Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ

Титульний аркуш

15.04.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 42
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

т.в.о. директора Дьяченко В.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство “Катiон”
 3. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05470288
 5. Місцезнаходження: 29016, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, Тернопiльська, 19
 6. Міжміський код, телефон та факс: (0382)773424,
 7. Адреса електронної пошти: kation.khm@gmail.com
 8. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2022, №15-04-22/РЗ
 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
 10. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM
 11. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://patkation.km.ua/ 15.04.2022
(URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
– інформація про наглядову раду X
– інформація про виконавчий орган X
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
– повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість X
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН

46. Примітки:

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не мав у звiтному роцi лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особахi” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не бере участi в iнших юридичних особах.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо корпоративного секретаря” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки емiтент не мав посади корпоративного секретаря протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про рейтингове агентство” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту “Судовi справи емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки в емiтента не має судових справ на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок 2021 року, провадження за якими вiдкрито у 2021 роцi, рiшення за якими набрало чинностi у 2021 роцi i якi розглядаються у 2021 роцi. 

Cкладова змiсту “Штрафнi санкцiї щодо емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не отримував у звiтному роцi штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не виплаував винагороди i компнсацiї.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй”  не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi акцiї.

Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не включена до складу рiчної iнформацiї у звязку з вiдсутнiстю емiсiї цiльових облiгацiй Товариства.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. Iнформацiя про наявнiсть у працiвникiв емiтента акцiй i iнших цiнних паперiв iншого емiтента у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Складова змiсту “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки девiденти i iншi доходи не виплачувалися у звiтному роцi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки виробництво i реалiзацiя продукцiї не здiйснювалися.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки продукцiя не реалiзовувалась.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення значних правочинiв” розкрита в Cкладовiй змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” так як значнi правочини, якi були вчиненнi протягом звiтного року є i правочинами, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про про осiб заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки таких осiб немає.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором…” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства не пiдлягала нежалежнiй перевiрцi аудитором вiдповiдно до ст. 75 ЗУ “Про акцiонерне товариство”. Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства на вимогу акцiонера (акцiонерiв) не проводилася.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки получителя (страховика/гаранта) немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Iнформацiя зазначена в пунктах 36-45 не вклюено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не випускало iпотечних облiгацiї i сертифiкатiв ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

            Акцiонерне товариство “Катiон”

 1. Скорочене найменування (за наявності)

            АТ “Катiон”

 1. Дата проведення державної реєстрації

            25.11.1994

 1. Територія (область)

            Хмельницька обл.

 1. Статутний капітал (грн)

            635179,5

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

           

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

           

 1. Середня кількість працівників (осіб)

            2

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            14.13 – Виробництво iншого верхнього одягу

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ХОУ  АТ “ОЩАДБАНК” м. Хмельницький, МФО 315784

2) IBAN

            UA633157840000026001301011320

3) поточний рахунок

            UA633157840000026001301011320

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            , МФО

5) IBAN

           

6) поточний рахунок

           

 1. Опис бізнесу

 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 2 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом – 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осiб. Фонд оплати працi вiдсутнiй. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам Товариства, полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

На кiнець звiтного року Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

 

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: фiнансовий актив, доступний для продажу, iнвестицiї, утримуванi до погашення, дебiторська заборгованiсть, фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за вийнятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних для продажу Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20 %. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi зобов’язання (кредити банкiв)

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї за-позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань

Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi ак-тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Оренда

Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки, на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових, ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiварттостi цього активу.

Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi Товариства в 2021 роцi було надання складських послуг i часткове здiйснення спiльної дiяльностi. В 2021 роцi Товариством разово було реалiзовано товар на суму 15 000 тис. грн. За рахунок разової реалiзацiї товару Товариство отримало бiльше 92% доходу за звiтний рiк. За надання складських послуг i часткове здiйснення спiйної дiяльностi Товариство отримало менше 8% доходу за звiтний рiк. Сума доходу за 2021 рiк становить близько – 16 338 тис. грн. Експорт у дiяльностi товариства вiдсутнiй. Перспективнiсть надання послуг є, оскiльки постiйно наявний попит на послуги, що надаються Товариством. Дiяльнiсть Товариства майже не залежить вiд сезонного фактору. Основнi контрагенти: торговi фiрми i приватнi пiдприємцi. Основнi ризики в дiяльностi емiтента залежать вiд економiчних, епiдемiологiчних, законодавчих факторiв. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон’юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi контрагентiв, а також розширенням надання послуг шляхом постiйного пошуку нових контрагентiв. Канали збуту робiт i послуг емiтента – шляхом переукладання договорiв з iснуючими ми контрагентами i шляхом залучення нових контрагентiв. Конкуренцiя в галузi висока. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв надання послуг, залученнi нових контрагентiв, покращеннi якостi робiт, захист дiяльностi пiдприємства. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання немає.

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останi 5 рокiв Товариство придбало i вiдчужило такi основнi активи:

Куплено: автодороги i площадки – 646 799,08 грн, аптека вбудована – 9 954,54 грн, будiвля-498 748,04 грн, будiвля бюро технiчної естетики, сауна – 5 251,78 грн, будiвля енергокорпусу -176 521,45 грн, будiвля корпусу – 2 496 314,20 грн, будiвля корпусу 1-А та їдальнi – 3 257 129,91 грн, будiвля корпусу -1 903 965,75 грн, будiвля корпусу нестандартного обладнання -1 560 936,29 грн, будiвля КТНП – 1 924 210,92 грн, будiвля термiчного участка – 180 694,52 грн, будiвля транспортного уч-ка – 194 406,95 грн, бентеляцiйнi камери -105 629,44 грн, верстак КД-46 – 932,84 грн, вiдкрите складське примiщення -1 411,41 грн, градирня – 26 105,06 грн, градирня – 7 366,77 грн, дахова котельня – 26 400,00 грн, ел. ЕП-103К33Упогрущик – 148,51 грн, ел. таль г/п 3,2 – 225,00 грн, електропогрущик – 74,26 грн, кабiна СГД – 12 398,96 грн, каналiзацiя госпобутова -77 344,36 грн, каналiзацiя зливна – 60 429,14 грн, комплекс токарний роботизiров 16К20ФС32 – 226,07 грн, комплект токарний роботизiров 16К200С32 – 590,94 грн, корпус ремонтно-будiвельного цеху – 165 843,75 грн, кран- балка Г/П-3,2 Т – 428,67 грн, кран мостовий Г/П-3,2Т -16,35 грн, магазин продовольчих товарiв -16 088,11 грн, магiстральнi теплотраси -285 589,03 грн, мережi водопостачання – 6 854,00 грн, Мережi електрозабезпечення 10 кВ – 30 639,71 грн, Мережi електрозабеспечення 10 Вк- 6 156,00 грн, Мережi телефонiзацiї, сигналiзацiї – 28 493,00 грн, Мерехi ел. забеспечення0,4кВ лiнiї кабел.- 57 534,82 грн, Мiкроавтобус УАЗ-2206 –        547,87 грн, Мiнi АТС СМП-48 -3 499,45 грн, Модуль П-15 – 81 795,43 грн, Навантажувач Манiту – 42 000,00 грн, Напiвавтомат заточки дископил – 10,39 грн,Ножницi  листовi до 6,3 мл -172,87 грн, Ножницi  Н-3118- 9,95 грн,Огорожа – 41 421,33 грн, Освiтлення  зовнiшнє – 24 580,48 грн, Охоронна сигналiзацiя периметра – 11 951,18 грн, Пiдстанцiя КТП 12 КТП-630 10/04 -1 359,53 грн, Пiдстанцiя трансфор.КТП 15 -1 501,08 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№2 2КТП-1000 10/04 – 118,79 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№3 2КТП-1000 10/04 – 81,67 грн, Пiдстанцiя трансформаторна КТП№14 КТП-1Х1000 – 1 373,31 грн, Пiдстанцiя трасформаторна КТП№16 КТП-1Х1000 -1 373,31 грн, Площадка для стоянки автомобiлiв – 2 038,79 грн, Прес гiдравл.одностороннiй П6320Б – 342,18 грн, Прес гiдравлiчний прес гiдравл – 284,80 грн, Прес однокривошипний-40ТSD-40 – 66,82 грн, Противопожежнi резервуари – 4 737,21 грн, Резервуар хозпит. води 1500 куб.м-           308,37 грн, Сигналiзацiя кварцева -11 734,85 грн,Складське примiщення 2- 5 732,23 грн, Складське примiщення №1 – 90 947,38 грн,Складське примiщення №3 -143 545,50 грн, Складське примiщення паливо мастильних матерялiв – 2 806,63 грн, Станок вертикально-фрезерний 6М13П – 30,44 грн, Станок вiдрiзний ножовочний 8В66А – 3,72 грн, Станок горизонтально-фрезерний 6Р82 -132,78 грн, Станок електроерозiйний з ЧПУ LS350Д – 2 502,62 грн, Станок МАХО-700 Б/У – 27 000,00 грн, Станок унiверсально заточний 3В642 1975 р.в. -11,14 грн, Станок фрезерний з ЧПУСФП-500 -5 884,34 грн,Станок широкоунiверсальний фрез.676П -183,58 грн, Станцiя насосна промислових стокiв – 38 171,28 грн, Станцiя насосно-каналiзацiйна – 27 552,00 грн, Станцiя нейтралiзацiї -19 742,07 грн, Станцiя очистки прмислових стокiв – 91 403,73 грн, Станцiя очистки розчинiв – 24 889,28 грн, Станцiя упр.глуб.насос..ЕЦВ-10 – 32,97 грн,Ст-к широкоунiверсальний з ЧПУ МН400Р – 44,55 грн, Термопластавтомат ТПА КUASI 5000/800I -561,68 грн, Трансформатор силовий КТП№10 ТСЗ-1000 10/04 – 103,95 грн,Трансформаторна пiдстанцiя -16 200,00 грн, Установка  прямого прожига АЖИТРОН-200S – 20 903,86 грн, Швейна машинка 8515/700- 1 699,47 грн, Камера 16.0-24(16/70-24, 405/70-24)ТR-218 (Kabat) -790,00 грн, Камера 17.5-24(460/70-24)ТR-218 (Kabat)-1 060,00 грн, разом на суму – 14 525 104,49 грн.

Продано: артскважина – 7 403,00 грн, будiвля корпусу 1-А та їдальнi – 160 453,50 грн, градiрня – 7 366,77 грн, ел. ЕП-103К33Упогрущик -148,51 грн, електропогрущик ЕП-205 – 74,26 грн, кабiна СГД -12 398,96 грн, комплекс токарний роботизiров 16К20ФС32 – 226,07 грн, Комплект токарний роботизiров 16К200С32 – 590,94 грн, Охоронна сигналiзацiя периметра – 11 951,18 грн, Пiдстанцiя КТП 12 КТП-630 10/04 -1 359,53 грн, Пiдстанцiя трансфор.КТП 15 -1 501,08 грн, Пiдстанцiя трансформатор КТП№3 2КТП-1000 10/04 – 81,67 грн, Пiдстанцiя трансформаторна КТП№14 КТП-1Х1000 – 1 373,31 грн, Пiдстанцiя трасформаторна КТП№16 КТП-1Х1000 -1 373,31 грн, Противопожежнi резервуари – 4 737,21 грн, Резервуар хозпит. води 1500 куб.м – 308,37 грн, Сигналiзацiя кварцева -11 734,85 грн,Станок МАХО-700 Б/У- 27 000,00 грн, Станок фрезерний з ЧПУСФП-500 – 5 884,34 грн, Трансформатор силовий КТП№10 ТСЗ-1000 10/04 -103,95 грн, частини нежитлових примiщень загальною площею 16774,6 м.кв. – 1 698 486,08 грн., програмне забезпечення для шифрування iнформацiї – 15 000 000 грн.

Товариство не планує значних iнвестицiй i придбань.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби Товариства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi Товариства. На думку Товариства екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, нестабiльна епiдемiологiчна ситуацiя, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; нестабiльнiсть законодавства, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд наданих послуг. Товариство не залучає кредитнi кошти. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає потребам Товариства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об’ємiв наданих послуг, вiдмови вiд зайвих витрат.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори про надання складських послуг, якi в стадiї виконання.  Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня, на кiнцевий прибуток впливає багато факторiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення сфери послуг, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме – освоєння нових видiв робiт та послуг, залучення нових контрагентiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на матерiали, складна економiчна i епiдемiологiчна ситуацiя в країнi i свiтi, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання Товариства за останнi три роки фахiвцями не складалася.

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори Акцiонери Товариства згiдно перелiку. Акцiонери Товариства згiдно перелiку.
Наглядова рада Голова наглядової ради та два члена наглядової ради. Комiтети наглядової ради вiдсутнi.

1. Дьяченко Людмила Ярославiвна, голова наглядової ради;

2. Дьяченко Олена Валерiївна, член наглядової ради;

3. Степанов Анатолiй Михайлович, член наглядової ради.

Виконавчий орган Одноосiбний виконавчий орган. Тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович.
 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тимчасово виконуючий обов’язки директора, акцiонер Дьяченко Валерiй Гаррiйович 1956 вища 44 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Голова наглядової ради. 31.08.2020, до моменту призначення директора

Опис:

На пiдставi ч.2 ст.65 Господарського кодексу України винагороду за виконання посадових обов’язкiв тимчасово виконуючого обов’язки директора в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням наглядової ради ПАТ <Катiон>, вiд 26.08.2020 р. (протокол №26-08-20/2), Дьяченка Валерiя Гаррiйовича (паспорт 003149941 вiд 25 березня 2019 року, орган, що видав: 6833) призначено тимчасово виконуючим обов’язки директора до моменту призначення нового директора; володiє 0,000006% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працював: з 01.07.2015р. по 25.10.2016р. – заступник директора ТОВ <Сервiс 7>, з 26.10.2016р. – пенсiонер.

2 Голова наглядової ради, акцiонер Дьяченко Людмила Ярославiвна 1960 вища 41 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради. 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв голова наглядової ради  в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Людмилу Ярославiвну (паспорт НА 421590, виданий 23.01.1998р.Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi); рiшенням наглядової ради вiд 26.08.2020 року Дьяченко Людмилу Ярославiвну призначено головою наглядової ради(протокол №26-08-20/1); володiє 74,372645% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 02.01.2005р. по 24.10.2016р. – директор з фiнансiв ТОВ АПК <Самобранка>; з 25.10.2016р. по 20.03.2017р. – директор з фiнансiв ТОВ <Хмельницький завод Катiон>, з 2017 року – пенсiонер.

3 Член наглядової ради, акцiонер Дьяченко Олена Валерiївна 1985 вища 20 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради. 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради  в звiтному роцi не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. . Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Дьяченко Олену Валерiївну; паспорт НВ 014129, виданий 27.09.2001р. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй областi; володiє 0,000025% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала: з 17.04.2012р. по 24.08.2016р. – директор ПАТ <Катiон>; з 25.08.2016р. по 31.12.2016р. – бухгалтер ТОВ <Сервiс-7>; в даний час – фiзична особа-пiдприємець.

4 Член наглядової ради, акцiонер Степанов Анатолiй Михайлович 1950 вища 46 Публiчне акцiонерне товариство “Катiон”, 05470288, Член наглядової ради. 15.04.2019, 3 роки

Опис:

Винагороду за виконання посадових обов’язкiв член наглядової ради  в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ <Катiон>, якi вiдбулись 15.04.2019р. (протокол №27), обрано на строк три роки членом наглядової ради Степанова Анатолiя Михайловича; паспорт 75 7585824, виданий МВС 12001 РФ 18.04.2018 року; володiє 0,004959% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; вiйськовий пенсiонер з 1996 року.

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович 2 0,000006 2 0
Голова наглядової ради Дьяченко Людмила Ярославiвна 23 619 990 74,372645 23 619 990 0
Член наглядової ради Степанов Анатолiй Михайлович 1 575 0,004959 1 575 0
Член наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна 8 0,000025 8 0
 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ “Акцептор” 31152642 61013, Україна, Харківська обл., Харкiв, Шевченка, 28-А 1,353947
ЗАТ “Скiф-96” 23743399 25201, Україна, Київська обл., Київ, Арсенальна площа, 1-Б 1,133537
АТВТ “Волинська приватизацiя” 20121941 43005, Україна, Волинська обл., Луцк, проспект Президента Грушевського, 30 0,188922
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
3022 97,323594
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової полiтики, покращення кадрового забезпечення, економiчною i епiдеологiчною ситуацiєю в країнi тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. Розвиток Товариства пов’язаний зi збiльшення об’єма та видiв послуг, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток. Отримання прибутку надасть можливiсть збiльшувати кiлькiсть робочих мiсць, збiльшувати розмiр податкiв, що сплачуються до бюджету.

 1. Інформація про розвиток емітента

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги надання своїх послуг, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових партнерiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на енергоносiї i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, складна економiчна i епiдемiологiчна ситуацiя в країнi, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. Реконструкцiя не планується. В наступному роцi Товариство планує займатися основним видам дiяльностi i налагодити виробництво мебелi. В iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою i карантинними обмеженнями, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, впровадження жорстких карантинних обмежень, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством в звiтному перiодi не було.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: – ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; – ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань; – кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику – ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов’язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.  Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: – нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; – непередбаченi дiї державних органiв; – нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; – непередбачена змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; – непередбаченi дiї конкурентiв.

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст.33 Закону України “Про акцiонернi товариства” питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв АТ “Катiон” кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства не торгуються на фондових бiржах, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством  та статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння товариством не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів річні позачергові  
X  
Дата проведення 22.04.2021  
Кворум зборів 97,78  
Опис

22 квiтня 2021 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi – Загальнi збори). Загальнi збори були скликанi згiдно рiшення наглядової ради Товариства. Кворум Загальних зборiв склав 97,78%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах:

 

Порядок дений:

 

1.Обрання лiчильної комiсiї.

 

2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства.

 

3.Затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради Товариства.

 

4.Припинення повноважень дiючого складу наглядової ради Товариства.

 

5.Змiна типу Товариства.

 

6.Змiна найменування Товариства.

 

7.Внесення змiн до Статуту Товариства.

 

8.Обрання членiв наглядової ради Товариства.

 

9.Затвердження умов контрактiв з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової ради.

 

10.Доповнення видiв економiчної дiяльностi Товариства.

 

 

 
       

 

Вид загальних зборів річні позачергові  
X  
Дата проведення 08.06.2021  
Кворум зборів 0,000008  
Опис

8 червня 2021 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi – Загальнi збори). Загальнi збори були скликанi згiдно рiшення наглядової ради Товариства. Кворум Загальних зборiв склав 0,000008%. Вiдповiдно до ч.2 ст.41 Закону України “Про акцiонернi товариства” загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих акцiй. Реєстрацiйна комiсiя встановила вiдсутнiсть кворуму для проведення позачергових загальних зборiв. Зазначене пiдтверджується протоколом №2 реєстрацiйної комiсiї вiд 8 червня 2021 року. Степанов А.М. оголосив, що з причини вiдсутностi кворуму позачерговi загальнi збори Товариства оголошуються закритими i визнаються такими, що не вiдбулися.

 

 
       

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)
       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)
       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити)
       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

  Так Ні
X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Реєстрацiйна комiсiя встановила вiдсутнiсть кворуму для проведення позачергових загальних зборiв.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Залежний член наглядової ради Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Дьяченко Людмила Ярославiвна X Голова наглядової ради. Обов’язки визначенi в статутi Товариства.
Дьяченко Олена Валерiївна X Член наглядової ради. Обов’язки визначенi в статутi Товариства.
Степанов Анатолiй Михайлович X Член наглядової ради. Обов’язки визначенi в статутi Товариства.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Протягом 2021 року вiдбулося сiмнадцять засiдань наглядової ради. Дванадцять засiдань наглядої ради були присвяченi органiзацiї проведення рiчних i позачергових загальних зборiв у 2021 роцi. Два засiдання наглядової ради було присвячено наданню згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. Три засiдання наглядової ради було присвячено наданню виконавчому органу повноважень на проведення державної реєстрацiї змiн до єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Всi рiшення наглядової ради були прийняття вiдкритим голосуванням простою бiльшiсть голосiв складу наглядової ради. Наглядова рада частково виконала поставленнi цiлi щодо покращення фiнансово-господарької дiяльостi Товариства.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити)

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Наглядова рада частково виконала поставленнi цiлi щодо покращення дiяльостi Товариства.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Інше (зазначити)

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити)
       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)
       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович

Директор вирiшує всi питання, пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради.

В межах своєї компетенцiї директор:

1) планує дiяльнiсть Товариства i його структурних пiдроздiлiв, органiзовує i контролює їх роботу;

2) визначає структуру виробництва;

3) органiзовує ведення бухгалтерського, податкового i статистичного облiку;

4) щорiчно подає на розгляд наглядовiй радi звiт про фiнансово-економiчну дiяльнiсть;

5) затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради;

6) органiзовує випуск i розмiщення Товариством цiнних паперiв вiдповiдно до рiшень загальних зборiв;

7) вирiшує питання фiнансового, матерiально-технiчного, кадрового забезпечення дiяльностi Товариства;

8) органiзовує вiдкриття у банкiвських i iнших фiнансово-кредитних установах поточних, депозитних i iнших рахункiв, в т.ч. в iноземних валютах;

9) вчиняє правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

10) за погодженням з наглядовою радою приймає рiшення про призначення i звiльнення керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

11) визначає умови оплати працi керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

12) затверджує цiни i тарифи на продукцiю, товари, роботи i послуги Товариства;

13) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

14) органiзовує розкриття Товариством iнформацiї вiдповiдно до законодавства;

15) здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства.

За рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради директор вносить змiни до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

В межах своєї компетенцiї директор приймає рiшення одноосiбно.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини, видавати накази i давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора має всi права i обов’язки, що i директор Товариства, якi передбаченi статутом Товариства i законами.

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Виконавчий орган Товариства одноосiбний. Засiдання виконавчого органу не вiдбуваються, рiшення приймаються одноособово. Рiшення якi були прийняттi виконавчим органом стосовалися покращення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i вирiшення питань, якi виникають пiд час дiяльностi Товариства.

 

Оцінка роботи виконавчого органу Виконавчий орган частково виконав поставленнi цiлi. На це значною мiрою вплинула складна економiчна i епiдемiологiчна ситуацiя в країнi i свiтi.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Внутрiшнiй контроль i управлiння ризиками Товариства здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада i одноособiний виконавчий орган Товариства. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так так ні ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Повноваження органiв управлiння Товариства детально прописанi в статутi Товариства.
       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити) Незалежнi аудитори не затверджувалися.
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (зазначити)
       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Дьяченко Людмила Ярославiвна 74,372645

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
31 758 975 7 587 200 Не голосуючi акцiї, вiдповiдно до Закону України “Про депозитарну систему України” № 5178-VI 11.10.2013
Опис

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовi особи Товариства – Голова та члени наглядової ради, тимчасово виконуючий обов’язки директора.

 

Члени Наглядової ради (п.7.36, 7.37, 7.28, 7.41 Статуту Товариства): члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв на строк не бiльший, нiж три роки, iз застосуванням бюлетенiв для голосування.

 

Рiшення приймається бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i яким належать голосуючi з цього питання акцiї.

 

Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пiдпунктами 18 i 19 пункту 7.5 Статуту, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

 

Кiлькiсний склад наглядової ради становить три особи.

 

Членом наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

 

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), i/або незалежнi члени наглядової ради (незалежнi директори).

 

Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

 

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами.

 

Повноваження члена наглядової ради за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково. У такому разi рiшення про припинення повноваження члена наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.

 

Вказане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, у будь-який час замiнити такого представника – члена наглядової ради.

 

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.

 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

 

 

 

Директор Товариства (т.в.о.директора) (п.7.51 – 7.61 Статуту Товариства): директор обирається наглядовою радою. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну  дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради.

 

Наглядова рада укладає з директором контракт. У контрактi встановлюються права i обов’язки директора, строк його повноважень, iншi умови. Контракт вiд iменi Товариства пiдписує голова наглядової ради.

 

Повноваження директора припиняються за рiшенням наглядової ради з наступних пiдстав:

 

1) невиконання або неповне виконання директором обов’язкiв, встановлених законодавством, Статутом i укладеним з ним контрактом;

 

2) власне бажання, неможливiсть виконання обов’язкiв за станом здоров’я – за умови письмового повiдомлення про це наглядової ради за два тижнi;

 

3) набрання законної сили вироку або рiшення суду, що виключає можливiсть виконання директором своїх обов’язкiв.

 

Повноваження директора припиняються також в разi його смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

 

З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дiя укладеного з ним контракту.

 

Одночасно з прийняттям рiшення про припинення повноважень директора наглядова рада приймає одне з таких рiшень:

 

– про обрання нового директора;

 

– про обрання тимчасово виконуючого обов’язки директора, в подальшому т.в.о. директора.

 

Т.в.о. директора обирається будь-яка фiзична особа (в тому числi й акцiонер Товариства), яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради.

 

У випадку обрання т.в.о. директора фiзичної особи, яка не є акцiонером Товариства, з нею укладається контракт вiдповiдно до вимог законодавства i Статуту.

 

Т.в.о. директора може бути обраний акцiонер (тобто спiввласник) Товариства, який, вiдповiдно до частини 2 статтi 65 Господарського кодексу України, може здiйснювати свої права щодо управлiння пiдприємством безпосередньо.

 

У цьому випадку, за згодою т.в.о. директора, вiн управляє Товариством безпосередньо, без укладання контракту i без нарахування i виплати заробiтної плати. На вимогу т.в.о. директора або Товариства з  т.в.о. директора може укладатися вiдповiдний контракт.

 

Т.в.о. директора має вказанi в Статутi права директора.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осiб Наглядової ради Товариства:

До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом i Статутом.

До виключної компетенцiї наглядової ради у вiдповiдностi до Закону належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi Законом до виключної компетенцiї загальних зборiв, i тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження директору;

2)  затвердження     положення    про    винагороду    директора;   

3) затвердження звiту про винагороду директора;

4) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшень про дату їх проведення i про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування;

7) прийняття рiшень про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту i у випадках, встановлених Законом;

8) прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

9) прийняття рiшень про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

10) затвердження ринкової вартостi майна (в тому числi акцiй) у випадках, передбачених Законом;

11) обрання i припинення повноважень директора;

12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;

13) прийняття рiшень про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень i обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;

14) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних i компенсацiйних виплат;

16) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

17) розгляд звiту директора i затвердження заходiв за результатами його розгляду;

18) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

19) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного i/або минулого (минулих) року (рокiв), або iнших звiтних перiодiв; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

21) визначення дат складення перелiкiв осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку i строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;

22) визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв i мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону;

23) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах i iнших об’єднаннях;

24) вирiшення питань про створення i/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю i лiквiдацiю;

25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю i/або лiквiдацiю структурних i/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

26) вирiшення питань, вiднесених Законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

27) прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

28) прийняття рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна, послуг або сума коштiв, що є предметом правочину, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу власних акцiй;

30) прийняття рiшень про обрання оцiнювача майна Товариства i затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшень про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акцiонерам у випадку придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй Товариства.

До виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом також належить:

1) призначення голови i секретаря загальних зборiв у випадку скликання загальних зборiв наглядовою радою;

2) визначення способу, яким повiдомлення про проведення загальних зборiв i проект порядку денного надсилається акцiонерам;

3) визначення способу доведення до вiдома акцiонерiв пiдсумкiв голосування на загальних зборах;

4) визначення порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок i строк їх виплати;

5) прийняття рiшень про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, якi не пов’язанi iз внесенням змiн до Статуту, в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом.

Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради i головує на них, вiдкриває загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Законом i Статутом.

У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.

 

Повноваження директора Товариства:

Директор вирiшує всi питання, пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради.

В межах своєї компетенцiї директор:

1) планує дiяльнiсть Товариства i його структурних пiдроздiлiв, органiзовує i контролює їх роботу;

2) визначає структуру виробництва;

3) органiзовує ведення бухгалтерського, податкового i статистичного облiку;

4) щорiчно подає на розгляд наглядовiй радi звiт про фiнансово-економiчну дiяльнiсть;

5) затверджує внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради;

6) забезпечує випуск i розмiщення Товариством цiнних паперiв вiдповiдно до рiшень загальних зборiв;

7) вирiшує питання фiнансового, матерiально-технiчного, кадрового забезпечення дiяльностi Товариства;

8) органiзовує вiдкриття у банкiвських i iнших фiнансово-кредитних установах поточних, депозитних i iнших рахункiв, в т.ч. в iноземних валютах;

9) вчиняє правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом,  менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

10) за погодженням з наглядовою радою приймає рiшення про призначення i звiльнення керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

11) визначає умови оплати працi керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;

12) затверджує цiни i тарифи на продукцiю, товари, роботи i послуги Товариства;

13) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

14) органiзовує розкриття Товариством iнформацiї вiдповiдно до законодавства;

15) здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства.

За рiшеннями загальних зборiв або наглядової ради директор вносить змiни до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

В межах своєї компетенцiї директор приймає рiшення одноосiбно.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини, видавати накази i давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками.

Т.в.о. директора має вказанi в Статутi права директора.

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства не пiдлягала нежалежнiй перевiрцi аудитором вiдповiдно до ст. 75 ЗУ “Про акцiонерне товариство”. Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства на вимогу акцiонера (акцiонерiв) не проводилася.

 

11) Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Дьяченко Людмила Ярославiвна 23 619 990 74,372645 23 619 990 0
Усього 23 619 990 74,372645 23 619 990 0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста iменна 31 758 975 0,02

Кожною акцiєю Товариства її власнику – акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

1) участь в управлiннi Товариством;

2) отримання дивiдендiв;

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна (або вартостi частини майна);

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, а також доступ до документiв Товариства у порядку, визначеному законодавством.

Акцiонери можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi, не передбачено.

Акцiонери мають переважне право на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiї у процесi  їх емiсiї пропорцiйно частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства у порядку, встановленому законодавством (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права).

Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

Не пiзнiше, нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть реалiзацiї цього права, розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi i у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР.

Акцiонери зобов’язанi:

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю;

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку i засобами, що передбаченi Статутом i рiшеннями загальних зборiв;

5) не розголошувати комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.            

Акцiонери можуть також мати iншi права i обов’язки, встановленi законодавством.

 

Публiчна пропозицiя вiдсутня. Допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнiй.
Примітки:

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010 24/22/1/10 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР UA4000080337 Акція проста бездокументарна іменна Електронні іменні 0,02 31 758 975 635 179,5 100
Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
04.06.2010 24/22/1/10 UA4000080337 31 758 975 635 179,5 24 171 775 0 0
Опис:
Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 8 606 7 836,8 0 0 8 606 7 836,8
  будівлі та споруди 8 561 7 809,5 0 0 8 561 7 809,5
  машини та обладнання 23 14 0 0 23 14
  транспортні засоби 22 13,3 0 0 22 13,3
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8 606 7 836,8 0 0 8 606 7 836,8
Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20 рокiв, машинами i обладнаннями – 3-7 рокiв, транспортними засобами – 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням у господарськiй дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання – вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року – 7836,8 тис.грн., ступiнь їх зносу – 40%, сума нарахованого зносу – 4428,6 тис.грн. Обмежень на використання майна Товариства немає.

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 672,2 -9 265
Статутний капітал (тис.грн) 635 635
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 635 635
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” i Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства – рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов’язань перед iншими особами.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(672,2 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
       

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 255,1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 6 869,86 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 7 124,96 X X
Опис За станом на 31 грудня 2021 року Товариство визнає поточним фiнансовим зобов’язанням поточнi зобов`язання з єдиного податку – 255,1 тис. грн. За даний перiод Товариство також визнає фiнансову допомогу на зворотнiй основi в розмiрi – 6869,86 тис.грн.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-363-04-00
Факс 044-363-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя
Опис Особа надає Товариству депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис Особа надає Товариству послуги подання звiтностi до НКЦПФР.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство “Нацiональна енергетична компанiя “Укренерго”
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 00100227
Місцезнаходження 01032, Україна, Київська обл., Київ, Симона Петлюри, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ iнформацiя у емiтента вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 238-38-38
Факс (044) 238-38-38
Вид діяльності Передача електроенергiї
Опис Особа надає Товариству послуги з передачi електроенергiї.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Хмельницькенергозбут”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 42035266
Місцезнаходження 29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, Свободи, 57/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності iнформацiя вiдсутня
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ iнформацiя у емiтента вiдсутня
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон +380382 701559
Факс +380382 701559
Вид діяльності Торгiвля електроенергiєю
Опис Особа надає Товариству послуги з продажу електроенергiї.

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі – правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата вчинення правочину Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25.03.2022 Загальнi збори акцiонерiв 15 000 9 501 158 Продаж програмного забезпечення. 22.11.2021 28.03.2022 http://patkation.km.ua
Опис:

На рiчних забальних зборах 25.03.2022 року схвалено значний правочин i правочин щодо якого є заiнтересованiсть, а саме договiр №22-11-21 вiд 22.11.2021 року укладений мiж АТ “Катiон” i i ТОВ “Речовий ринок “Торговий дiм “Бартерсервiс”. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 24 171 775 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 23 916 992 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” та “проти” прийняття рiшення: “за” проголосували – 23 916 992 шт.; “проти” – 0 шт. Вартiсть активiв АТ “Катiон” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 9 501 тис. грн. Предмет договору – продаж програмного забезпечення. Вартiсть майна, що є предметом правочину – 15 000 тис. грн. Особа заiнтересована у вчиненнi акцiонерним товариством правочину – тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович, який є посадовою особою АТ “Катiон” i є посадовою особою ТОВ “Речовий ринок “Торговий дiм “Бартерсервiс” i здiюснює контроль над дiяльнiстю ТОВ “Речовий ринок “Торговий дiм “Бартерсервiс”. Iнформацiя про ТОВ “Речовий ринок “Торговий дiм “Бартерсервiс”: iдентифiкацiйний код 32517590; адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопiльська, 19.

Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв АТ “Катiон” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 157,8%.

Процедуру надання згоди на вчинення значного правочину i правочину щодо якого є заiнтересованiсть було порушено в звязку з необхiднiстю невiдкладного прийняття рiшення на продаж програмного забезпечення, в результатi чого АТ “Катiон” вдалося одержати значний прибуток.

2 25.03.2022 Загальнi збори акцiонерiв 2 860 9 501 30 Розробка програмного забезпечення. 01.06.2021 28.03.2022 http://patkation.km.ua
Опис:

На рiчних забальних зборах 25.03.2022 року схвалено договiр №01-06-21 вiд 01.06.2021 року укладений мiж АТ “Катiон” i фiзичною особою-пiдприємцем Дьяченком Валерiєм Гаррiйовичем. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 24 171 775 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 23 916 992 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” та “проти” прийняття рiшення: “за” проголосували – 23 916 992 шт.; “проти” – 0 шт. Вартiсть активiв АТ “Катiон” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 9 501 тис. грн. Предмет договору – розробка програмного забезпечення. Вартiсть послуг, що є предметом правочину – 2 860 тис. грн. Особа заiнтересована у вчиненнi акцiонерним товариством правочину – тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович, який є стороною договору. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв АТ “Катiон” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 30,1%.

Процедуру надання згоди на вчинення значного правочину i правочину щодо якого є заiнтересованiсть було порушено в звязку з необхiднiстю невiдкладного прийняття рiшення на розробку програмного забезпечення i подальшої його реалiзацiї для отримання АТ “Катiон” значного прибутку.

 

 

Фінансова звітність

малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2022.01.01
Підприємство Акцiонерне товариство “Катiон” за ЄДРПОУ 05470288
Територія за КАТОТТГ UA68040470010096613
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 29016, Хмельницький, Тернопiльська, 19, (0382)773424

 

 1. Баланс

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 17,7
    Первісна вартість 1001 0 20
    Накопичена амортизація 1002 (0) (2,3)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 35 34,8
Основні засоби 1010 8606 7836,8
    первісна вартість 1011 12262 12265,4
    знос 1012 (3656) (4428,6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 8641 7889,3
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 0,8
    у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 849 10511
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4 0
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 28,6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 860 10540,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 9501 18429,7
           

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 635 635
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9900 37,2
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -9265 672,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 12297 10630,7
    розрахунками з бюджетом 1620 6 255,1
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 0
    розрахунками з оплати праці 1630 2 1,9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6461 6869,8
Усього за розділом III 1695 18766 17757,5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 9501 18429,7
 1. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15572 1596
Інші операційні доходи 2120 677,6 447
Інші доходи 2240 88,9 1552
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 16338,5 3595
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (6283,9) (1520)
Інші операційні витрати 2180 (117,4) (43)
Інші витрати 2270 (0) (1551)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (6401,3) (3114)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 9937,2 481
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 9937,2 481
           

Керівник                                             т.в.о. директора В.Г.Дьяченко

 

Головний бухгалтер                           

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, тимчасово виконуючий обов’язки директора Дьяченко Валерiй Гаррiйович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
22.04.2021 23.04.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2021 27.04.2021 Відомості про зміну типу акціонерного товариства