Загальні збори Повідомлення

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Катіон» (код ЄДРПОУ 05470288, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19) запрошує Вас на річні загальні збори, які відбудуться 20.04.2018р. о 14.00 год. в залі засідань адміністративного корпусу, що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тернопільській, 19.
Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитись 20.04.2018р. з 11.00 год. до 13.30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2018р.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «Катіон» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків товариства.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
4. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Катіон»; затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
5. Припинення повноважень попереднього складу наглядової ради ПАТ «Катіон».
Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування):
По п.1: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії Степанов Анатолій Михайлович, члени комісії Лисенко Ніла Володимирівна, Михайловський Іван Адамович.
По п.2:
1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
2. Затвердити звіт про фінансово-економічну діяльність ПАТ «Катіон» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Затвердити висновки зовнішнього незалежного аудита за 2017 рік.
4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Катіон» в 2017 році не здійснювати.
По п.3: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ «Катіон» за 2017 рік.
По п.5: Припинити повноваження наглядової ради ПАТ «Катіон», обраної річними загальними зборами 15.03.2017 року.
З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись в приймальні директора у робочі дні з 14.00 до 16.30 год. Довідки за тел. (0382) 67-16-05.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);
у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою – посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:\\patkation.km.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 12741 12833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12700 12782
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 16
Гроші та їх еквіваленти 0 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10142 -8496
Власний капітал -9507 -7861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 635 635
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 9124 7197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ( 1646 ) ( 842 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31758975 31758975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.00518 -0.00003

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій:
31758975штук, кількість голосуючих акцій 24171775 штук.
Наглядова рада ПАТ «Катіон»