiяльностi Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками товариства.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання окремої фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до  МСФЗ   та Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07 1999р. №996-XIV та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2019 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами окремої  фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть. В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що окрема  фiнансова звiтнiсть ПАТ   “Катiон” за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.   Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання  окремої фiнансової звiтностi. Суттєвих невiдповiдностей мiж окремою  фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством  та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом

з окремою фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
             
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Дьяченко Людмила Ярославiвна 23 619 990 74,372645 23 619 990 0
Усього 23 619 990 74,372645 23 619 990 0

 

 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.02.2020 Дьяченко Людмила Ярославiвна   38,046763 74,372645
Зміст інформації:

Дата отримання iнформацiї вiд ПАТ <НДУ>: 24.03.2020 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття – не зазначається, оскiльки iнформацiя надiйшла вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб) – Дьяченко Людмила Ярославiвна.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi – 38,046763% вiд загальної кiлькостi акцiй, та 49,989138% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй –  74,372645 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,717234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Контрольний пакет акцiй набуто одноособово, опосередкованої участi немає.

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста iменна 31 758 975 635 179,50

Кожною акцiєю Товариства її власнику – акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

1) участь в управлiннi Товариством;

2) отримання дивiдендiв;

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна (або вартостi частини майна);

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, а також доступ до документiв Товариства у порядку, визначеному законодавством.

Акцiонери можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв i Товариства.

Акцiонери мають переважне право придбавати розмiщуванi Товариством акцiї пропорцiйно частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй Товариства у порядку, встановленому законодавством (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права).

Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть реалiзацiї цього права, розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi i у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, надалi НКЦПФР.

Акцiонери зобов’язанi:

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю;

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку i засобами, що передбаченi Статутом i рiшеннями загальних зборiв;

5) не розголошувати комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Акцiонери можуть також мати iншi права i обов’язки, встановленi законодавством.

Публiчна пропозицiя вiдсутня. Допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнiй,
Примітки:
 

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010 24/22/1/10 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР UA4000080337 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,02 31 758 975 635 179,5 100
Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
04.06.2010 24/22/1/10 UA4000080337 31 758 975 635 179 24 171 775 0 0
Опис:
Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 14 273 11 013 0 0 14 273 11 013
  будівлі та споруди 14 156 10 951 0 0 14 156 10 951
  машини та обладнання 75 32 0 0 75 32
  транспортні засоби 42 30 0 0 42 30
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14 273 11 013 0 0 14 273 11 013
Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20 рокiв, машинами i обладнаннями – 3-7 рокiв, транспортними засобами – 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання – вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року – 14273 тис.грн., ступiнь їх зносу – 22,85%, сума нарахованого зносу – 3262 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) -9 746 -10 183
Статутний капітал (тис.грн) 635 635
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 635 635
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України “Про акцiонернi товариства” № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства – рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов’язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-9746 тис.грн. ) що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
       

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 40 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 7 879 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 7 919 X X
Опис За станом на 31 грудня 2019 року Товариство визнає поточним фiнансовим зобов’язанням поточнi зобов`язання з єдиного податку – 40 тис. грн. За даний перiод Товариство також визнає фiнансову допомогу на зворотнiй основi в розмiрi – 7879 тис.грн.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-363-04-00
Факс 044-363-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя
Опис Особа надає емiтенту депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Галичина-аудитсервiс”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 22599983
Місцезнаходження 46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопiль, Замкова, 5/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0768
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторської палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2018
Міжміський код та телефон 0352-25-39-36
Факс  
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi  аудиту.
Опис Особа надає емiтенту аудиторськi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звiтностi до НКЦПФР

 

 

  КОДИ
  Дата 06.02.2020
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
Територія Хмельницька область, м.Хмельницький за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників: 3

Адреса, телефон: 29016 Хмельницький, Тернопiльська, 19, (0382) 77-34-24

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 0 0
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 35 35
Основні засоби 1010 11 894 11 014
    первісна вартість 1011 14 276 14 276
    знос 1012 ( 2 382 ) ( 3 262 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 11 929 11 049
    II. Оборотні активи      
Запаси 1100 9 9
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5 65
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами 1130 0 0
    з бюджетом 1135 3 5
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 37 36
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 56 115
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 11 985 11 164
           

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
    I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 635 635
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 818 -10 381
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -10 183 -9 746
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 13 003 12 988
    розрахунками з бюджетом 1620 2 40
    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 0
    розрахунками з оплати праці 1630 3 3
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 9 160 7 879
Усього за розділом IІІ 1695 22 168 20 910
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 11 985 11 164

 

Керівник                                            Солтик Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

  КОДИ
  Дата 06.02.2020
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 703 1 102
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 957 ) ( 1 085 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:

прибуток

2090 746 17
    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 15 101
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 302 ) ( 251 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 22 ) ( 530 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 437 0
    збиток 2195 ( 0 ) ( 663 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 13 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 437 0
    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 437 0
    збиток 2355 ( 0 ) ( 676 )
           
 1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 437 -676

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 198 0
Витрати на оплату праці 2505 121 81
Відрахування на соціальні заходи 2510 34 20
Амортизація 2515 879 879
Інші операційні витрати 2520 22 769
Разом 2550 1 254 1 749

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 31 758 975 31 758 975
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

 

Керівник                                            Солтик Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

  КОДИ
  Дата 04.02.2020
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

  Код за ДКУД 1801004

 

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 631 1 102
Повернення податків і зборів 3005 14 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 125 ) ( 1 085 )
Праці 3105 ( 97 ) ( 81 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 34 ) ( 20 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 73 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 37 ) ( 590 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 279 -676

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
    фінансових інвестицій 3200 0 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:      
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:      
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 8 773 6 931
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 707
Витрачання  на:      
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 10 053 ) ( 6 930 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 280 708
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 32
Залишок коштів на початок року 3405 37 5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 36 37
           

 

Керівник                                            Солтик Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

  КОДИ
  Дата 31.12.2019
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
       

 

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

  Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 635 0 0 0 -10 818 0 0 -10 183

Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 635 0 0 0 -10 818 0 0 -10 183
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 437 0 0 437
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 437 0 0 437
Залишок на кінець року 4300 635 0 0 0 -10 381 0 0 -9 746
                       

 

Керівник                                            Солтик Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

 1. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Галичина-аудитсервiс”
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 3 – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи) 22599983
4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Тернопiль, вул. Замкова, 5/37
5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0804
6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) номер: 0768, дата: 29.03.2018
7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2019 по 31.12.2019
8 Думка аудитора (01 – немодифікована; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) 02 – із застереженням
9 Пояснювальний параграф (за наявності) Враховуючи полiтичне протистояння, визваного вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної республiки Крим привело до затяжної економiчної кризи. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi залежить вiд проведення Урядом України комплексних структурних реформ, зокрема, вiд впровадження сукупностi адмiнiстративних, економiчних, фiскальних, правових та iнших заходiв. Тому, сьогоднi, у зв’язку з невизначенiстю перелiку та термiнiв впровадження таких заходiв, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї в Українi на майбутню дiяльнiсть Товариства. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 1/20-Хм, дата: 19.12.2019
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.03.2020, дата закінчення: 01.04.2020
12 Дата аудиторського звіту 01.04.2020
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 21 000,00
14 Текст аудиторського звіту  

          ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС”

 

46001, м. Тернопiль, вул. Замкова, 5/37; Тел.моб. /097/777-35-60

 

Код ЄДРПОУ – 22599983; E-mail: markian@email.ua

 

П/р UA963387830000026009060755155

 

в Тернопiльськiй фiлiї АТ КБ “Приватбанк”, м. Київ

 

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК

 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фiнансової звiтностi  Публiчного  акцiонерного

 

товариства “Катiон” станом на 31.12.2019 р.

 

 

 

 

 

Директору та акцiонерам

 

ПАТ   “Катiон”

 

 

 

 

 

РОЗДIЛ 1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

 

 

Думка iз застереженням

 

 

 

Ми провели  аудит  фiнансової звiтностi Публiчного  акцiонерного товариства “Катiон” (далi – Товариство),  що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

 

На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в роздiлi “Основа для думки iз застереженням” нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року,  його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та чинного законодавства України.

 

 

 

Основа для думки iз застереженням

 

 

 

На дату балансу Товариство не створювало резерву сумнiвних боргiв та резерву вiдпусток, як того вимагають МСФЗ. Також, Товариство на дату рiчного балансу не проводило оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв та не визначає очiкуваного вiдшкодування вiдокремлено для кожного активу.

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi – МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi “Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi” нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi  до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

 

 

Пояснювальний параграф

 

 

 

Враховуючи полiтичне протистояння, визваного вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної республiки Крим привело до затяжної економiчної кризи. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi залежить вiд проведення Урядом України комплексних структурних реформ, зокрема, вiд впровадження сукупностi адмiнiстративних, економiчних, фiскальних, правових та iнших заходiв. Тому, сьогоднi, у зв’язку з невизначенiстю перелiку та термiнiв впровадження таких заходiв, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї в Українi на майбутню дiяльнiсть Товариства. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

 

Ключовi питання аудиту

 

 

 

Ключовi питання аудиту – це питання, якi на наше професiйне судження, були  найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

 

Крiм питань, викладених у роздiлi “Основа для думки iз застереженням” ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора).

 

Iншi питання

 

 

 

Протягом звiтного року ми не надавали  Товариству послуг, заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

Iнша  iнформацiя

 

 

 

Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк та iнформацiї, яка мiститься у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) за 2019 рiк за винятком Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною цього звiту, була отримана до дати аудиторського звiту незалежного аудитора. Iнша iнформацiя не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом незалежного аудитора щодо неї.

 

Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, несе управлiнський персонал Товариства.

 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено                     найвищими повноваженнями, за окрему  фiнансову звiтнiсть

 

 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання окремої фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до  МСФЗ   та Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07 1999р. №996-XIV та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi

 

 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить  суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, якщо приймаються на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом свого завдання з аудиту. Крiм того, ми:

 

–           iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що  є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 

–           отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

 

–           оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

 

–           доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора) до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

 

–           оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої  фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.

 

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

 

 

 

РОЗДIЛ 2.   ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ  I

 

НОРМАТИВНИХ  АКТIВ

 

 

 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

 

 

 

1.         Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”.

 

2.         Код за ЄДРПОУ – 05470288.

 

3.         Мiсцезнаходження – 29016, вул. Тернопiльська, 19, м. Хмельницький.

 

4.         Дата державної реєстрацiї – 25.11.1994 р.

 

5.         Основнi види дiяльностi – надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, виробництво електронних компонентiв, виробництво комп’ютерiв i периферiйного устаткування, оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, неспецiалiзована оптова торгiвля.

 

6.         Середня кiлькiсть працiвникiв – 3.

 

 

 

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI

 

 

 

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що окрема фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

 

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання окремої фiнансової звiтностi, крiм тих про якi йдеться у параграфi “Основа для думки iз застереженням”.

 

 

 

2.2. Виконання вимог Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV

 

 

 

Нашим обов’язком вiдповiдно до вимог Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV є перевiрка iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. 401 даного закону та висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вимогам пунктах 5-9 частини 3 ст. 401 даного закону та узгодження такого звiту iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами Товариства за звiтний перiод.

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, Рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”. Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження та використання внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо.

 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння.

 

У зв’язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж даною iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, отриманої до дати Звiту незалежного аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.

 

В межах нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi ми виконали аудиторськi процедури, необхiднi для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежав вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством Звiту про корпоративне управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.

 

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону  України “Про цiннi папери та фондовий ринок”, а саме:

 

”          посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї; про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;

 

”          пояснення iз сторони пiдприємства, про вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння i причини таких вiдхилень (за наявнiстю); про прийнятi рiшення пiдприємства не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння та об?рунтування причин таких дiй (за наявнiстю);

 

”          про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

 

”          про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

 

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi б необхiдно було включити до Звiту.

 

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” при зазначенi iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме:

 

”          опис основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,

 

”          перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,

 

”          обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах пiдприємства,

 

”          порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,

 

”          повноваження посадових осiб пiдприємства.

 

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю. Розкрита iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в Товариствi.

 

 

 

2.3. Виконання вимог   Закону України “Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть” вiд 21.12.2017 № 2258-VIII та МСА

 

Аудиторськi оцiнки

 

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвiсть та оцiнюючи ризик суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення ми провели на рiвнi окремої фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв рахункiв i розкриття iнформацiї. Iдентифiкуючи ризики суттєвого викривлення в окремiй фiнансовiй звiтностi, ми застосовували професiйний скептицизм.

 

Ризики на рiвнi окремої фiнансової звiтностi можуть виникати, зокрема, внаслiдок недолiкiв середовища контролю, а саме недостатньої компетентностi управлiнського персоналу, вiдсутностi нагляду за складанням окремої фiнансової звiтностi, блокуванням управлiнським персоналом внутрiшнього контролю, схильностi до привласнення активiв. На пiдставi iнформацiї, зiбраної у процесi проведення процедур оцiнки ризикiв на рiвнi окремої фiнансової звiтностi, включаючи аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi структури заходiв контролю та встановленнi того, чи були вони запровадженi, ми не виявили перелiчених ризикiв, якi привели до модифiкацiї нашої думки.

 

Ризики на рiвнi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, а також пов’язаних розкриттiв протягом перiоду аудиту, можна описати як:

 

”          настання – операцiї та подiї, якi були зареєстрованi або розкритi, дiйсно мали мiсце i стосуються Товариства;

 

”          повнота – всi операцiї та подiї, якi повиннi реєструватися, були зареєстрованi, а всi пов’язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову звiтнiсть, було включено;

 

”          точнiсть – суми та iншi данi, пов’язанi iз зареєстрованими операцiями i подiями, були записанi правильно, а пов’язанi розкриття були вiдповiдно вимiрянi й викладенi;

 

”          закриття перiоду – операцiї та подiї були зареєстрованi у правильному облiковому перiодi;

 

”          класифiкацiя – операцiї та подiї були зареєстрованi на належних рахунках;

 

”          подання – операцiї та подiї вiдповiдно узагальненi або деталiзованi й чiтко викладенi, а пов’язанi розкриття є релевантними та зрозумiлими в контекстi вимог застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування.

 

Пiд час аудиту ми не iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, якi привели до модифiкацiї нашої думки.

 

Ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв рахункiв та вiдповiдних розкриттiв на кiнець перiоду ми оцiнили наступним чином:

 

”          iснування – активи, зобов’язання та власний капiтал наявнi;

 

”          права та зобов’язання – Товариство має або контролює права на активи, а зобов’язання є зобов’язаннями Товариства;

 

”          повнота – всi активи, зобов’язання та власний капiтал, якi мають реєструватися, були зареєстрованi, а всi пов’язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову звiтнiсть, було включено;

 

”          точнiсть, оцiнка та розподiл – активи, зобов’язання та власний капiтал включенi до окремої фiнансової звiтностi у вiдповiдних сумах, усi пов’язанi з цим коригування щодо оцiнки або розподiлу належно зареєстрованi, а пов’язанi розкриття було вiдповiдно вимiрянi та викладенi;

 

”          класифiкацiя – активи, зобов’язання та участь у капiталi було вiдображено на вiдповiдних рахунках;

 

”          подання – активи, зобов’язання та участь у капiталi вiдповiдно узагальненi або деталiзованi та чiтко викладенi, а пов’язанi розкриття є релевантними i зрозумiлими в контекстi вимог застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування.

 

Пiд час аудиту ми iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв рахункiв на кiнець перiоду.

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов’язаних iз шахрайством

 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.

 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю Товариства.

 

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариства.

 

Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

 

Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення шахрайства.

 

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв в окремiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання окремої фiнансової звiтностi.

 

Внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру окремої фiнансової звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах об?рунтованого перiоду часу та за об?рунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень, властивих внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення в окремiй фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.

 

Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2019 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами окремої  фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.

 

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що окрема  фiнансова звiтнiсть ПАТ   “Катiон” за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

 

Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання  окремої фiнансової звiтностi.

 

Суттєвих невiдповiдностей мiж окремою  фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством  та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом

 

з окремою фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.

 

Чистi активи ПАТ  “Катiон” станом на 31.12. 2019року за даними фiнансової звiтностi становлять – 9746,00 тис.грн., що не вiдповiдає   вимогам  Статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України.

 

 

 

РОЗДIЛ 3. IНШI ЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

 

 

 

Повне найменування юридичної особи   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Галичина-аудитсервiс”

 

Iдентифiкацiйний код         22599983

 

Мiсцезнаходження, телефон, е-mail          46001, м. Тернопiль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37;

 

Тел. моб. /097/777-35-60;

 

Тел. + 38 0352-25-39-36

 

e-mail:markian@email.ua

 

Реєстрацiйнi данi      Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi зареєстрований Виконавчим комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних депутатiв 12.07.1995р., номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550

 

Номер реєстрацiї аудиторської фiрми в  Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi              ТОВ  Аудиторська фiрма включена в Реєстр аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi до роздiлу 3 “Суб’єкти аудиторської  дiяльностi,якi мають право проводити обов’язковий  аудит фiнансової звiтностi пiдприємств” за номером  0804

 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi           Свiдоцтво № 0768 видане Аудиторською палатою України 29.03.2018р. (рiшення АПУ № 356/4 вiд 29.03.2018р.).

 

Керiвник        Щирба Маркiян Теодорович, сертифiкат аудитора № 001221, виданий АПУ 28.04.1994 р. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл 1 “Аудитори” 100977.

 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ   АУДИТУ

 

 

 

Вiдповiдно до договору №1/20 – Хм  вiд 27грудня  2019 року аудиторська перевiрка проводилась нами у перiод з 10 березня 2020 року по 01 квiтня 2020 року в бухгалтерiї  ПАТ “Катiон”.

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), є аудитор Щирба Маркiян Теодорович. Номер  реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл 1″Аудитори” 100977.

 

 

 

Вiд iменi ТОВ “Аудиторська фiрма “Галичина-аудитсервiс”

 

 

 

Директор Щирба Маркiян Теодорович ______________________

 

 

 

Сертифiкат аудитора №001221 вiд 28.04.1994р. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл1″Аудитори” 100977.

 

 

 

Адреса аудиторської фiрми:46001, м. Тернопiль, вул.Замкова,5/37

 

Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора):  01  квiтня 2020р.

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Солтик Олексiй Вiкторович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.